Εφημερίδα Κοινωνική

ΟΛΠ ΑΕ: Βέλτιστες πρακτικές Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Συχνές επιθεωρήσεις και έλεγχοι

 Breaking News

ΟΛΠ ΑΕ: Βέλτιστες πρακτικές Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Συχνές επιθεωρήσεις και έλεγχοι
19 Απριλίου 2023

Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας της ΟΛΠ ΑΕ, η εταιρεία δεσμεύεται για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, της περιβαλλοντικής και ενεργειακής επίδοσης και τη θέσπιση στόχων ποιότητας και περιβάλλοντος και ενεργειακών στόχων για τη διαχείριση των σημαντικών κινδύνων και ευκαιριών, των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και των σημαντικών ενεργειακών χρήσεων. Οι στόχοι αυτοί παρακολουθούνται συνεχώς και ανασκοπούνται.

Η ΟΛΠ ΑΕ έχει υιοθετήσει νέες διεργασίες και διαδικασίες για τη διερεύνηση ευκαιριών βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης κατά το σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού σύμφωνα με το Επενδυτικό της Πρόγραμμα. Η χρήση εναλλακτικών τύπων ενέργειας και η ενσωμάτωση σχετικών υποδομών στις υπό κατασκευή υποδομές βρίσκονται επίσης υπό μελέτη.

Οι κίνδυνοι και ευκαιρίες προκύπτουν από συστηματική ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων. Οι σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές προκύπτουν από την αξιολόγηση όλων των επιπτώσεων που οι λιμενικές δραστηριότητες επιφέρουν ή δύναται να επιφέρουν στο περιβάλλον. Οι σημαντικές ενεργειακές χρήσεις προσδιορίζονται μέσω Ετήσιων Ενεργειακών Ανασκοπήσεων.

Κάθε έτος, πραγματοποιούνται Ανασκοπήσεις του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας από τη Διοίκηση με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του μέσω της επίτευξης των στόχων και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, εσωτερικοί και εξωτερικοί επιθεωρητές διενεργούν επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προτύπων και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών.

Η ΟΛΠ ΑΕ μέσω της πιστοποίησής της σύμφωνα με αυτά τα τρία (3) πρότυπα συμβάλλει συγχρόνως στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ