Εφημερίδα Κοινωνική

Σχεδόν 3.000.000 ευρώ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ για την «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» μέχρι τώρα – Πόσο θα φτάσει η «λυπητερή» μέχρι να παραδοθεί το έργο;

 Breaking News

Σχεδόν 3.000.000 ευρώ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ για την «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» μέχρι τώρα – Πόσο θα φτάσει η «λυπητερή» μέχρι να παραδοθεί το έργο;
31 Οκτωβρίου 2021

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών από την Περιφέρεια Αττικής

Σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ αριθμ. 2300/2021 της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, όπου εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ» η συνολική δαπάνη του έργου έχει αυξηθεί από την αρχική σύμβαση κατά 3.059.758,2 ευρώ!!!

Αναλυτικά η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ήταν 20.826.535 € (με το ΦΠΑ) και ύστερα από 2 Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ) και 1 Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) έφτασε τα 23.867.865 €, μεταξύ των οποίων 2.123.791 € ως αποζημίωση του Αναδόχου από θετικές ζημίες και 917.537 € για πρόσθετες εργασίες μέσω της 1ης ΣΣΕ. Για την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, χρειάστηκε προσφυγή στο 3βάθμιο Όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7μελούς σύνθεσης) ύστερα από δύο απορριπτικές αποφάσεις σε 1ο (Κλιμάκιο) και 2ο (Τμήμα) βαθμό. Με τον υπόψη 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) η δαπάνη αυξάνεται κατά 18.429 € καταλήγοντας στο συνολικό ποσό των 23.886.293,79€

 

Τελικά πόσο θα φτάσει η «λυπητερή» μέχρι να παραδοθεί το έργο;;;

 

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την απόφαση 2300/2021 της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

Ε Π Ε Ι Δ Η 1. Το Τμήμα Ειδικών Έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π & Ν συνέταξε τον 3ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/06 για να συμπεριλάβει: α) το 3ο Π.ΚΤ.Μ.Ν.Ε. το οποίο περιλαμβάνει εργασίες που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του Έργου και ειδικότερα για να τιμολογηθεί η χρήση του πρόσμικτου στεγανοποιητικού μάζας PenetronAdmixστο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και άνω για την κατασκευή της Δεξαμενής Αναρρύθμισης. β) την αποζημίωση του Αναδόχου για την καταβολή επιπλέον αμοιβής για την ενασχόληση μηχανικών για την εκπόνηση μελέτης που εγκρίθηκε με την αρ. 10681/24.04.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 2. Δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες στο έργο. 3. Η δαπάνη των νέων εργασιών του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων του συμβατικού αντικειμένου, στα πλαίσια της παρ. 3, του άρθρου 57, του Ν.3669/2008, περί διαχείρισης των απρόβλεπτων δαπανών και με την χρησιμοποίηση τους δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία του. 4. Η Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με το αρ. 2876_2021/30-09-2021 έγγραφό της διατύπωσε τη θετική γνώμη της ως προς την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. 5. Η δαπάνη των εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. (αρχική σύμβαση & 1η ΣΣΕ, με απρόβλεπτα , Γ.Ε. & Ο.Ε. και έκπτωση) ανέρχεται σε 16.404.694,07€, ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ (αρχική σύμβαση & 1η ΣΣΕ). 6. Η αναθεώρηση βρίσκεται σε ισοζύγιο με την σύμβαση, ήτοι 654.026,89€. 7. Η δαπάνη για τα απρόβλεπτα είναι 761.914,05 €, ήτοι είναι μειωμένη κατά 533.845,94€ έναντι της αντίστοιχης δαπάνης της σύμβασης και κατά 143.773,867€ έναντι της αντίστοιχης δαπάνης του 2ου ΑΠΕ. 8. Η δαπάνη για την αποζημίωση του Αναδόχου από θετικές ζημίες, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2.123.791,56 €. 9. Η δαπάνη για την αποζημίωση του Αναδόχου για την καταβολή επιπλέον αμοιβής για την ενασχόληση μηχανικών για την εκπόνηση μελέτης ανέρχεται σε 14.862,27€ πλέον ΦΠΑ 24%. 10. Η συνολική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. (αρχική σύμβαση & 1η ΣΣΕ) ανέρχεται σε 23.886.293,79 € μαζί με το Φ.Π.Α. και είναι σε υπέρβαση σε σχέση με αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ κατά 18.429,22 € και οφείλεται στη δαπάνη για την αποζημίωση του Αναδόχου για την καταβολή επιπλέον αμοιβής για την ενασχόληση μηχανικών για την εκπόνηση μελέτης. 11. Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος. Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ», συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ δαπάνης 23.886.293,79€, σε αύξηση με την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ λόγω της δαπάνης αποζημίωση του Αναδόχου για την καταβολή επιπλέον αμοιβής για την ενασχόληση μηχανικών για την εκπόνηση μελέτης , κατά 18.429,22 €.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ επίσης:

- Άλλη μια απόφαση ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ πολίτη κατά της Περιφέρειας Αττικής – Αφορά τροχαίο λόγω κακοτεχνίας ευρείας έκτασης και μη κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη ειδοποίηση των οδηγών – Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή

- Γ. Πατούλης: «Η 28η Οκτωβρίου θα μας θυμίζει πάντα το λαμπρό παρελθόν, αλλά κυρίως θα μας φωτίζει την πορεία μας στο μέλλον»

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – «Φωτιές» άναψε η υπόθεση ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ που έμενε τρεις μήνες στο συρτάρι! Αποφασίστηκε εν μέσω… «αποχής» και αντιδράσεων η άσκηση ενδίκων μέσων από την οικονομική επιτροπή – ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

- Γ. Πατούλης: «Θέλουμε όλοι οι πολίτες να βάλουν στη ζωή τους την πρόληψη η οποία αποδεδειγμένα σώζει ζωές»

 

 


 



Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ