Εφημερίδα Κοινωνική

Διαχείριση Αποβλήτων και Ανακύκλωσης – Κλαδική Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Δημόσια τηλε-Διαβούλευση (VIDEO)

 Breaking News

Διαχείριση Αποβλήτων και Ανακύκλωσης – Κλαδική Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Δημόσια τηλε-Διαβούλευση (VIDEO)
24 Νοεμβρίου 2021

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ημερίδα-τηλεδιαβούλευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας στους κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης. Η τηλεδιαβούλευση ήρθε σε συνέχεια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς και σχεδιάστηκε με την προοπτική να λειτουργήσει ως ένα διαδραστικό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις εν θέματι αγορές. Η τηλεδιαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιόκτητου livestreaming studio σε ποιότητα FULLHD, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αναμόρφωσης της ψηφιακής επικοινωνίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του οποίου η Επιτροπή ευελπιστεί στην αμεσότερη επαφή τόσο με τις επιχειρήσεις όσο και με τους καταναλωτές και τους πολίτες, προς όφελος της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Την τηλεδιαβούλευση παρακολούθησαν σε ζωντανή ροή μέσω της πλατφόρμας της Επιτροπής Ανταγωνισμού πολλοί ενδιαφερόμενοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν δημόσιοι φορείς, σύνδεσμοι/ενώσεις επιχειρήσεων, δικηγόροι και οικονομολόγοι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ζητήματα προστασίας ελεύθερου ανταγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία άνοιξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκπρόσωποι της Αγοράς και των εποπτευόντων φορέων, πραγματοποίησαν παρουσιάσεις πάνω σε ένα μεγάλο εύρος επίκαιρων ζητημάτων στις αγορές της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων. Συγκεκριμένα, η τηλεδιαβούλευση διαρθρώθηκε σε δύο θεματικές κατηγορίες και περαιτέρω σε τέσσερις ενότητες,

α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β

γ) ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΑΝ ΜΕΡΟΣ 1ο και

δ) ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΑΝ ΜΕΡΟΣ 2ο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δύο πρώτων θεματικών ενοτήτων αναλύθηκαν το θεσμικό πλαίσιο συλλογής αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμού, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους κλάδους διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου στους ελληνικούς λιμένες. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρουσιάστηκαν οι απόψεις φορέα διαχείρισης λιμένα, της ένωσης λιμένων, εταιριών με αντικείμενο την υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθώς και συνδέσμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επιβατηγό ναυτιλία και στη ναυπηγική βιομηχανία. Επίσης παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με την τιμολόγηση για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων και τον αριθμό των αναδόχων που δραστηριοποιούνται στην παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων σε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς λιμένες.

Στο πλαίσιο των δύο επόμενων ενοτήτων, της δεύτερης θεματικής κατηγορίας, εκπρόσωποι του εποπτεύοντος δημοσίου φορέα (ΕΟΑΝ), του συνδέσμου επιχειρήσεων ανακύκλωσης, καθώς και συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων που εποπτεύονται από τον ΕΟΑΝ, ανέλυσαν τη διαχρονική εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο της ανακύκλωσης και τους επιμέρους κλάδους που αφορούν τα εποπτευόμενα από τον ΕΟΑΝ ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς επίσης και τις συνθήκες ανταγωνισμού και προβλήματα που επικρατούν στις εν λόγω αγορές. Τα εν λόγω ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι: α) τα απόβλητα συσκευασιών (ΑΣ), β) τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), γ) τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων (ΜΕΟ), δ) τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΑΗΣΣ), ε) τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), στ) τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ζ) τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Επίσης παρουσιάστηκαν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο και τις συνθήκες λειτουργίας εκάστου ρεύματος εναλλακτικής διαχείρισης, και τη διάθρωση των επιμέρους αγορών.

Στην επόμενη φάση η ΕΑ θα αποστείλει ερωτηματολόγια προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Έπεται η επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των στοιχείων προκειμένου να συνταχθεί η ενδιάμεση εισήγηση. Ακολούθως θα λάβει χώρα δεύτερη δημόσια διαβούλευση και τέλος θα συνταχθεί η τελική έκθεση.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO:

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

00:01:48  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ, Πρόεδρος Ε.Α., Χαιρετισμός

00:17:30 – ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΗ, Προϊσταμένη Β΄ Διεύθυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και Λοιπών Υπηρεσιών, Σκοπός και Προγραμματισμός της Κλαδικής

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ -ΜΕΡΟΣ Α

00:21:10 – ΒΑΪΑ ΣΥΚΙΩΤΗ, Προϊσταμένη Β’ Τμήματος Νομικής Τεκμηρίωσης, Συντονισμός

00:24:37 – ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΤΣΙΟΥ, Νομικός σύμβουλος του κου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στους λιμένες σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία»

00:32:40 – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ, Νομικός σύμβουλος του κου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στους λιμένες σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία»

00:40:35 – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΩΝΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε., Γενικός Γραμματέας Ένωσης Λιμένων Ελλάδος,

00:49:00 – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, Εκτελεστικός Διευθυντής Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

«Διαχείριση Αποβλήτων Λιμένων»

01:00:00 – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ, Πρόεδρος, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας («ΣΕΝΑΒΙ»), ΡΟΥΣΕΤΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ, Tεχνικός Σύμβουλος Ναυπηγοεπισκευής, «ΣΕΝΑΒΙ», «Μονοπώλια και ελεύθερος ανταγωνισμός στα απόβλητα ναυτιλίας και επισκευής πλοίων»

01:15:15 – ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, «Στερεά Απόβλητα -Ανακύκλωση»

01:26:15 – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ / ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ -ΜΕΡΟΣ Β

01:40:42 – ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΗ, Προϊσταμένη Β΄ Διεύθυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και Λοιπών Υπηρεσιών, Συντονισμός

01:41:24 – ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΝΑΡΑΚΗ, Αντιπρόεδρος V GROUP ENVIRONMENTAL (ANTIPOLLUTION ANE) «Η διαχείριση στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων»

01:57:02 – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ, Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας NORTH AEGEAN SLOPS «Νομικό πλαίσιο ανάθεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στα λιμάνια»

02:15:13 – ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ, Επιστημονικός Σύμβουλος της εταιρείας Τεχνικής Προστασίας και Περιβάλλοντος «Υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων στους Ελληνικούς Λιμένες και Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017»

02:41:00 – ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΕΠΠΑ, Διευθύντρια Έρευνας & Ανάπτυξης (HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER) «Περιβαλλοντικές Υποδομές Λιμένα»

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΑΝ ΜΕΡΟΣ 1ο

02:57:15 – ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΜΠΑΛΟΥΡΗ, Επίκουρη Εισηγήτρια Επιτροπής Ανταγωνισμού, Συντονισμός

02:58:40 – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης («ΕΟΑΝ»), «Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης»

03:07:10 – ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΣΗ, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης («ΣΕΠΑΝ») «Ανταγωνιστικότητα στον κλάδο ανακύκλωσης & ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων – Η εμπειρία του ΣΕΠΑΝ»

03:18:48 – ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΖΗΣ, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης («HERRCO»), «Τα Συστήματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού και η Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα»

03:35:30 – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων («ΕΝΔΙΑΛΕ»), «Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»

03:54:27 – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Οικολογικής διαχείρισης ελάστικών («ECOELASTICA»), «Λειτουργία του ΣΣΕΔ Ecoelastika»

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΑΝ ΜΕΡΟΣ 2ο

04:20:24 – ΑΡΗΤΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Εμπειρογνώμων Επιτροπής Ανταγωνισμού, Συντονισμός

04:20:30 – ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας, Combatt ΑΕ, «Διαχείριση των Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ) στην Ελλάδα.  Υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα και προτάσεις επίλυσης»

04:39:41 – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων («ΕΔΟΕ»), «Ο Ανταγωνισμός στον κλάδο της διαχείρισης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)»

04:52:46 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ, Εμπειρογνώμων Επιτροπής Ανταγωνισμού, Συντονισμός

04:52:50 – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ, Νομικός Σύμβουλος της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ, ΧΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής Επιχειρησιακής Λειτουργίας της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ «H διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και ο ρόλος της Ανακύκλωση Συσκευών Μον. ΑΕ ως ΣΣΕΔ»

05:14:37 – ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε («ΑΝΑΚΕΜ»),  «Ο υγιής ανταγωνισμός ως μέσο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών κατασκευών Κατεδαφίσεων στην Ελλάδα – Προκλήσεις & Προοπτικές»

05:38:06 – ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΗ, Προϊσταμένη Β΄ Διεύθυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και Λοιπών Υπηρεσιών, Κλείσιμο Διαβούλευσης

Οργάνωση παραγωγής,  live streaming & Τηλεσκηνοθεσία:
Κωνσταντίνος Γκουρλουμένος, Προϊστάμενος Τμήματος Ψηφιακής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Μια εσωτερική παραγωγή της Επιτροπής Ανταγωνισμού

 

 

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ