Εφημερίδα Κοινωνική

Αυτές είναι οι ΡΗΤΡΕΣ για το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

 Breaking News

Αυτές είναι οι ΡΗΤΡΕΣ για το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
13 Ιουνίου 2018

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ παρουσιάζει σήμερα την απόφαση με τις ρήτρες που βάζει ο Δήμος Πειραιά για την κατασκευή του νέου Δικαστικού Μεγάρου στο γιαπί της Ραλλείου, δίπλα από το Δημοτικό Θέατρο. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρακτικά, το ΔΣ Πειραιά αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

«…να γκρίνει τους προτεινόµενους κατ’ αρχήν, προς το ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. όρους, για την οριστικοποίηση των βασικών όρων (όρων πλαίσιο) της προς υπογραφή Σύµβασης για την µελέτη και εκτέλεση του έργου κατασκευής του ∆ικαστικού Μεγάρου µέσω της σύµπραξης των αρµόδιων φορέων, ως εξής:

Α. Να καθορισθεί ποιός είναι ο φορέας δηµοπράτησης της µελέτης για την µετατροπή του κτηρίου της πρώην Ραλλείου σε ∆ικαστικό Μέγαρο και των τυχόν άλλων απαιτούµενων συµπληρωµατικών µελετών, ποιός ο φορέας δηµοπράτησης και εκτέλεσης του έργου για την κατασκευή του ∆ικαστικού Μεγάρου καθώς και οι πόροι χρηµατοδότησης για κάθε στάδιο της µελέτης και εκτέλεσης έργου.

Β. Όλες οι απαιτούµενες εκ του νόµου προεργασίες για την έναρξη υλοποίησης του έργου της κατασκευής των ∆ικαστηρίων (ενδεικτικά: τυχόν αρχιτεκτονικός διαγωνισµός, δηµοπράτηση και σύνταξη µελετών, δηµοπράτηση για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου κλπ) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε προθεσµία τριών (3) ετών από την υπογραφή της Σύµβασης, µετά την πάροδο της οποίας θα παύει η ισχύς της, µε δυνατότητα επανεξέτασης του θέµατος από το ∆Σ του ∆ήµου και παράτασης της Σύµβασης.

Γ. Ο ∆ήµος Πειραιά θα ενηµερώνεται εγγράφως για κάθε στάδιο εξέλιξης της µελέτης και υλοποίησης του έργου και θα υποχρεούται να παραδώσει προς το ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. τη χρήση του Κτηρίου στην κατάσταση που θα βρίσκεται και εντελώς κενό και ελεύθερο από κάθε χρήση (δηµοτικές υπηρεσίες, µισθωτές κλπ) µετά από πρόσκληση του ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ., η οποία θα λάβει χώρα αφού έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την κατακύρωση σε ανάδοχο της εκτέλεσης του έργου της κατασκευής του ∆ικαστικού Μεγάρου. Με την παράδοση του ακινήτου από τον ∆ήµο Πειραιά στο ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. ή σε οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο φορέα, θα υπογραφεί µεταξύ των µερών σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και θα εκκινήσει το χρονικό διάστηµα των 49 ετών παραχώρησης.

∆. Το έργο της κατασκευής του ∆ικαστικού Μεγάρου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 2 ετών από την παράδοση- παραλαβή του κτηρίου κατά τα ανωτέρω. Άλλως, και για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ο ∆ήµος Πειραιά θα δικαιούται να ζητήσει από κάθε υπεύθυνο αποζηµίωση για κάθε υλική και ηθική του ζηµία και επιπλέον θα του καταβάλλεται ποινική ρήτρα, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί κατά τη σύνταξη της Σύµβασης παραχώρησης.

Ε. Με την αποπεράτωση του έργου της κατασκευής του ∆ικαστικού Μεγάρου, θα αποδοθεί στον ∆ήµο Πειραιά άνευ ανταλλάγµατος η χρήση του συνόλου των καταστηµάτων- κυλικείων καθώς και των φωτοτυπικών υπηρεσιών και άλλων παρεµφερών χρήσεων ή άλλων υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα έως τη λήξη των 49 ετών της παραχώρησης. ΣΤ. Μετά την πάροδο της χρονικής διάρκειας παραχώρησης των 49 ετών, η οποία θα άρχεται από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης- παραλαβής του κτηρίου κατά τα ανωτέρω, θα οφείλεται προς το ∆ήµο Πειραιά από τον υπόχρεο φορέα µηνιαίο µίσθωµα, το οποίο θα καθορισθεί µε βάση τις επικρατούσες κατά το χρόνο εκείνο οικονοµικές και µισθωτικές συνθήκες, όπως θα καθορισθούν αρµοδίως και µε τρόπο που θα εξειδικευθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης από τα συµβαλλόµενα µέρη. Σε περίπτωση µη καταβολής του µισθώµατος, ο ∆ήµος Πειραιά θα δύναται να ζητήσει δικαστικώς την απόδοση του Κτηρίου ιδιοκτησίας του.

Οι λοιποί ειδικότεροι όροι της παραχώρησης, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών καθ’ όλα τα στάδια µελέτης και εκτέλεσης του έργου και µετά την αποπεράτωση αυτού θα καθορισθούν κατά την υπογραφή της Σύµβασης, σχέδιο της οποίας θα εγκριθεί από το ∆Σ του ∆ήµου.

Η παρούσα απόφαση θα διαβιβασθεί στο Υ.∆.∆.Α.∆. και το ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. προκειµένου να λάβουν σχετική απόφαση επί των ανωτέρω όρων το αργότερο έως την 30/9/2018, ώστε να ακολουθήσει άµεσα η υπογραφή της Σύµβασης από τους συναρµόδιους φορείς για την µελέτη και εκτέλεση του έργου κατασκευής του ∆ικαστικού Μεγάρου».

Διαβάστε αναλυτικά εδώ: ΕΓΓΡΑΦΟ


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

ΕΚΛΟΓΕΣ

  Δημήτρης Μεσούλας – Επιχειρηματίας -Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: «Υπόσχομαι να παλέψω με όλες τις δυνάμεις μου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πόλη που μεγάλωσα και ζω»

Δημήτρης Μεσούλας – Επιχειρηματίας -Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: «Υπόσχομαι να παλέψω με όλες τις δυνάμεις μου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πόλη που μεγάλωσα και ζω»

Διαβάστε περισσότερα
  Δημήτρης Λιντζέρης – Υποψήφιος Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη: Επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά

Δημήτρης Λιντζέρης – Υποψήφιος Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη: Επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα
  Ανδριάνα Αβραμίδου Λαμπροπούλου – Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕ Πειραιά με τον συνδυασμό του Γιάννη Σγουρού: «Ψηφίζουμε για τον τόπο μας και όχι για το κόμμα μας»

Ανδριάνα Αβραμίδου Λαμπροπούλου – Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕ Πειραιά με τον συνδυασμό του Γιάννη Σγουρού: «Ψηφίζουμε για τον τόπο μας και όχι για το κόμμα μας»

Διαβάστε περισσότερα
  Γεωργία Γεωργοπούλου – Φαρμακοποιός – Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος Α΄ Κοινότητας Πειραιά με τον συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: «Ψηφίζουμε για την ποιότητα ζωής μας»

Γεωργία Γεωργοπούλου – Φαρμακοποιός – Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος Α΄ Κοινότητας Πειραιά με τον συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: «Ψηφίζουμε για την ποιότητα ζωής μας»

Διαβάστε περισσότερα
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ