Εφημερίδα Κοινωνική

ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ: Προκήρυξη χρηματικών βραβείων με βιάση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 Breaking News

ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ: Προκήρυξη χρηματικών βραβείων με βιάση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
08 Νοεμβρίου 2022

Σε συνέχεια της από 10/9/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και την από 13/11/2022 υπ’ αριθ. 149197 ΕΞ 2022 έγγρισης της εν λόγω απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Ιδρυμάτων, κοινοποιούμαι την προκήρυξη όπως αυτή περιελήφθη στο ανωτέρω πρακτικό του Ιδρύματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022:

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 3062 / 23-07-2020), τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές Δημοσίων Γενικών Λυκείων των Δήμων Πειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας, Αιγείρας και Διακοπτού). Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι δημότες των εν λόγω Δήμων. Ειδικότερα, με βάση το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα χορηγηθούν :

Τρία βραβεία για όσους αποφοίτησαν από την τρίτη λυκείου τον Ιούνιο του 2022 από τον Δήμο Πειραιά και από ένα βραβείο για όσους αποφοίτησαν από τα λύκεια του Δήμου Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας, Αιγείρας και Διακοπτού) ήτοι: συνολικά έξι βραβεία ύψους χιλίων € (1.000) έκαστο.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η χορήγηση των βραβείων θα γίνει σε αυτούς που έχουν τον καλύτερο βαθμό αποφοίτησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθεί ο έχων το μικρότερο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 20-12-2022, ταχυδρομικά (με απλό ταχυδρομείο) στα γραφεία του Ιδρύματος επί της οδού Πύλης αριθμ. 7, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία του Ιδρύματος (Πύλης 7 ΤΚ 18531 Πειραιάς, τηλ. 215 5356414)

2. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο) λυκείου σε πρωτότυπη μορφή

3. Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 του υποψηφίου και των γονέων του.

(Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για τη βράβευση ότι, μόνο το Ε1 ή μόνο το Εκκαθαριστικό δεν είναι αρκετό και η αίτηση θα απορρίπτεται. Πρέπει να σταλούν αντίγραφα και των δύο.)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα.

3. Το ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ