Εφημερίδα Κοινωνική

ΦΕΚ: «Αντισταθμιστικά ωφελήματα» σε Δήμους από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.

 Breaking News

ΦΕΚ: «Αντισταθμιστικά ωφελήματα» σε Δήμους από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.
14 Δεκεμβρίου 2020

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο καθορισμός ποσοστού και διαδικασίας απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο σε Δήμους της χώρας και στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως αντισταθμιστικά ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.

Το ΦΕΚ αναφέρει:

Καθορίζουμε το ύψος της εισφοράς στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ποσοστό δυόμιση τοις εκατό (2,5 %) επί των συνολικών εισπράξεων, εξαιρουμένων τυχόν προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων, του Ελληνικού Δημοσίου από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια έκαστου οικονομικού έτους.

Το ποσό, που αντιστοιχεί στην ανωτέρω εισφορά και προσδιορίζεται με βάση αναφοράς το προηγούμενο κάθε φορά έτος, εγγράφεται ως πίστωση στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του επόμενου οικονομικού έτους στον Ειδικό Φορέα 1041-202-0000000 και ΑΛΕ 2910601001.

Καθορίζουμε έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, το οποίο αποδίδεται στους Δήμους Πειραιώς, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάματος και Σαλαμίνας σε ποσοστό ενενήντα επτά και μισό (97,5 %) επί των συνολικών εισπράξεων, εξαιρουμένων τυχόν προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων, του Ελληνικού Δημοσίου από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Το ποσό που αντιστοιχεί στο ανωτέρω έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος του προηγούμενου κάθε φορά έτους εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών του επόμενου οικονομικού έτους, στον Ειδικό Φορέα 1007-206-0000000 και ΑΛΕ 2310480898. Το εν λόγω ποσό κατανέμεται στους δικαιούχους Δήμους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 και στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4404/2016, το αργότερο μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης. Για την ως άνω απόδοση εκδίδεται χρηματικό ένταλμα από την αρμόδια ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εσωτερικών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310480898 «Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού».

Δικαιολογητικά έκδοσης του χρηματικού εντάλματος για την απόδοση των ποσών καθορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών υπ’ αρ. 2139549/0026/11-6-2015 «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε ΝΠΔΔ ή και Ι.Δ από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 1138).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ