Εφημερίδα Κοινωνική

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!
27 Νοεμβρίου 2023

Δήμος Πειραιά: Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

O Δήμος Πειραιά προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την εκτέλεση του Υποέργου 5 «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Πειραιά» της Πράξης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5048183, προϋπολογισμού 70.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής)

 

Δήμος Νίκαιας-Ρέντη: Πληρωμή ΕΝΦΙΑ για ακίνητα του Δήμου

Ο Δήμος Νίκαιας – Ρέντη προχώρησε σε δέσμευση πίστωσης ύψους 3.570 ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των κάτωθι Κ.Α.Ε. του οικ. έτους 2023 για την Πληρωμή ΕΝΦΙΑ για ακίνητα του Δήμου.

 

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ενέκρινε 2.419,55 ευρώ , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με τίτλο Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης οικ. έτους 2023 για ΑΑΥ για την παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και λήψης σημάτων έκτακτων καταστάσεων και της έγκαιρης ειδοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας και συναγερμού που είναι εγκατεστημένα στους χώρους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

 

Δήμος Κορυδαλλού: Προσλήψεις 30 ατόμων μέσω ΔΥΠΑ

Ο Δήμος Κορυδαλλού ενέκρινε την πρόσληψη 30 ατόμων μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την απασχόληση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών . Το πρόγραμμα επιδοτείται κατά 75% από την ΔΥΠΑ και αφορά την πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω ειδικοτήτων: 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, 2 ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, 25 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ