Εφημερίδα Κοινωνική

Πόσο θα κοστίσει το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στον Πειραιά

 Breaking News

Πόσο θα κοστίσει το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στον Πειραιά
30 Μαΐου 2020

Σε προηγούμενη ανάρτησή μας, σας ενημερώσαμε για την πρωτοβουλία του μητροπολίτη Πειραιώς κκ Σεραφείμ και με δωρεές των επιχειρήσεων-μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, το άγαλμα του «μαρμαρωμένου βασιλιά» Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, θα τοποθετηθεί, σύντομα, στην πόλη του Πειραιά.

Η Κοινωνική εντόπισε στη διαύγεια την απόφαση ανάθεσης και σας την παρουσιάζει

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1092/09-03-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 10
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-03-2020
ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα ΩΡΑ: 09:00
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: κ. Βασίλης Κορκίδης Πρόεδρος κ. Δημήτριος Μαθιός Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Kωνσταντίνος Αχλαδίτης Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Μαρκομιχάλης Γενικός Γραμματέας κ. Νικόλαος Μανεσιώτης Οικ. Επόπτης κ. Νίκος Μαυρίκος Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων κ. Στέφανος Κυρλής Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Παρίσταται η Διοικητική Προϊσταμένη, κα Παναγιώτα Κούβαρη. Μετά από διαπιστωμένη απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση.

Η Διοικητική Επιτροπή του Ε.Β.Ε.Π. (Γ. Κασιμάτη 1, Πειραιάς, Τ.Τ. 18531) , έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4497/2017, ως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως ισχύει. 3. Την ανάγκη του Ε.Β.Ε.Π. για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης. 4. Το γεγονός ότι, το ποσό της παρούσας είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού διάθεσης. 5. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006357201. 6. Την υπ’ αριθ. 9/28-02-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, τη διάθεση της πίστωσης και τον καθορισμό των προδιαγραφών με ΑΔΑΜ: 20REQ006369302 καθώς και την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΨΠΙ469ΗΕΤ-Δ96. 7. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Β.Ε.Π. 1018/04-03-2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 8. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Β.Ε.Π. 1036/05-03-2020 προσφορά της εταιρείας με επωνυμία «Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.» 9. Το υπ’ αριθμόν 8/06-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για απ’ ευθείας ανάθεση και διαγωνισμούς προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Ε.Β.Ε.Π.

Εγκρίνει ομόφωνα το υπ’ αριθμόν 8/06 – 03 – 202 0 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για απ’ ευθείας ανάθεση και διαγωνισμούς προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Ε.Β.Ε.Π. και αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση της προμήθειας ορειχάλκινου αγάλματος του « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» , στην εταιρεία με επωνυμία « Α. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – Κ. ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε. » ( Βέρδη 3 Α Πάροδος Μαρμάρων 13 , Ν. Φιλαδέλφεια , Τ.Τ. 14342 ), εγκρίνει τη συνταχθείσα προς τούτο σύμβαση, διάρκειας έως 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού 20.000,00 € ( είκοσι χιλιάδων ευρώ ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ . Π . Α . , που αφορά σε τμηματική καταβολή ανάλογα με τις εκάστοτε παρεχόμενες υπηρεσίες, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Β.Ε.Π. έτους 20 20 , η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 974 7 και εντέλλεται την Υπηρεσία να προβεί στις σχετικές ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΙΔΗ

agalma palaiologos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην μαύρη επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως, μιας ημέρας που ο Ελληνισμός και η Χριστιανοσύνη δεν θα ξεχάσουν ποτέ, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, σε δήλωσή του ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος«με την ηρωική του στάση διέσωσε την πίστη και την αξιοπρέπεια μας, καθώς κράτησε το Εθνος μας όρθιο επί 400 χρόνια σκλαβιάς και αυτή είναι η ελάχιστη προσφορά του επιχειρηματικού κόσμου του μεγάλου λιμανιού για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την απελευθέρωσή μας».

 

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ