Εφημερίδα Κοινωνική

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής – Διαβάστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τα θέματα

 Breaking News

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής – Διαβάστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τα θέματα
29 Νοεμβρίου 2021

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 30-11-2021 και ώρα 11:00 π.μ., με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για άσκηση ενδίκου βοηθήματος κατά της με αριθμό ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10274/08.10.2021 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Ανάκτηση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ.
2. Έγκριση ή μη της ασκηθείσας από 24-01-2020 και με αριθμ. Κατάθεσης 597/2020 Αίτησης Αναιρέσεως της Περιφέρειας Αττικής ( Π.Ε Πειραιά & Νήσων) ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας για την αναίρεση της υπ΄αριθμ. Α2044/2019 απόφασης του Διοικ. Εφετείου Πειραιά, τμήμα ΣΤ’ Τριμελές. (Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων)
3. Εισήγηση σχετικά με την άσκηση ή μη αίτησης για την αναίρεση της υπ’ αρ. 9530/2021 απόφασης του 18ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)
4. Διενέργεια διαπραγμάτευσης στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση χώρων, άνευ δημοπρασίας, με τη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 242/1996, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών επέκτασης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Βόρειου Τομέα Αθηνών.
5. Καθορισμός των όρων Διακήρυξης φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 2ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) (πρώην ΚΕΣΥ) Πειραιά.
6. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2112/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τις ανάγκες επέκτασης στέγασης Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
7. Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης ακινήτου: οριζόντιων ιδιοκτησιών πολυώροφου κτηρίου επί της Ιεράς οδού, αρ. 294 – Αιγάλεω.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων (Κέντρο Εφοδιασμού).
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την παραλαβή κλειδιών και της χρήσης χώρου (οριζόντια ιδιοκτησία-δώμα στον 6ο όροφο του πολυώροφου κτηρίου επί της οδού Π. Τσαλδάρη, αρ. 15 – Καλλιθέα), ιδιοκτησίας Ιωάννη ΚΕΡΑΤΣΑ, που υποστηρίζει τη λειτουργία των εκεί στεγαζόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
10. Απόσυρση του μηχανήματος έργου με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ3106 (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)
11. Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού, του υπ’αριθ. 940/2021 Χ.Ε.Π. ποσού 8.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα μονίμου υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικών της ΠΕΑΑ, για την πίστωση e-pass για τη διέλευση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της ΠΕΑΑ, μέσω της Αττικής Οδού, για το έτος 2021, έως και την 31η – 01- 2022.
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (2.825,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την προμήθεια γλυκισμάτων που θα προσφερθούν, από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, σε άτομα που φιλοξενούνται και ανήκουν σε έξι (6) δομές της Π.Ε.Α.Α., ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο, για το κτίριο της Π.Ε. Βόρειου Τομέα επί της Λ.Κηφισίας 20& Γκύζη στο Μαρούσι.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 864,90€, για την αμοιβή της Δικαστικής Επιμελήτριας Τσιγαρίδα Δήμητρας για επιδόσεις εγγράφων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
15. Έγκριση των όρων της Διακήρυξης, του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια 42 επιβατικών αυτοκινήτων, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βόρειου Τομέα)
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια επιτραπέζιων γυριστών ημεροδεικτών γραφείου και ημερησίων ημερολογίων έτους 2022, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη Μίσθωση τεσσάρων (4) Γραμματοθυρίδων υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (δύο γραμματοθυρίδες), καθώς και των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για το έτος 2022 συνολικού προϋπολογισμού 230,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
18. Α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1439/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής , Β) Ανάκληση της αριθμ. πρωτ. 681400/12-08-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και Γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κατασκευή και τοποθέτηση σκηνικού – φόντου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και συνεδριάσεων στο κεντρικό κτήριο της Π.Ε. Δυτικής Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 2.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
20. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της υπ’. αρ. 3/2021 Πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022, προϋπολογισμού 77.500,00€ πλέον ΦΠΑ.
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, ποσού έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (11.770,00 €) για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2022, των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
22. Εισήγηση περί τροποποίησης των υπ. αρ. 38 και 46 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια διαφόρων γλυκισμάτων, προκειμένου να προσφερθούν σε παιδιά που φοιτούν σε ειδικές σχολικές μονάδες, ιδρύματα και Συλλόγους ΑΜΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια επαγγελματικών και ευχητηρίων καρτών για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)
25. Έγκριση του υπ’ αρ. 16/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με τις τροποποιήσεις των με α/α 160 και 173 δρομολογίων και την κατάργηση του με α/α 176 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.
26. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τέσσερα (4) νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-2022.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά δελτίων εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών από το Εθνικό Τυπογραφείο στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 250,00 € συμπ. ΦΠΑ.
28. Λήψη απόφασης ως προς την έγκριση του υπ’αρ. 14/2021 πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής[1]Τεχνικών Προσφορών» της Διακήρυξης 7/2021, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων, αρμοδιότητας της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.
29. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή δύο (2) πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)
30. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δράσεις της Περιφέρειας Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 18/12/2021 έως 07/01/2022, συνολικού προϋπολογισμού _35.284,20€_ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πνευματικών δικαιωμάτων, αν προκύπτουν
31. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που υπέβαλαν προ υπογραφής των σχετικών συμβάσεων πέντε ανάδοχοι της με αρ. 3/03-11-2019 Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 19PROC005785604) Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφορά μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 504.525,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 625.611,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Συστηματικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:80440)
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού ύψους 250,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή της μίσθωσης έξι (6) γραμματοθυρίδων για υπηρεσίες της Π. Ε. Νήσων και κοινές υπηρεσίες των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια υλικών για το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Συγκριτικών Πειραματικών Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 350,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες/επισκοπήσεις φυτοϋγειονομικών ελέγχων (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)
35. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή επτά (7) μουσικών συναυλιών, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής που θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως το χρονικό διάστημα μεταξύ 17/12/2021 έως 07/01/2022, συνολικού προϋπολογισμού 20.460,00€ συμπ. ΦΠΑ και ποσού 1.023,00€ συμπ. ΦΠΑ για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων, όπου αυτά προκύπτουν. (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νοτίου Τομέα)
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € ( χιλίων ευρώ ) , για την έκδοση πολυετούς Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού προϋπολογισμού 1.035.000,00 € ( ενός εκατομμυρίου τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ ), για την μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιά , προς στέγαση του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά , με δημόσια μειοδοτική δημοπρασία.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 120,00 € ( εκατόν είκοσι ευρώ ) , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , για την προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχανήματος , για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
38. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού No 59 της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής , για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της πρόσκλησης 4/2021 της Π.Ε. Πειραιά , στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. 2019-2022 της Περιφέρειας Αττικής , για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , για το σχολικό έτος 2021-2022. (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)
39. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.019.782,82 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τo πρόγραμμα προβολής και προώθησης του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022.
40. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 1.116,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την μεταφορά μέρους Αρχείου της Δνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στις εγκαταστάσεις του Γενικού Αρχείου της Περιφέρειας Αττικής».
41. Σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπ’ αρ. 43/2016 σύμβασης με θέμα «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για δύο έτη όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής».
42. Χορήγηση εξουσιοδότησης για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα των e-Ε.Φ.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., «Ίδρυμα μέριμνας και αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας» και Ε.Φ.Ε.Τ., προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για πετρελαιοειδή και τρόφιμα, για το έτος 2022.
43. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 117, 122 και 123 δρομολογίων στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020- 2021 και 2021-2022
44. «Έγκριση διαπραγμάτευσης τιμής σύμφωνα με τον Ν. 4412/2021 άρθρ. 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει της συντήρησης συστημάτων πόσιμου νερού- ψυκτών των Δνσεων Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τις εταιρείες ROYAL WATER ΕΠΕ και WATER PRO».
45. Συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 1745/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και συνέχιση του διαγωνισμού για τη «Δημιουργία και έκδοση λευκώματος ιστορικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
46. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την ανανέωση της σύμβασης συντήρησης του μηχανογραφικού συστήματος Ιατρικών Ειδικοτήτων του Τμήματος Ειδικοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής για δύο (2) έτη.
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 51.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες προβολής και επικοινωνίας των εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου εορτασμού 2021 της Περιφέρειας Αττικής που θα πραγματοποιηθούν στο Πεδίον Άρεως.
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την ετήσια συνδρομή συμβουλευτικής υποστήριξης Δ/νσεων Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών σε λογιστικά, οικονομικά, κ.α θέματα.
49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Κεντρικών Υποδομών Πληροφορικής και Δικτύου της Περιφέρειας Αττικής.
50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τη συμπληρωματική προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής για το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής βάσει του αρ. 4878 εντάλματος πληρωμής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την επισκευή του ΚΗΙ-9651 υπηρεσιακού οχήματος της Περιφέρειας Αττικής.
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 3.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης των πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια χιλίων (1000) τεμαχίων επιτραπέζιων ημερολογίων, τριάντα (30) τεμ. σπιράλ ημερησίων ημερολογίων και δεκαπέντε (15) τεμ. ημερολογίων – πλάνο του έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)
54. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για τη μελέτη: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΒΙΛΙΩΝ.
55. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».
56. Τροποποίηση και παράταση σύμβασης 20/2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008753153) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16IPE/GR/000002 – LIFE IP 4 NATURA», που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: Ψ9Ζ07Λ7-Ε00). (Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού)
57. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΖΩΝΗΣ 2, 3 & 4, και τμήματος της τοπογραφικής μελέτης στο πλαίσιο εκπόνησης της Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» αναδόχου Σύμπραξης Γραφείων Μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» – «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»
58. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. Ήσσονος Σημασίας του έργου : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή ΚΑΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)» αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ.
59. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου και παράτασης των ενδεικτικών/αποκλειστικών προθεσμιών του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α’)», με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.
60. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ[1]ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 11.290.322,58 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
61. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 76ου λογαριασμού (τόκοι υπερημερίας) του έργου: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας», αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.»
62. Έγκριση α) για την τροποποίηση της μελέτης και β) του 2ου ΑΠΕ και σύναψης της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. συνολικού ποσού 1.277.525,30 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
63. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. Ήσσονος Σημασίας του έργου : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή ΚΑΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)» αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ. (Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής)
64. Έγκριση του 1ου πρακτικού και οριστική κατακύρωση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 3.350.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενων απροβλέπτων και Φ.Π.Α.).
65. Συμμόρφωση με την υπ. Αριθμ 1082/2021 Απόφαση της ΑΕΠΠ σχετικά με το διαγωνισμού του έργου: «βελτιωση επαρχιακησ οδου29: Δροσια – διονυσοσ – νεα μακρη», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 33.500.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, τα απολογιστικά, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 2. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)
66. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου :«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» συνολικής δαπάνης 2.756.853,34€ (με ΦΠΑ),αναδόχου ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΕ.
67. Λήψη Απόφασης για την παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Δήμου Βιλίων». (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής)
68. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των πιστοποιητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: «Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίο του Άρεως από 20.12.2021-04.01.2022», προϋπολογισμού: 60.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).
69. Έγκριση Πρακτικού της Ε.Δ. μετά την αποσφράγιση των προσφορών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών», προϋπολογισμού 136.288,40 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
70. Έγκριση παράτασης της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ (TAGS) ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ», προϋπολογισμού 199.987,20€ με Φ.Π.Α Παρόχου ΕΝΩΣΗ «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΒΟΟΚΑ CHEMICALS HELLAS IKE ».
71. Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΟΔ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)
72. Λήψη απόφασης για άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10274/08.10.2021 Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ με την οποία επιβλήθηκε Δημοσιονομική διόρθωση στο έργο: «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών», συμβατικής δαπάνης 14.267.464,11 € πλέον Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/ξίας ΑΑΓΗΣ Α.Ε –ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.
73. Έγκριση των όρων Διακήρυξης, Δημοπράτηση και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου με α/α 1 – » ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ » προϋπολογισμού 4.450.000,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.
74. Διαβίβαση του Πρακτικού Ι της Ε.Δ. του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 141270 για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά κατά την τριετία 2022-2024», προϋπολογισμού 300.000,00€, για την έγκρισή του και τη λήψη σχετικής απόφασης εκ μέρους της Αναθέτουσας αρχής.
75. 2η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 1.800.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE». (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)
76. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων έργου – οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους, καθώς και εργατοτεχνικού προσωπικού, για την κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων κορμών, κλάδων και φυτικών υπολειμμάτων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «ΜΗΔΕΙΑ» σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής από τις 20-07-2021 συνδρομή στη Διεύθυνση Τεχνικών ‘Έργων.
77. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους για την άρση επικινδυνοτήτων και την βραχεία αποκατάσταση των δυσμενών επιπτώσεων που προκάλεσε η κακοκαιρία «ΜΗΔΕΙΑ» (χιονοπτώσεις) σε περιοχές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής από τις 02-03-2021.
78. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Αττικό Άλσος, ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Πεδίον του Άρεως και ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 21- 07-2021.
79. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Αττικό Άλσος, ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Πεδίο του Άρεως και ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» με το απαραίτητο προσωπικό τους από 14/07/2021, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς).
80. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Αττικό Άλσος και ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 01/07/2021, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς).
81. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Αττικό Άλσος και ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 26/06/2021. (Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας)
82. Έγκριση ή μη του από 23-7-2021 Πρακτικού της Επιτροπής του άρ. 13, Π.Δ. 242/1996 και ορισμός ημερομηνίας και ώρας για τη διενέργεια φανερής, μειοδοτικής δημοπρασίας (Β’ Φάση – Μειοδοσία) – Διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη υπ’ αρ. πρωτ. 963667/14-12-2020). (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών)
83. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (όργανα εκγύμνασης, ψυχοκινητικό και εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.) συνολικού ποσού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προκειμένου να διατεθούν σε Ειδικές Σχολικές Μονάδες, Ιδρύματα και Συλλόγους ΑμεΑ της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

 

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ