Εφημερίδα Κοινωνική

Συνεδρίαση 18η Τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

 Breaking News

Συνεδρίαση 18η Τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
23 Νοεμβρίου 2016

Την Δευτέρα 28-11-2016 και ώρα 20.30 μ.μ στο Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη θα διεξαχθεί Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση της με αρ. 28/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» που αφορά την 2η Aναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.»

2. Έγκριση μνημονίου/συμφωνίας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη με τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων στο πλαίσιο της με κωδικό ΑΤΤΟ28 πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής (Α.Π. 4069/04/10/2016) για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητα (09) με τίτλο: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ, ΥΠΝΩΤΗΡΙΑ».

3. Έγκριση κανονισμού τελών Διαφήμισης του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

4. Κατακύρωση αποτελέσματος του «Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών Αξιοποίησης 46 στρεμμάτων πρώην νεκροταφείου Νεαπόλεως Νίκαιας» και λήψη απόφασης για την έκθεση των μελετών.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία της οδού που συνδέει την προέκταση της οδού Κυρά της Ρω και της εισόδου του Κατράκειου Θεάτρου Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, ως οδού «ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ».

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος επιχορήγησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη με τίτλο: Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β’ ΦΑΣΗ, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης.

7. Ορθή επανάληψη της με αρ. 188/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετατροπή ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από μερική σε πλήρη απασχόληση».

8. Έγκριση της με αρ. 108/2016 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΠΙΔ με θέμα: «Έγκριση σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ εφαρμογή οριστικής και αμετάκλητης Δικαστικής Απόφασης που αφορά την Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κα ΚΟΥΤΡΑ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου».

9. Έγκριση απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Mεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης».

10. Παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

11. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010 και ορισμός του χώρου διοίκησης και χώρων εκπαίδευσης που διατίθενται στο ΚΔΒΜ .

12. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη στην εγκεκριμένη Πράξη “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. “Ανάπτυξη, Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης” και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

13. Ορισμός Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, ως συνεργάτη για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. “Ανάπτυξη, Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης”.

14. Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. (εντός του Γενικού Λυκείου στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη) στο όνομα του κ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

15. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο για πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ).

16. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 61837/22-11- 2016 πρακτικού που αφορά στην «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, σε μέρος, για ένα (1) έτος», για τις ανάγκες του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω Δημοτικού Συμβουλίου.

17. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 60901/16-11- 2016 πρακτικού που αφορά στην «Προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού Υλικού, Υλικών Άμεσης Ανάλωσης και Φαρμακείων Πλάτης για ένα (1) έτος», για τις ανάγκες του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω Δημοτικού Συμβουλίου.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ