Εφημερίδα Κοινωνική

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για τις λαϊκές αγορές: Πώς δίνονται οι άδειες -Η ευθύνη των ΟΤΑ στη λειτουργία τους

 Breaking News

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για τις λαϊκές αγορές: Πώς δίνονται οι άδειες -Η ευθύνη των ΟΤΑ στη λειτουργία τους
10 Νοεμβρίου 2017

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ «φωτίζει» σήμερα το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας για το υπαίθριο εμπόριο και τις αλλαγές στην επιμελητηριακή νομοθεσία. Ειδικά για το υπαίθριο εμπόριο, τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, τις άδειες και την ευθύνη των ΟΤΑ, συμπεριλαμβάνονται στο ν/σ τα εξής:

Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε: α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελµατίες αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α΄ 151), β) αγροτικούς συνεταιρισµούς, γυναικείους συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των µελών τους. Οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης µορφής υπαίθριες αγορές, καθώς και στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Οι αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, µπορούν να δραστηριοποιούνται µόνο σε οργανωµένες αγορές, όπως οι λαϊκές αγορές και οι αγορές καταναλωτών. Κάθε συνεταιρισµός, οµάδα ή οργάνωση παραγωγών δικαιούται µία (1) άδεια λαϊκής αγοράς ανά είκοσι (20) µέλη και όχι περισσότερες από δέκα (10) άδειες και κάθε γυναικείος συνεταιρισµός µία άδεια ανά δέκα (10) µέλη και όχι περισσότερες από δύο (2) άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισµούς συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους γυναικείους συνεταιρισµούς, η πρώτη ύλη των παραγόµενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής των µελών του.

Σε κάθε λαϊκή αγορά οι ανωτέρω συνεταιρισµοί, οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες της µίας (1) θέσης. Οι παραγωγοί πωλητές µπορούν να υποβοηθούνται ή να αναπληρώνονται από το σύζυγο ή τα τέκνα τους, εφόσον αυτοί δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εµπορίου, χωρίς επιπρόσθετες διατυπώσεις πέραν της απλής δήλωσης των προσώπων αυτών στην αρµόδια αρχή, της υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και της καταχώρισης των στοιχείων τους στο έντυπο της άδειας του παραγωγού πωλητή. Στις περιπτώσεις απουσίας από τον πάγκο για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο παραγωγός αναπληρώνεται από τον/την σύζυγο ή τα τέκνα. Αν ο παραγωγός δεν έχει σύζυγο ή τέκνα ή τα πρόσωπα αυτά δηλώσουν εγγράφως ότι δεν επιθυµούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του παραγωγού από δηλωµένο υπάλληλο. Στην περίπτωση συνεταιρισµού, οµάδας ή οργάνωσης παραγωγών, όταν ο δηλωµένος υπάλληλος κωλύεται στη διενέργεια των πωλήσεων, αντικαθίσταται µε άλλον δηλωµένο υπάλληλο ύστερα από γνωστοποίηση στο δήµο της έδρας του συνεταιρισµού. Τις πωλήσεις µπορεί επίσης να διενεργεί συνεταιριζόµενος παραγωγός. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες «µικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων-µη κτηνοτρόφους, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 3438), εφόσον δεν διαθέτουν εµπορικό κατάστηµα λιανικής πώλησης. Η άσκηση της υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς µετά την έκδοση σχετικής άδειας. Η εν λόγω άδεια φέρει την ονοµασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

Ο δικαιούχος ή το άτοµο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναµία δραστηριοποίησης µέχρι την επανέκδοσή του. Αρµόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήµος της µόνιµης κατοικίας του παραγωγού. Για την έκδοση και ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που έχουν τη µόνιµη κατοικία τους σε δήµο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρµόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες είναι επίσης αρµόδιες και για την ανανέωση των αδειών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές λόγω συνταξιοδότησης, ο παραγωγός µπορεί να παραχωρήσει τις θέσεις που κατείχε σε ένα από τα τέκνα ή το σύζυγό του, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή. Για την υποβοήθηση στην άσκηση της δραστηριότητάς τους, οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εµπορίου επιτρέπεται να προσλαµβάνουν υπαλλήλους. Ο πωλητής, ο οποίος προσλαµβάνει υπάλληλο, υποχρεούται να ενηµερώσει αυθηµερόν για την πρόσληψη στην αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή των άρθρων 8 και 18, υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης. Σε περίπτωση σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, ο πωλητής ενηµερώνει κάθε φορά αµελλητί και για την τυχόν ανανέωσή της.

Έλεγχος της εύρυθµης λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Κάθε φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς φροντίζει για: α. την προσβασιµότητα και την ασφάλεια των διερχόµενων πωλητών και καταναλωτών, β. την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, γ. την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και γενικότερα για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, δ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπογραφικού διαγράµµατος κάθε λαϊκής αγοράς, που λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαµβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας, σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εµφανίζονται οι τοµείς κατ’ είδος προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του φορέα λειτουργίας, τον οποίο ορίζει ο Δή- µαρχος ή ο Διευθυντής Λαϊκών Αγορών για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ελέγχει το χώ- ρο της λαϊκής αγοράς και µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία της. Για την οµαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών κάθε φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισµό λειτουργίας λαϊκών αγορών», που δηµοσιοποιείται και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Δήµου και της οικείας Περιφέρειας.

Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισµένους από τον αρµόδιο φορέα λειτουργίας ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δηµόσιους ή δηµοτικούς, ιδιόκτητους ή µισθωµένους, όπως πλατείες, πάρκα και γενικότερα ανοικτούς χώρους, καθώς και εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Αν τέτοιοι χώροι δεν είναι εφικτό να βρεθούν, µπορεί να επιλεγούν κατάλληλοι δρόµοι. Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία τους.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ