Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΑΖΑΡΙ) – Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και οι προθεσμίες

 Breaking News

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΑΖΑΡΙ) – Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και οι προθεσμίες
04 Ιανουαρίου 2016

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα της Υπηρεσίας Προσόδων και Εμπορίου, ξεκίνησαν από τις 04 Ιανουαρίου 2016 έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, οι αιτήσεις αδειοδότησης των ενδιαφερομένων για το Παζάρι.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Σας γνωρίζουμε ότι από Δευτέρα τις 04 Ιανουαρίου 2016 έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 09.00 έως 14.00 η Υπηρεσία µας θα παραλαµβάνει αιτήσεις ενδιαφερομένων για

1. Κυριακάτικη Αγορά (Νέες Άδειες & Ανανέωση Αδειών)

2. Θρησκευτικές Εµποροπανηγύρεις

3. Στάσιµο Υπαίθριο Εµπόριο (Νέες Άδειες & Ανανέωση Αδειών)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ

1. ΑΠΟ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ Η’ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

2. ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση ή ανανέωση αδειών, είναι τα ακόλουθα:

1. Ανανέωση Αδειών Στασίµου Υπαίθριου Εµπορίου (Κυριακάτικη Αγορά, Κουλούρια, Κάστανα – Καλαµπόκια, Καντίνες, Χειροτεχνήµατα κτλ)

-Ασφαλιστική Ενηµερότητα

-Φορολογική Ενηµερότητα

-∆ηµοτική Ενηµερότητα ( 2ος όροφος )

-Πρόσφατη εκτύπωση µητρώου επιχείρησης από το TaxisNet στο οποίο να φαίνεται η ηµεροµηνία εκτύπωσης

- Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

- Ταυτότητα ή διαβατήριο και φωτοτυπία

2. Νέα Άδεια Στασίµου Υπαίθριου Εµπορίου (Κυριακάτικη Αγορά, Κουλούρια, Κάστανα – Καλαµπόκια κτλ)

-Κάρτα Ανεργίας ή Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕ∆

-Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

-Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο και φωτοτυπία

-Εκκαθαριστικό Εφορίας του 2015 ή Βεβαίωση από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. περί µη υποβολής δήλωσης

-∆ηµοτική Ενηµερότητα ( 2ος όροφος )

-Πιστοποιητικό από την αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αιτών ανήκει σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων:

(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε τρία τέκνα,

(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α” 82),

(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες,

(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ροµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό απεξάρτηση.

3. Θρησκευτικές Εµποροπανηγύρεις

-Πρόσφατη εκτύπωση µητρώου επιχείρησης από το TaxisNet στο οποίο να φαίνεται η ηµεροµηνία εκτύπωσης

-Ταυτότητα ή διαβατήριο και φωτοτυπία

-Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα

-∆ηµοτική Ενηµερότητα ( 2ος όροφος )

-Βιβλιάριο υγείας (αφορά πάγκους µε τρόφιµα)

-Άδεια Λαϊκής Αγοράς (αφορά µόνο κατόχους αδειών λαϊκής αγοράς)

Πληροφορίες και Αιτήσεις θα δίνονται από την Υπηρεσία”

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ