Εφημερίδα Κοινωνική

Νέα πρόστιμα-μαμούθ για λαθρεμπόριο καυσίμων

 Breaking News

Νέα πρόστιμα-μαμούθ για λαθρεμπόριο καυσίμων
20 Απριλίου 2023

Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης πρόστιμα έως 1 εκατομμύριο ευρώ και διακοπή λειτουργίας 10 μέχρι 90 μέρες.

Με «λουκέτο», πολυετής ποινές φυλάκισης αλλά και εξοντωτικά πρόστιμα-μαμούθ απειλούνται τα πρατήρια υγρών καυσίμων που πραγματοποιούν νοθεία, λαθρεμπόριο ή κλέβουν στην αντλία τους πελάτες τους.

Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέπονται πρόστιμα ύψους έως 1 εκατ. ευρώ και διακοπή λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων στο οποίο εντοπίστηκε η παράβαση.

Παράλληλα η Ανεξάρτηση Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα δημοσιοποιεί τα στοιχεία των παραβατών στον επίσημο ιστότοπό της με στόχο να μην μπορέσει κάποιος αλλάζοντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς να επαναλειτουργήσει το ίδιο πρατήριο που εντοπίστηκαν οι παραβάσεις.

Να υπενθυμίσουμε πως πριν λίγες εβδομάδες δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Οινόη το οποίο λειτουργούσε κανονικά πολλά χρόνια χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και βέβαια χωρίς να εκδίδει νόμιμες αποδείξεις. Το κράτος φαίνεται ότι μόνο από το συγκεκριμένο πρατήριο έχει χάσει έσοδα πάνω από 12 εκατ. ευρώ!

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Ο νέος νόμος προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα που κυμαίνονται έως 500.000 ή και 1.000.000 ευρώ ενώ κατόπιν ελέγχου και εξέτασης δείγματος, σφραγίζεται η εγκατάσταση για χρονικό διάστημα από 10 έως και 90 ημέρες ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων «εισροών-εκροών», επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ και η άδεια λειτουργίας ανακαλείται.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας «εισροών-εκροών», επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ και ανακαλείται, κατά περίπτωση, η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Σε περίπτωση παραποιημένων ή πλαστών πιστοποιητικών για τα μετρητικά συστήματα, επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται!

Αν εντοπιστούν πωλήσεις και παραδόσεις καυσίμων που έγιναν παρακάμπτοντας ή παραποιώντας το σύστημα «εισροών-εκροών» προβλέπονται επίσης ποινές κάθειρξης πάνω από 5 έτη, για ολόκληρο το κύκλωμα προμήθειας και εγκατάστασης των σχετικών συστημάτων.

Τα άρθρα 44 και 45 του νέου νόμου

Άρθρο 44

Σφράγιση εγκαταστάσεων και δημοσιοποίηση στοιχείων σε περίπτωση νοθείας που διαπιστώνεται από ελεγκτική αρχή εκτός ΑΑΔΕ - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 119Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Η παρ. 4 του άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265, Ε.Τ.Κ.) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Όταν, από εξέταση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) δείγματος καυσίμων που διενεργείται για ελεγχόμενη, είτε από τις τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), είτε από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, εγκατάσταση κατόχου άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002 (Α” 230), με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ” έφεση δείγματος ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ” έφεση δείγματος, προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος κάτοχος της άδειας κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες, ανάλογα με τη σοβαρότητά της. Η σφράγιση πραγματοποιείται, είτε από την τελωνειακή υπηρεσία που έχει διενεργήσει τον έλεγχο, είτε από την τελωνειακή υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης, σε περίπτωση που ο έλεγχος έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή.

Το δείγμα καυσίμου που έχει ληφθεί, αποστέλλεται άμεσα από την ελέγχουσα αρχή στη χημική υπηρεσία που διενεργεί την ανάλυση, η οποία ολοκληρώνει τις σχετικές διαδικασίες έως και την έκδοση της σχετικής έκθεσης ανάλυσης του κατ” έφεση δείγματος, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δείγματος. Η απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ” έφεση δείγματος, εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αυτό επιλαμβάνεται της διαφοράς.

Αν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία, τα μέτρα της παρούσας επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

Στην περίπτωση μη κανονικών δειγμάτων, πέραν της επιβολής των μέτρων της παρούσας, ενημερώνεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιβολή κυρώσεων του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) για μη τήρηση της ποιότητας και του τύπου των καυσίμων, πλην της κύρωσης της σφράγισης που έχει ήδη επιβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως καύσιμα νοούνται τα ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχου άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, στις οποίες διαπιστώνονται οι παραβάσεις της παρούσας και δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α” 137) και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Άρθρο 45

Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με το σύστημα εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων – Τροποποίηση άρθρου 119Γ Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Το άρθρο 119Γ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265) τροποποιείται α) στην παρ. 1, με την επικαιροποίηση της παραπομπής στον Οργανισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, β) στην παρ. 2, βα) με την προσθήκη νομοτεχνικών βελτιώσεων στην περ. α΄, ββ) με την αντικατάσταση της περ. αγ΄, βγ) με τη διαγραφή της αναφοράς στην «παρούσα περ. α΄», στην περ. αδ΄, γ) με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην περ. β΄ της παρ. 2, δ) με τη διευκρίνιση στην αναφορά της υποδιαίρεσης της υποπερ. αα΄, στην παρ. 4, ε) στην παρ. 5 εα) με την προσθήκη στην εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της εξειδίκευσης περιπτώσεων ανάκλησης αδείας σε φορολογικές αποθήκες, εβ) με την προσθήκη στο δεύτερο εδάφιο αναφοράς στα στοιχεία δημοσίευσης του ν. 4624/2019, και το άρθρο 119Γ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 119Γ

Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 είναι τα τελωνεία ελέγχου των ανωτέρω αποθηκών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 2 του άρθρου 63 και στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ1026126 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β” 810), αντίστοιχα, καθώς και οι τελωνειακές ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β” 4738). Αν κρίνεται αναγκαίο, ζητείται η συνδρομή των λοιπών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται από την ίδια απόφαση, καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το π.δ. 5/2022 (Α” 15).

2. α. Για κάθε παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 33 και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 63 και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ” εξουσιοδότησή τους και κατ” εξουσιοδότηση του παρόντος, επιβάλλεται στους, κατά περίπτωση, υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επιφυλασσομένης της υποπερ. αδ) και επιβάλλεται, κατά περίπτωση, ανάκληση της άδειας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Το ποσό του προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, καθώς και την υποτροπή.

Ειδικότερα:

αα) Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

αβ) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή/και στον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και ανακαλείται, κατά περίπτωση, η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

αγ) Σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων της παρ. 3, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή στον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή σε οποιονδήποτε άλλο συνέπραξε ή προσέφερε συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και ανακαλείται, κατά περίπτωση, η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

αδ) Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αγ΄ διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης.

β. Υπόχρεοι για την καταβολή των επιβαλλόμενων, με το παρόν, προστίμων είναι:

α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία υπέχουν αυτοτελή ευθύνη, με μόνη την ιδιότητά τους ως φορείς των αδειών λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών ή ως διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ή ως εγκαταστάτες του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, καθώς και όσοι ενήργησαν ως αυτουργοί ή ως συναυτουργοί κατά την τέλεση της παράβασης ή θεωρούνται ως τέτοιοι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 153, με επιμερισμό, στην περίπτωση αυτή, του επιβληθέντος ποσού, εις έκαστο εξ αυτών, ανάλογα με τον βαθμό συνυπευθυνότητάς του και

β) τα νομικά πρόσωπα, τα οποία είτε υπέχουν αυτοτελή ευθύνη με μόνη την ιδιότητά τους ως φορείς των αδειών λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών ή ως διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ή ως εγκαταστάτες του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών είτε κηρύσσονται αστικά συνυπεύθυνα και καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεα για την καταβολή του συνόλου του επιβληθέντος προστίμου, σε περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών υπέχουν ευθύνη διάπραξης της παράβασης ως φυσικά πρόσωπα και θεωρούνται αυτουργοί ή συναυτουργοί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 153.

Ειδικά για τις παραβάσεις της υποπερ. αγ) της περ. α΄ της παρούσας, για την καταβολή των σχετικών προστίμων ευθύνεται αυτοτελώς και όποιος συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων αυτών.

γ. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίμων ο έχων έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α” 97). Με την άσκηση της προσφυγής, αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση βάσει νομοθετικής διάταξης το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως στην περίπτωση μη τήρησης της ως άνω ρύθμισης. Το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου, που δεν αναστέλλεται σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, μπορεί να ανασταλεί με δικαστική απόφαση επί αιτήσεως αναστολής κατά τα άρθρα 200 έως 205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

3. α) Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών επιβάλλεται σε όποιον προμηθεύει ή εγκαθιστά μετρητικά συστήματα και τον συνοδευτικό εξοπλισμό τους, τα οποία προορίζονται για εφαρμογές του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών και συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά.

β) Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον:

αα) Επεμβαίνει χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή μέρη ή παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, τα οποία φυλάσσονται στον χώρο της εγκατάστασης ή αποστέλλονται στην κεντρική βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.,

ββ) Παραδίδει, προμηθεύει, εφοδιάζει, πωλεί, αποθηκεύει ή διακινεί ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73, μέσω δεξαμενών, αγωγών, αντλιών ή μετρητών που δεν συνδέονται με το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών.

4. Οι κυρώσεις του παρόντος επιβάλλονται με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 33 και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 63, με εξαίρεση την κύρωση της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 2, η οποία εφαρμόζεται από την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εξειδικεύονται οι παραβάσεις του παρόντος, ορίζεται το ποσό των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση εντός των ορίων της περ. α΄ της παρ. 2, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης των υποπερ. αβ) και αγ) της περ. α’ της παρ. 2, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α” 141), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (Ε.Ε.) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (L 119) και του ν. 4624/2019 (Α΄137).»


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

ΕΚΛΟΓΕΣ

  Σήμερα το Debate των υποψηφίων Δημάρχων Πειραιά – Μιλούν για όλα στην «Κοινωνική» και το Portnet

Σήμερα το Debate των υποψηφίων Δημάρχων Πειραιά – Μιλούν για όλα στην «Κοινωνική» και το Portnet

Διαβάστε περισσότερα
  Αλέξανδρος Τζεφεράκος – Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της Κλινικής «ΡΕΑ» – Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον ΠΕΙΡΑΙΑ –ΝΙΚΗΤΗ του Γιάννη Μώραλη: «Ο Πειραιάς όμως αξίζει πολλά περισσότερα και αξίζει να αγωνιστείς για να τα πετύχεις»

Αλέξανδρος Τζεφεράκος – Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της Κλινικής «ΡΕΑ» – Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον ΠΕΙΡΑΙΑ –ΝΙΚΗΤΗ του Γιάννη Μώραλη: «Ο Πειραιάς όμως αξίζει πολλά περισσότερα και αξίζει να αγωνιστείς για να τα πετύχεις»

Διαβάστε περισσότερα
  Ν. Χαρδαλιάς απ” τον Κορυδαλλό: «Θα δουλέψουμε σκληρά για να μην μείνει κανένα έργο πίσω» – Συναντήθηκε με το Δήμαρχο Νίκο Χουρσαλά

Ν. Χαρδαλιάς απ” τον Κορυδαλλό: «Θα δουλέψουμε σκληρά για να μην μείνει κανένα έργο πίσω» – Συναντήθηκε με το Δήμαρχο Νίκο Χουρσαλά

Διαβάστε περισσότερα
  Άγγελος-Ιωάννης Μπουλντούμης – Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» του Γιάννη Μώραλη: «Ο Πειραιάς μπορεί να φιλοξενήσει και άλλες εκδηλώσεις που προσελκύουν τόσο ντόπιους όσο και τουρίστες»

Άγγελος-Ιωάννης Μπουλντούμης – Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» του Γιάννη Μώραλη: «Ο Πειραιάς μπορεί να φιλοξενήσει και άλλες εκδηλώσεις που προσελκύουν τόσο ντόπιους όσο και τουρίστες»

Διαβάστε περισσότερα
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ