Εφημερίδα Κοινωνική

ΟΑΕΕ: Δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 241,90 ευρώ η σύνταξη χηρείας

 Breaking News

ΟΑΕΕ: Δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 241,90 ευρώ η σύνταξη χηρείας
28 Νοεμβρίου 2016

Οι συντάξεις χηρείας δεν μπορούν να είναι μικρότερες από 241,90 ευρώ σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Η διοίκηση του ΟΑΕΕ εξέδωσε εγκύκλιο που διευκρινίζει ότι οι συντάξεις χηρείας, για περιπτώσεις θανάτου μετά την 13ηΜαϊου 2016, θα ανέρχονται σε 345,60 ευρώ το μήνα.

Επεξηγείται όμως ότι, επειδή το μέγιστο ποσοστό μείωσης της σύνταξης λόγω γήρατος ενός νέου ασφαλισμένου είναι το 60/200, η σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 241,90 ευρώ. Η διοίκηση του Οργανισμού παρέχει μια σειρά από παραδείγματα για να κάνει ακόμα πιο σαφές το ποσό που θα λαμβάνει ο δικαιούχος σύνταξης χηρείας, ανά περίπτωση.

Το ποσό των 345,60 ευρώ ισοδυναμεί με την εθνική σύνταξη για 15 έτη ασφάλισης και προκύπτει από το ποσό για εθνική σύνταξη 20 ετών ασφάλισης, δηλαδή 384 ευρώ, μειωμένο κατά 10%.

Η διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει ότι, για την διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων λόγω θανάτου συνταξιούχου (μεταβιβάσεις) τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις αρθρ. 12 ν. 4387/2016, δηλαδή κρίνονται με τις ενιαίες διατάξεις του ΕΦΚΑ, θα χορηγείται ποσό σύνταξης σύμφωνα με την προαναφερόμενη οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου, ως εξής:

Ποσό σύνταξης

Το προσωρινό ποσό σύνταξης ορίζεται 345,60 ευρώ μηνιαία, πλην σχετικών κρατήσεων, εφόσον η συνταξιοδότηση λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από πλήρη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας. Το ποσό αυτό επιμερίζεται στα δικαιοδόχα μέλη κατά τα ποσοστά που τους αναλογούν σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 12 παρ. 4 ν. 4387/2016 (σχετ. η αρ. 24/2016 εγκύκλιος), ως εξής:

• Σε μόνη δικαιούχο την χήρα: 345,60 ευρώ.

• Σε μόνο δικαιούχο ένα τέκνο: 345,60 ευρώ.

• Σε χήρα και ένα τέκνο: 230,40 + 115,20 = 345,60 ευρώ.

• Σε χήρα και δύο τέκνα: 172,80 + (86,40*2) = 345,60 ευρώ.

• Σε χήρα και τέσσερα τέκνα: 172,80 + (43,20 * 4) = 345,60 ευρώ.

Σε περίπτωση που η σύνταξη λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, μειώνεται αναλόγως, δηλαδή κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γήρατος.

Παράδειγμα: Νέος ασφαλισμένος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε λόγω γήρατος σε ηλικία 63 ετών με μειωμένο ποσό σύνταξης, απεβίωσε μετά την 13/5/2016. Τα δικαιοδόχα μέλη δικαιούνται συνολικά μηνιαία σύνταξη ποσού 262,70 ευρώ μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης (345,60 ευρώ μειωμένο κατά 48/200). Σημειώνεται όμως ότι επειδή το μέγιστο ποσοστό μείωσης της σύνταξης λόγω γήρατος ενός νέου ασφαλισμένου είναι το 60/200, η σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 241,90 ευρώ. Ομοίως, μειώνεται αναλόγως και η σύνταξη λόγω θανάτου η οποία έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας.

Παράδειγμα: Νέος ασφαλισμένος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας, με μειωμένο στο 75% ποσό σύνταξης λόγω π.α. 70%. Μετά τον θάνατό του, τα δικαιοδόχα μέλη δικαιούνται συνολικά μηνιαία σύνταξη 259,20 ευρώ (345,60 μειωμένη στο 75%) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Ως προς τον επιμερισμό στα δικαιοδόχα μέλη, ισχύουν τα αναφερόμενα για το πλήρες ποσό αναλογικά. Για την χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής, η διοίκηση του ΟΑΕΕ τονίζει ότι θα πρέπει να εξετάζεται αν ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει υποβάλει ανάλογο αίτημα σε άλλο φορέα και στην περίπτωση που δικαιούται ή έχει ήδη δικαιωθεί το εν λόγω ποσό σύνταξης και τότε δεν θα χορηγείται από τον Οργανισμό. Τα παραπάνω ποσά των περιπτώσεων αυτών, θα συμψηφιστούν μελλοντικά με την έκδοση οριστικών αποφάσεων πλην όμως τυχόν δόσεις οφειλών του θανόντα εξακολουθούν να παρακρατούνται από τους δικαιούχους.

Για την εφαρμογή των παραπάνω οι δικαιούχοι θα καλούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εκφράζουν την βούλησή τους για την λήψη του ποσού αυτού, θα δηλώνουν αν έχουν αιτηθεί ή δικαιωθεί το ποσό αυτό και από άλλο φορέα και θα ενημερώνονται για τους όρους συμψηφισμού με το ποσό της οριστικής σύνταξης. Σε περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου, που ο θάνατος έχει επέλθει μετά τις 13.05.2016 και είχαν καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας με προσωρινή σύνταξη του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, στα δικαιοδόχα μέλη θα μεταβιβάζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του ίδιου νόμου ποσοστό, επί του ποσού της προσωρινής σύνταξης που είχε δικαιωθεί ο θανών.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ