Εφημερίδα Κοινωνική

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για απόσπαση στην ΕΕΤΑΑ

 Breaking News

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για απόσπαση στην ΕΕΤΑΑ
16 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για απόσπαση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Έχοντας υπ’ όψιν:

. Την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του ν.4690/2020

. Την υπ. αριθμ. 652/1η Νοεμβρίου 2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., περί έγκρισης ανακοίνωσης Πρόσκλησης για την απόσπαση ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε προσωπικό, προσκαλεί προσωπικό ειδικοτήτων:

• ΠΕ Οικονομικού

• ΠΕ Διοικητικού

• ΠΕ Πληροφορικής

• ΤΕ Πληροφορικής

που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μετά από απόσπασή τους σε αυτήν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη.

Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄224). έχει διάρκεια δύο (2) ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με κοινή Απόφαση των αρμόδιων για το διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής, ύστερα από την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν, καλούνται να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13.00 τα παρακάτω:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο)

2. Βιογραφικό Σημείωμα, με Υπεύθυνη Δήλωση (ν.1599/1986), στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό είναι αληθή

3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών

Η κατάθεση της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών θα γίνεται:

• μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

• με κατάθεση των δικαιολογητικών αυτοπροσώπως, κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 09:00 και 14:00, στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και

• μέσω υπηρεσιών μεταφοράς με απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας της υπηρεσίας μεταφοράς, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. κατόπιν συνέντευξης οι οποίοι στη συνέχεια θα εισηγηθούν σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τηλεφωνικά, μεταξύ των ωρών 09:00 και 14:00 στα τηλέφωνα 2131320688-635.

Η παρούσα με το συνημμένο έντυπο αίτησης υποψηφιότητας να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. (https://www.eetaa.gr/ )

Δείτε το Έντυπο αίτησης πατώντας εδώ.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ