Εφημερίδα Κοινωνική

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!
26 Οκτωβρίου 2023

Δήμος Κορυδαλλού: 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας για την ανάπλαση του χώρου πέριξ του δημαρχείου

Ο Δήμος Κορυδαλλού ενέκρινε την 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πέριξ Δημαρχιακού Μεγάρου», μέχρι τις 30-10-2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/16.

Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Ανάθεση για τακτικό έλεγχο διαχειριστικής χρήσης

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας ενέκρινε τη διενέργεια της υπηρεσίας τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2023 του Δήμου από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και αναπληρωτή αυτού , συνολικού προϋπολογισμού 7.360,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Μεγάλος διαγωνισμός στη Σαλαμίνα για τη διαχείριση Βιοαποβλήτων

Ο Δήμος Σαλαμίνας προχωρά σε ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την Χωριστή Διαχείριση Βιοαποβλήτων’. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (380.680,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.

 

Παροχή χρηματικής επιχορήγησης του Δήμου Πειραιά προς την Ιερά Μητρόπολη Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε την παροχή χρηματικής επιχορήγησης του Δήμου ποσού 54.000 € προς την Ιερά Μητρόπολη Πειραιά, προκειμένου να συνεχιστεί το φιλανθρωπικό της έργο και την κάλυψη δαπανών των ειδών πρώτης ανάγκης και σίτισης απόρων οικογενειών του Πειραιά, σε βάρος τουΚ.Α.00.6731.05 του προϋπολογισμού έτους 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Πόσο κοστίζει ένας υπόγειος κάδος απορριμμάτων στην Αθήνα;

Ο Δήμος Αθηναίων υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία KERGON ΜΟΝ. ΙΚΕ αξίας 2.492.834,00 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση εκατόν επτά (107) συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των κάδων συλλογής απορριμμάτων 1.100 λίτρων για κάθε σύστημα, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος, όπως αναλύεται εκτενώς στα Παραρτήματα Α΄ «Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές» και Β΄ «Συγγραφή υποχρεώσεων» της διακήρυξης.

Τα υπογειοποιημένα συστήματα συλλογής απορριμμάτων θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες χωροθετήσεων της Υπηρεσίας. Τα σημεία τοποθέτησης των συστημάτων αφορούν στην περιοχή του Μεγάλου Περιπάτου, στο Εμπορικό Τρίγωνο, στην περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ Αθήνας αλλά και σε πλατείες, πεζόδρομους και γενικότερα κοινόχρηστους χώρους και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η τιμή έκαστου κάδου είναι 63.370,00€.

Σύμβαση για την αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πόρου αποφάσισε τη διεξαγωγή Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου» (Υποέργο Ι), με προϋπολογισμό μελέτης 15.600.000,00€ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα συνημμένα τεύχη δημοπράτησης και τη Μελέτη του έργου. Το έργο έχει ανατεθεί «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – THALIS E.S. S.A. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔ. ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΠΟΡΟΥ».

 

 

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ