Εφημερίδα Κοινωνική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά την Τετάρτη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά την Τετάρτη
23 Ιουνίου 2023

Συνεδριάζει το Σώμα, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28-6-2023 και ώρα 17:00, δια ζώσης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91/τ.A΄/2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ με Ενάριθμο έργου 2023ΕΠ08510002 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

2. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για σύσταση Επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ως πολυσύχναστων για το έτος 2024, καθώς και για τη σκοπιμότητα ή μη της επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος και του εύρους ωρών της ναυαγοσωστικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 A΄ /2020).

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

3. Αλλαγή εκπροσώπων Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για τη Δράση Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Εισηγήτρια: Κυριακή Μπουρδάκου

4. Έγκριση πρόσληψης είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 37 – 42 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

5. Τροποποίηση της με αρ. 6/18-1-2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά που αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 204/Τ.25 που περικλείεται από τις οδούς Μεθώνης – Φωκίωνος – Παπαστράτου – Χαϊδαρίου, κατ’ εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) Αγίου Διονυσίου – ΦΕΚ 423Δ/29-6-2022.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

6. Τροποποίηση της με αρ. 271/3-11-21 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, που αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 234/Τ.25 που περικλείεται από τις οδούς Υμηττού-Μαραθώνος-Ηπείρου-πεζόδρομου.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

7. Λήψη απόφασης για την άρση και επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, που επιβλήθηκε με το από 21-09-1932 αρχικό Δ/γμα Ρυμοτομίας –ΦΕΚ 349/29-9-1932, σε ιδιοκτησία που βρίσκεται σε τμήμα του Ο.Τ. 173/Τ.23, που περικλείεται από τις οδούς Μοναστηρίου-Γορδίου-Δάφνης-Χαϊδαρίου-Γλαύκου-εγκεκριμένος πεζόδρομος (μη διανοιγμένος)-Ταινάρου(μη διανοιγμένη)-Ταινάρου-Μοναστηρίου, στο Λόφο Βώκου.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

8. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά, της ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων, για τη διενέργεια Αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, στο πλαίσιο του έργου: Βιοκλιματική Ανάπλαση της Λεωφόρου Χατζηκυριακού και της οδού Σαχτούρη Δήμου Πειραιά και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά, κ. Ιωάννη Π. Μώραλη για την υπογραφή του.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

9. Λήψη απόφασης του Δήμου Πειραιά για να: α) παραταθούν εκ νέου, έως τις 27-02-2026, οι όροι και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του Πράσινου Ταμείου, που εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 36/26-01-2017 (ορθή επανάληψη της ίδιας από τις 18-01-2017), 47/17-02-2020 και 163/14-07-2021 αποφάσεις του Δ.Σ. β) να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Ιωάννης Π. Μώραλης για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.4: ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

10. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Σωματείου Ελληνοχριστιανικής Παιδείας με την επωνυμία Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, λόγω ποσού (άνω των 60.000 ευρώ), υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η Νομική Υπηρεσία στη γνωμοδότησή της.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

11. Επιμήκυνση του χρόνου λήξης της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, με τους ίδιους όρους και δικαιώματα που προβλέπονται από τη σύμβαση για το σχολικό έτος 2022-2023, και ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης 15%, έως το ποσό των 17.646,75 € πλέον Φ.Π.Α. 13%, έως την κατακύρωση και ανάδειξη του μειοδότη για τον διαγωνισμό του διδακτικού έτους 2023-2024.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

12. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.) οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητές: Χαραλαμπία Ζηλάκου – Αλέξανδρος Τζεφεράκος

13. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.) από το Δήμο Πειραιά.

Εισηγητές: Χαραλαμπία Ζηλάκου – Αλέξανδρος Τζεφεράκος

14. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Συντηρήσεις και επισκευές στα σχολεία του Δήμου Πειραιά (Β/θμιας Εκπαίδευσης-Από μισθώματα Ιωνιδείου Σχολής).

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

15. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Ανακαίνιση Τουαλετών Σχολικών Κτιρίων 3.2020.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

16. Έγκριση της πρακτικής άσκησης/μαθητείας μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στο Δήμο Πειραιά, κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

17. Έγκριση διοργάνωσης γαστρονομικού φεστιβάλ με τίτλο PIRAEUS TASTE FESTIVAL, SEAFOOD AND MORE, από 21/9 έως 1/10/2023, στο πλαίσιο της προβολής και προώθησης του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

18. Έγκριση του αιτήματος του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ για την παραχώρηση του πεζόδρομου της οδού Αινίτου και σε τμήμα της οδού Κατσουλάκου για την πολιτιστική εκδήλωση του λαϊκού εθίμου Κλήδονα για την 1η Ιουλίου 2023.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

19. Παραχώρηση χρήσης του ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ και του ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ «Άνοιξη» στο Sports Excellence / Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, για την φιλοξενία του θερινού προγράμματος αθλητικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων AKD SUMMER DAY Camp, για την περίοδο από 26-6-2023 έως 28-7-2023 και ώρες 8.00 έως 4.00.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

20. Έγκριση νέας χωροθέτησης περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 7 & Ηρώων Πολυτεχνείου.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

21. Έγκριση μετατόπισης και χωροθέτησης θέσης περιπτέρου από την Λεωφόρο Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 27 & Ανδρούτσου σε νέα θέση επί της Πλατείας Κοραή (παραπλεύρως από το σκάκι).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

22. Έγκριση κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης του κουβουκλίου στη συμβολή των οδών Δημητρίου Γούναρη & Τσαμαδού.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

23. Διαγραφή ενοικίων ποσού 3.593,30 € από χρηματικούς καταλόγους, σχολάζοντος περιπτέρου επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄αρ. 12, λόγω παύσης εργασιών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

24. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 493,96 €, που αντιστοιχεί σε οφειλή από τέλος και πρόστιμο 2% – 5% για ακαθάριστα έσοδα καταστήματος, για τον συναλλασσόμενο με κωδικό οφειλέτη 24059.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

25. Διαγραφή οφειλής ποσού 177,58 € που αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών για τον συναλλασσόμενο με κωδικό 77763 λόγω ακύρωσης της κατάσχεσης.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

26. Διαγραφή ποσού 34,50 € από παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησής της στην Α΄ ΔΟΥ Πειραιά.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

27. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 91,08 €, που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για παράβασεις Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 229636).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

28. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 64,75 €, που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για παράβαση Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 190495).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

29. Υλοτομία ενός ατόμου λεύκας στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Ακτής Μουτσοπούλου.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ