Εφημερίδα Κοινωνική

Την Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη

Την Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη
17 Οκτωβρίου 2019

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21-10-2019 και ώρα 20.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τα εξής θέματα:

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην Π.Ε.Δ.Α.

2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

3. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου, και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη».

4. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ).

5. Ορισμός Μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη”, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας αυτών.

6. Ορισμός Μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη”, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας αυτών.

7. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και έγκριση εκπροσώπησης φορέων που αντιπροσωπεύουν τις παραγωγικές τάξεις της πόλης.

8. Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.

9. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για τα έτη 2019-2021.

10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ.) Νίκαιας.

11. Ορισμός αντιπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της «Περιφερειακής Ανώνυμης Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου Κεντρικής Αττικής Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Αθηναϊκό Αέριο Α.Ε.».

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη στη Δράση «Προώθηση των Υπηρεσιών Διαπολιτισμίκης Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής».

13. Έγκριση της Υδραυλικής μελέτης, που αφορά την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στον «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑ».

14. Έγκριση 1ης Παράτασης Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση ή μη της στάθμευσης οχημάτων σε αδιέξοδο τμήμα της οδού Χαλδαίας στη διασταύρωση της με την οδό Σινασσού, με εξαίρεση τα οχήματα των κατοίκων με πρόσοψη ιδιοκτησίας επί του αδιεξόδου, στην Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

16. Αποδοχή της τιμής μονάδος ανά τ.μ. προσκυρωτέου τμήματος που ορίστηκε με την με αρ. 3531/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και σύνταξη συμβολαίου προσκύρωσης στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 061134, στο ΟΤ 127 της περιοχής «Ελαιώνας», του Δήμου Νίκαιας -Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

17. Έγκριση του Σχεδίου Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1/1): Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη” της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη” με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5001876.

18. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη μηνιαίων εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» και τον καθορισμό αυτών καθώς και την καταβολή ή μη αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση (έως τρεις μηνιαίως) στα μέλη του νέου Δ.Σ. του ίδιου ΝΠΔΔ, έτους 2019.

19. Έγκριση της με αρ. 89/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΝΙΡ – ΝΠΙΔ που αφορά στον «Καθορισμό καταβολής αποζημίωσης στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τον διακριτικό τίτλο: ΔΗΚΕΝΙΡ – ΝΠΙΔ για την περίοδο 2019 – 2021, σε βάρος του ΚΑ: 15.6117.0001 ‘’Αμοιβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ.’’ Προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2019».

20. Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης συνεργασίας και τους όρους αυτής με το συνημμένο σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για την υλοποίηση του προγράμματος λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου.

21. Ορισμός ειδικού ταμία και αναπληρωτή αυτού, ως διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ