Εφημερίδα Κοινωνική

Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση του Κέντρου Καινοτομίας από την Περιφέρεια Αττικής

Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση του Κέντρου Καινοτομίας από την Περιφέρεια Αττικής
21 Μαΐου 2018

Πρόσκληση προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 για τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 01 («Ενίσχυση των μηχανισμών και των επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην έρευνα και την καινοτομία»), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ.

Η δράση προβλέπει τη δημιουργία και χρηματοδότηση για 3 χρόνια του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα αναφέρεται σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Το Κέντρο Καινοτομίας θα υποστηρίζει με επαρκή τεκμηρίωση τις διαδικασίες επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων από τα όργανα της Περιφέρειας Αττικής, όπως την Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, τις επιτροπές και το Περιφερειακό Συμβούλιο ενώ θα ενισχύει τη διασύνδεση μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων έρευνας και καινοτομίας, των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας καθώς και των υφιστάμενων clusters.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, το ΚΕ.Κ.Π.Α., μεταξύ άλλων, θα αναδεικνύει καλές πρακτικές, θα επεξεργάζεται προτάσεις πολιτικής σε συνεργασία με ερευνητές και φορείς, θα οργανώνει δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας στις υποδομές, θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας (Π.ΣΕ.Κ.) εξασφαλίζοντας τη συνεκτική λειτουργία και τη δυναμική εξέλιξή του, με όρους δημοκρατικής και αποτελεσματικής συμμετοχής, και θα εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα σε συνεργασία με τους φορείς Ε&Τ και τις επιχειρήσεις της Αττικής.

Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής θα συνεργάζεται με το περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας και τους σχετικούς φορείς παραγωγής, μεταφοράς και αξιοποίησης παραγωγικής γνώσης και καινοτομίας, με ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς φορείς προκειμένου να καλλιεργήσει τις συνέργειες, να αναπτύξει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων, κλπ, να δημιουργήσει οικονομίες συγκέντρωσης και να ενισχύσει την ευρύτερη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ