Εφημερίδα Κοινωνική

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!
01 Νοεμβρίου 2023

Υπηρεσία συντήρησης λογισμικού παρακολουθήσεων έργου Δήμου

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ανέθεσε την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: « ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ », όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 12023178 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην εταιρεία «UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , έναντι του ποσού των 4.720,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 5.852,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6266.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου ετών 2024 και 2025.

 

Τριετής «πρόληψη κουνουπιών» προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ

Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 2047/2023 (ΑΔΑ:Ψ16Ω7Λ7-3ΗΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2024, 2025 & 2026», συνολικού προϋπολογισμού 2.133.309,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,( 1.720.411,20€ χωρίς Φ.Π.Α.) όπως περιγράφονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της με αρ. 8/2023 διακήρυξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επισκόπηση των εστιών σε διαρκή βάση, την αξιολόγηση και την παρέμβαση με κατάλληλο τρόπο κάθε φορά και σε κάθε περιοχή που απαιτείται. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 6-12-2023 και ώρα 10:00:00 π.μ.

 

Στα δικαστήρια Δήμος Μεγαρέων και Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας αποφάσισε την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών νομικής εκπροσώπησης του ΟΛΕ ΑΕ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δήμος Μεγαρέων κατά του Οργανισμού, ζητώντας την προσωρινή διακοπή της παραχώρησης της προβλήτας στο Πέραμα του Δήμου Μεγαρέων από τον ΟΛΕ ΑΕ προς τη ΔΕΣΦΑ για την παροχή υπηρεσιών φόρτωσης φορτηγών υγροποιημένου φυσικού αερίου από και προς την νήσο Ρεβυθούσα.

 

Αλλάζουν τα… φώτα στο Εφετείο Πειραιώς

Το Εφετείο Πειραιώς προχώρησε στην ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης εκατόν τριάντα (130) φωτιστικών σωμάτων οροφής, σε αντικατάσταση των παλαιών, στο χώρο του Ποινικού αρχείου του Πρωτοδικείου Πειραιώς μετά των υλικών, καθώς και για την αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων, στην εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά αντί του τιμήματος των 18.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ