Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- Δικαστική απόφαση καταλογίζει ευθύνες και παραλείψεις! – Σήμερα αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής για Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

 Breaking News

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- Δικαστική απόφαση καταλογίζει ευθύνες και παραλείψεις! – Σήμερα αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής για Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών
26 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» ΟΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- Δικαστική απόφαση καταλογίζει ευθύνες και παραλείψεις! – Σήμερα αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής για Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών.

Την Τρίτη  26-10-2021  στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής προγραμματίστηκε συζήτηση για το θέμα 54ο (ημερήσια διάταξη) «Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμόν 6816/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών (18ο Τριμελές) -Γρ. Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Δυτικής Αττικής».

Αναζητήσαμε  πληροφόρηση για το τι ακριβώς συμβαίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση και ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ αποκαλύπτει ένα σημαντικό γεγονός που σε άλλη συγκυρία, θα περνούσε στα ψιλά γράμματα…

Ενημερωθήκαμε λοιπόν ότι πρόκειται για συγκλονιστική υπόθεση με αγωγή, σύμφωνα με την οποία, ζητούνται χρηματικά ποσά από την Περιφέρεια Αττικής και το Ελληνικό Δημόσιο ως ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης.

Ειδικότερα, οι ενάγοντες έκαναν αγωγή στην Π. Αττικής για τον θάνατο του υιού και εγγονού τους, ο οποίος στις 15.11.2017 έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλημμύρας που έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής, από – κατά τους ισχυρισμούς των εναγόντων – παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων των εναγομένων.

Συγκεκριμένα: Από μη εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας.

Το αίτημα -υπόμνημα κατατέθηκε πριν μερικά χρόνια από την οικογένεια και έκτοτε ακολούθησε ένας δικαστικός «μαραθώνιος» αποδείξεων και ενστάσεων.

Να σημειωθεί ότι ο Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικα (Π.Δ. 456/1984, Α’ 164 – Εισ.Ν.Α.Κ.) ορίζει στο άρθρο 105 ότι: «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. […]» και στο άρθρο 106 αυτού, ότι οι διατάξεις, μεταξύ άλλων, του προηγούμενου άρθρου «εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους».

Επίσης άλλου, στο άρθρο 932 ΑΚ ορίζεται: «Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. [...] Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηματική αυτή ικανοποίηση μπορεί να επιδικασθή στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης».

Η συζήτηση περί αρμοδιοτήτων και η ερμηνεία των διατάξεων είχε ως αποτέλεσμα η συγκεκριμένη υπόθεση να μείνει για αρκετό διάστημα στα συρτάρια, πριν πάρει το δρόμο για την Δικαιοσύνη και εν τέλει να καταλήξει στην Οικονομική Επιτροπή.

Από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής ως προς το συμβάν:

Ο …. είχε αποχωρήσει από την οικία των γονέων του την 15η.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα περί 6:00πμ οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγό αυτοκίνητό του κινούμενος επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών, προκειμένου να μεταβεί στην εργασία του, στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας. Σύμφωνα δε με το Πιστοποιητικό Θανάτου της Ιατροδικαστού απεβίωσε ένεκα πνιγμού εντός ύδατος, με ημερομηνία διαπιστώσεως του θανάτου την 18η.11.2017, ώρα διαπιστώσεως του θανάτου 11:20πμ και τόπο διαπιστώσεως του θανάτου το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο». Ήδη, με την υπό κρίση αγωγή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωρισθεί η υποχρέωση των εναγομένων να τους καταβάλουν με το νόμιμο τόκο αλληλεγγύως, εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον στους μεν δύο πρώτους κατά τη σειρά εγγραφής τους στο δικόγραφο της αγωγής το ποσό του 1.000.000 ευρώ αντιστοίχως, στις δε τρίτη και πέμπτη κατά τη σειρά εγγραφής τους στο δικόγραφο της αγωγής το ποσό των 100.000 ευρώ, αντιστοίχως. Τα ποσά αυτά τα ζητούν, κατ’ άρθρα 105 – 106 Εισ.Ν.Α.Κ., ως γονείς και γιαγιάδες του …, ως χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που προεκλήθη σε αυτούς από τον πρόωρο θάνατο του υιού και εγγονού τους. Περαιτέρω, ισχυρίζονται ότι για την επέλευση του ένδικου τραγικού συμβάντος, απαιτήθη η συνδρομή πολλών παραγόντων, καθώς και ότι εάν εξέλιπε οποιοσδήποτε από αυτούς, τότε θα είχε αποφευχθεί το μοιραίο αποτέλεσμα.

Αφού εξετάστηκαν αναλυτικά οι παράμετροι της υπόθεσης, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των εμπλεκόμενων φορέων, οι καταγεγραμμένες ενέργειες  και οι λεπτομέρειες του περιστατικού, στο «δια ταύτα» του θέματος, το Δικαστήριο αποφάσισε να κάνει εν μέρει δεκτή την αγωγή της οικογένειας και αποφάσισε το εξής:

«Αναγνωρίζει την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας Αττικής να καταβάλουν εις ολόκληρον σε κάθε έναν από τους δύο πρώτους ενάγοντες το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ και σε κάθε μία από τις λοιπές ενάγουσες το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής (08.05.2018) και έως την εξόφληση».

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Αθήνα στις 22.10.2020, 27.02.2021 και στις 19.05.2021.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, σε δημόσια συνεδρίαση της [30-6-2021]

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, η οποία πλέον στο θέμα 54 της ημερήσιας διάταξης της Τρίτης 26/10 κλήθηκε να προχωρήσει τις διαδικασίες.

 

Δείτε όλο το σκεπτικό της απόφασης ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ