Εφημερίδα Κοινωνική

«Παράθυρο» για να περνάνε «εύκολα» οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – «Πως οι υπηρεσίες μπορούν να πετάξουν το μπαλάκι ευθυνών…»

 Breaking News

«Παράθυρο» για να περνάνε «εύκολα» οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – «Πως οι υπηρεσίες μπορούν να πετάξουν το μπαλάκι ευθυνών…»
11 Οκτωβρίου 2020

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για τις ΜΠΕ εγκαταστάσεων και βιομηχανιών στην περιοχή μας καθώς και για τον τρόπο που «περνάνε» από διάφορα όργανα. Αρχικά, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, ψάξαμε λίγο παραπάνω των θέμα των μελετών αυτών. Αρχικά, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μια επιστημονική και τεχνική μελέτη, που έχει ως σκοπό αφενός την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον και αφετέρου την πλήρη καταγραφή όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να ληφθούν και όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής που πρέπει να υλοποιηθούν, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τα τυχόν περιβαλλοντικά προβλήματα που ενδεχομένως ανακύπτουν από το έργο.

Γιατί γίνεται μια ΜΠΕ;

Βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με την περιβαλλοντική μελέτη είναι:

• Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτό μέτρων.

• Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του

περιβάλλοντος και ειδικότερα από την ρύπανση και τις οχλήσεις.

• Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης των φυσικών πόρων.

• Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.

• Η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων.

• Η προστασία της ατμόσφαιρας.

• Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου.

• Η προστασία των ακτών της θάλασσας και των οχθών των ποταμών και λιμνών.

• Η προστασία των ακτών της θάλασσας και των οχθών των ποταμών και λιμνών.

• Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων και έργων για την προστασία των φυσικών αποδεκτών.

Τι λέει ο νόμος για τις ΜΠΕ

Για την πραγματοποίηση νέων ή την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την μετεγκατάσταση υφιστάμενων έργων ή δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στις κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Α1 και Α2 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/ΦΕΚ Α 209/21-9-2011 και της Υ.Α 1958/ΦΕΚ Β21/13-1-2012 απαιτείται υποχρεωτικά να συνταχθεί και να υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας Προμελέτη και σε δεύτερο στάδιο Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε, Μ.Π.Ε) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο).

Τι άλλαξε

Πρόσφατα, και ειδικότερα στο νομοσχέδιο σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που πέρασε από την Βουλή των Ελλήνων την περασμένη Άνοιξη, το δεύτερο άρθρο του εν λόγω νομοσχεδίου με τίτλο «Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης ΑΕΠΟ» έφερε τα πάνω κάτω στον τομέα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με αυτά που ορίζει το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο, για την έκδοση της ΑΕΠΟ ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Εάν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή, σε πρώτο στάδιο, φακέλου ΠΠΠΑ, τότε απαιτούνται:

• Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης.

• Έλεγχος της πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου ΠΠΠΑ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.

• Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

• Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.

• Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων, εφόσον κρίνονται ουσιώδεις, απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του

έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών και χορήγηση θετικής

γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή έκδοση αρνητικής απόφασης εντός είκοσι εργάσιμων ημερών.

• Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης ακολουθείται η διαδικασία

της περίπτωσης β.

β. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, τότε απαιτούνται:

• Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης, από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

• Έλεγχος πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διενεργεί έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών και είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο Φάκελος πλήρης.

• Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, εφόσον η γνωμοδότηση αυτή κρίνεται ουσιώδης, καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

• Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, οι γνωμοδοτήσεις που δεν υποβλήθηκαν θεωρούνται θετικές και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή λαμβάνει υπόψη της τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να διαμορφώσει τους περιβαλλοντικούς όρους.

Κατ’ εξαίρεση και μόνον εφόσον οι γνωμοδοτήσεις που δεν υπεβλήθησαν κρίνονται ουσιώδεις, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συγκαλεί υποχρεωτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών το

Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 13 του παρόντος. Ως ουσιώδεις θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες, στις οποίες αφορά κατά αρμοδιότητα, η αιτούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και, επιπροσθέτως, κρίνονται απαραίτητες για τη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών όρων.

• διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στην περίπτωση που υπεβλήθησαν αρνητικές γνωμοδοτήσεις, εφόσον έχουν επαρκή και νόμιμη αιτιολογία και παρέχονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που τις υπέβαλαν.

• Αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), των γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ` αυτών και έκδοση  ΑΕΠΟ – ή απόφασης απόρριψης – εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου (δδ). Η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ενσωματώνεται σε μεταγενέστερη Απόφαση άλλου αρμόδιου οργάνου, το οποίο ειδικώς προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

• Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και ή έκδοση της σχετικής Απόφασης διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

• Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει τις ως άνω προθεσμίες.».

Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

β) Έλεγχος πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την ημέρα υποβολής του. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διενεργεί έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών και είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο Φάκελος πλήρης.

γ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

Το κρίσιμο σημείο

Η διαδικασία, όσο βαρετή και γραφειοκρατική και αν σας φαίνεται μέχει τώρα, συνεχίζεται με τη συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, οι γνωμοδοτήσεις που δεν υποβλήθηκαν θεωρούνται θετικές και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή λαμβάνει υπόψη της τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να διαμορφώσει τους περιβαλλοντικούς όρους. Κατ’ εξαίρεση και μόνον εφόσον οι γνωμοδοτήσεις που δεν υπεβλήθησαν κρίνονται ουσιώδεις, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συγκαλεί υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 13 του παρόντος. Ως ουσιώδεις θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες που τις αφορά κατά αρμοδιότητα η αιτούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και, επιπροσθέτως, κρίνονται απαραίτητες για τη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών όρων.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στην περίπτωση που υπεβλήθησαν αρνητικές γνωμοδοτήσεις, εφόσον έχουν επαρκή και νόμιμη αιτιολογία και παρέχονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που τις υπέβαλαν. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, η τελευταία τροποποίηση του εν λόγω λόμου αναφέρει ρητά, ότι αν κάποιος δεν φέρει αντίρρηση στον μήνα πάνω που κοινοποιηθεί η ΜΠΕ, τότε αυτή «περνάει» σαν εποδεκτή. Προόκειται, για ένα μελανό σημείο εφαρμογής του νόμου, ένα παραθυράκι που πολλές εταιρείες ενδεχμένως να εκμεταλλευτούν και να περάσουν ε νόμιμο τρόπο, αποκρύπτωντας τη διαβούλευση αυτό που επιθυμούν.


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ