Εφημερίδα Κοινωνική

Ο Σκαραμαγκάς στα …δύο

 Breaking News

Ο Σκαραμαγκάς στα …δύο
06 Απριλίου 2021

Το διαχωρισμό της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε δύο ξεχωριστές άδειες λειτουργίας, για την Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ και την ΕΤΑΔ ΑΕ, προβλέπει το άρθρο 60 του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα η υφιστάμενη άδεια λειτουργίας, της Α.Ε. «Ελληνικά Ναυπηγεία”», θεωρείται αυτοδικαίως διαχωρισθείσα σε 2 άδειες λειτουργίας ναυπηγείων, αορίστου χρόνου εκάστη, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας Ελληνικά Ναυπηγεία (ΕΝΑΕ) και της Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Επιπλέον ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τα οποία έχουν ανακύψει στο πλαίσιο της ανάγκης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε., που βρίσκεται εντός αυτών και καλύπτεται από την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., η οποία τελεί υπό ειδική διαχείριση.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο για κάθε άδεια, η δυναμικότητα της οποίας αντιστοιχεί στους χώρους, στις υφιστάμενες μονάδες, στον εγκατεστημένο και στον απαραίτητο για τη λειτουργία τους ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, στα κτίρια και στις υποδομές των εκτάσεων κυριότητας ή και χρήσης των δυο φορέων, εκδίδεται εντός 20 ημερών, μετά από την υποβολή σχετικής, αυτοτελούς, για τον κάθε ένα εκ των ανωτέρω φορέων, ακόμα και σε διαφορετικό χρόνο, αίτησης, διαπιστωτική πράξη από τον Περιφερειάρχη Αττικής.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, οι προκύπτουσες μονάδες των ΕΝΑΕ και ΕΤΑΔ συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως και πριν από την έκδοση των ως άνω διαπιστωτικών πράξεων. Αυτό ισχύει και για τη δραστηριότητα του Πολεμικού Ναυτικού.

Ειδικώς για την προκύπτουσα μονάδα της ΕΝΑΕ, το περιεχόμενο της διαπιστωτικής πράξης ταυτίζεται με το περιεχόμενο της υπ’ αρ. 1184042/4.12.2020 γνωστοποίησης που έχει υποβληθεί από την ΕΝΑΕ στην ιστοσελίδα «https://notifybusiness.gov.gr» σε συνδυασμό με τα συνυποβαλλόμενα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία του υφιστάμενου κτιριακού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, για τυχόν δε μεταβολές σε σχέση με την αρχική άδεια, η διαπιστωτική πράξη επέχει και θέση διαπίστωσης νομίμως ολοκληρωθέντος εκσυγχρονισμού. Κατά τα λοιπά, με την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης η διαδικασία γνωστοποίησης παύει αυτοδικαίως και δεν λαμβάνεται πλέον υπ’ όψιν.

Για την προκύπτουσα άδεια της ΕΤΑΔ, αυτή περιλαμβάνει την εναπομένουσα δυναμικότητα της αρχικής άδειας, για δε τυχόν τμήμα της εναπομένουσας δυναμικότητας που δεν αντιστοιχεί στον πράγματι εγκατεστημένο εξοπλισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ ή για οποιαδήποτε άλλη μεταβολή, η διαπιστωτική πράξη επέχει θέση άδειας εκσυγχρονισμού.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν επιδρούν επί εκκρεμών ή μελλοντικών δικαστικών ή εξώδικων διαφορών πάσης φύσεως μεταξύ των ως άνω φορέων ή των διαδόχων τους, ιδίως ως προς την κυριότητα πραγμάτων.

Οι διαχωρισθείσες άδειες μεταβιβάζονται αυτοτελώς και αυτοδικαίως στους διαδόχους ΕΝΑΕ και ΕΤΑΔ, αντίστοιχα, δια της υπογραφής της σύμβασης μεταβίβασης στο πλαίσιο κάθε δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Οι ειδικοί διάδοχοι της ΕΤΑΔ και της ΕΝΑΕ δύνανται να προβαίνουν στην τροποποίηση των αδειών λειτουργίας που ενσωματώνονται στις ως άνω διαπιστωτικές πράξεις, ή και στον εκσυγχρονισμό τους, κατά τις κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενου ιδίως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3325/2005, περί διαχωρισμού ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.

Για την πραγματική έναρξη εργασιών εντός των εγκαταστάσεων εκάστου ναυπηγείου, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, κατά τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση. Η προϋπόθεση αυτή προβλέπεται στις ως άνω διαπιστωτικές πράξεις και η τήρησή της ελέγχεται από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των απαιτούμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

*Πηγή: capital.gr


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ