Εφημερίδα Κοινωνική

Έγκριση εγκατάστασης εκσυγχρονισμού – Αλλαγή χρήσης ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ στο Πέραμα – Τι ζήτησε η CORAL από την Περιφέρεια Αττικής – Ποιους ΟΡΟΥΣ πρέπει να τηρήσει η εταιρεία

 Breaking News

Έγκριση εγκατάστασης  εκσυγχρονισμού – Αλλαγή χρήσης ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ στο Πέραμα – Τι ζήτησε η CORAL από την Περιφέρεια Αττικής – Ποιους ΟΡΟΥΣ πρέπει να τηρήσει η εταιρεία
04 Οκτωβρίου 2021

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ δημοσιεύει έγγραφο που δείχνει πώς πρέπει να «δικαιολογούνται» και οι… παραμικρές κινήσεις που κάνουν οι εταιρείες πετρελαιοειδών σε σχέση με τις περιοχές που δραστηριοποιούνται.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται τα τελευταία χρόνια για τις δεξαμενές πετρελαιοειδών στο Πέραμα, το πόσο ασφαλείς είναι, τους όρους, τις μελέτες τις άδειες και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Πολλοί για παράδειγμα, δεν γνωρίζουν για μια απλή (κατά πολλούς) «αλλαγή χρήσης», τι διαδικασίες ΠΡΕΠΕΙ να κάνει μια εταιρεία και με ποιους όρους «τεκμηριώνει» την ασφαλή δραστηριότητά της.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ λοιπόν ενημερώθηκε πρόσφατα για μια τέτοια «αλλαγή χρήσης δεξαμενών» που ζήτησε η γνωστή εταιρεία CORAL που δραστηριοποιείται στο Πέραμα, με αίτημα που έστειλε στην Περιφέρεια Αττικής, έχοντας πλήρη φάκελο με δικαιολογητικά.

Αφού εξετάστηκαν 27 στάδια και έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι, δόθηκε σχετική έγκριση από την Περιφέρεια και συγκεκριμένα από την Γενική Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Α. Παρασκευοπούλου, στις 4/10/21, που ωστόσο υπογραμμίζει την… «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ», σημείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ειδικότερα, Η απόφαση αφορά στη  “χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης  «εκσυγχρονισμού»,  για  την  αλλαγή  χρήσης υφιστάμενων δεξαμενών αποθήκευσης, της εγκατάστασης αποθήκευσης υγρών καυσίμων, ορυκτελαίων και χημικών προϊόντων  της «CORAL  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» στο Δήμο Περάματος”

Συγκεκριμένα:

-  δεξαμενή Νο 30  (εγκεκριμένη από το ΥΠΕΝ , α/α 16 του σκεπτικού της απόφασης),  από λιπαντέλαιο σε  προϊόν κατηγορίας ευφλεκτότητας ΙΙ(Ι),

-  δεξαμενή  Νο 40, από προϊόν κατηγορίας ευφλεκτότητας ΙΙΙ σε προϊόν κατηγορίας ευφλεκτότητας ΙΙ.

- δεξαμενές Νο 12, 22, 36 από προϊόντα κατηγορίας ευφλεκτότητας Ι σε προϊόντα κατηγορίας ΙΙ,

- δεξαμενή Νο 42 από προϊόν κατηγορίας ευφλεκτότητας ΙΙΙ σε άφλεκτο.

 

ΟΙ ΟΡΟΙ

Σύμφωνα με το έγγραφο:

-Πριν από την υλοποίηση της απόφασης, ο φορέας οφείλει να τροποποιήσει την άδεια λειτουργίας των υγρών καυσίμων  και  ορυκτελαίων.

-Πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. 34628/85(ΦΕΚ799Β/31-12-85) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας».

-Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης των δεξαμενών, για αποθήκευση προϊόντος διαφορετικής κατηγορίας  ευφλεκτότητας από το αποθηκευμένο, χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας.

- Πρέπει να τηρούνται  οι  διατάξεις  της ΚΥΑ αρ.A.1249  (ΦΕΚ  5106  B/19-11-2020) «Διαδικασίες  και  προδιαγραφές εγκατάστασης  και  ελέγχου  ολοκληρωμένων  συστημάτων  παρακολούθησης  εισροών  −  εκροών. Ο συγκεκριμένος φορέας μάλιστα θα πρέπει να προβεί σε περιορισμό της αποθηκευόμενης ποσότητας της δεξαμενής Νο 30.

-Πρέπει τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί με την αρ.πρωτ.13463/4-2-21 απόφαση ανανέωσης  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), διάρκειας δεκαπέντε ετών, της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής, και να φροντίσει ο φορέας για τη τυχόν επικαιροποίηση της μελέτης από τα οριζόμενα  στην παρούσα.  Η αλλαγή χρήσης των δεξαμενών, που θα επιφέρει μεταβολές στην περιβαλλοντική κατάταξη (βαθμό  όχλησης) της μονάδας, απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας.

-Πρέπει να τηρούνται τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, ασφάλεια,  συντήρηση  και  λειτουργία  του  συνόλου  του  εν  θέματι  έργου  και  ο συγκεκριμένος  φορέας (CORAL)  να  εφοδιαστεί  με  πιστοποιητικό καταλληλότητας για τις δεξαμενές Νο 30 και Νο 40.

-Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.

-Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε κατά την εγκατάσταση να μην προκληθούν δυσμενείς  επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περίοικων και των εργαζόμενων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

-Σε  περίπτωση  παράβασης  των  διατάξεων  των  Ν.3325/2005,  Ν.3982/2011  και  Ν.4442/2016  και  των κανονιστικών  πράξεων  που  εκδίδονται  κατ’  εξουσιοδότηση  αυτών,  καθώς  και  μη  τήρησης  των  όρων  ή περιορισμών  που  τίθενται  με  την  παρούσα  απόφαση,  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  29  του  Ν. 3982/2011.

-Για την έναρξη λειτουργίας του εκσυγχρονισμού στην εν λόγω μονάδα και με την προϋπόθεση ότι η μελέτη ασφαλείας έχει καταχωρηθεί και ο φάκελος κοινοποίησης έχει θεωρηθεί, ο φορέας οφείλει να εφοδιαστεί με έγκριση λειτουργίας, υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Τοπογραφικό διάγραμμα, Περιγραφή της  δραστηριότητας, Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων, Στατική επάρκεια, Άδεια Δόμησης, Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), επικαιροποιημένη, Πιστοποιητικό καταλληλότητας των δεξαμενών ασφαλούς και καλής κατασκευής και  λειτουργίας, από αναγνωρισμένο φορέα, Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης κ.α.)

Να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω  εγκατάσταση. Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως και ανάλογες αποφάσεις κοινοποιούνται:  ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ, Δ’ ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, Περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης Ασφάλειας   & Υγείας της Εργασίας Πειραιώς-Δυτ. Αττικής-Αιγαίου, Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, ενώ γνωμοδοτεί και η Χημική Υπηρεσία Πειραιά.

Επίσης, υπάρχει επισήμανση ότι η παρούσα έγκριση  δεν απαλλάσσει το φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με τυχόν  άλλες άδειες η εγκρίσεις, εφόσον από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:

coral-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coral-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coral-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coral-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coral-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

- Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής: Επί τάπητος δυο σημαντικές Γνωμοδοτήσεις ΣΜΠΕ για Πειραιά και Ύδρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ