Εφημερίδα Κοινωνική

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…
18 Σεπτεμβρίου 2019

Διαγωνισμός για «εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου»

O Δήμος Πειραιά κατάρτισε προσφάτως τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου, για Ιατρούς Εργασίας, προϋπολογισμού δαπάνης 44.720,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εργασία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για Ιατρούς Εργασίας για δύο έτη αρχόμενης όχι νωρίτερα από 3/10/2019.

«Σκάναραν» προμηθευτές για 2 χρόνια

Διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του για χρονικό διάστημα 2 ετών πραγματοποίησε ο δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Οριστικοί ανάδοχοι, μετά από τον μειοδοτικό διαγωνισμό αναδείχτηκαν οι εταιρείες ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.» και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, με προσκόμιση πολλών δικαιολογητικών, πιστοποιήσεων αλλά και κατάθεση ξεχωριστών προσφορών. Συνολικά είχαν καταθέσει προσφορά 10 προμηθευτές.

ΔΩΡΕAΝ ΜΗΧΑΝΙΚEΣ ΜΕΛEΤΕΣ!

Για το αν θα δεχτεί το αίτημα της ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ αναδόχου εταιρείας περί δωρεάς τροποποιημένης στατικής μελέτης θεμελίωσης με συντάξαντα των Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Πέτρουλα Σωτήριο (Α.Μ ΤΕΕ 43177) κλήθηκε να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορυδαλλού, αρχές Αυγούστου. Ο λόγος ήταν για να χρησιμοποιήσει η υπηρεσία την αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του έργου.

Μίλητος «συμβουλευτική»

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προχώρησε στην επιλογή της εταιρείας «ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» και την ανάθεση στην εν λόγω εταιρεία για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «MAINSTREAMING RESPONSIBLE INNOVATION IN EUROPEAN S3 – “PGI02115, MARIE”» (ΕΝΣΩMAΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕYΘΥΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH EΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔIΚΕΥΣΗΣ)» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE, έναντι δαπάνης ποσού 17.900,00€.

Η ΦΡΑΤΕΚ «συμπληρώνει» τον καθαρισμό ρεμάτων στην Αττική

Στο επίκεντρο για ακόμη μια φορά ο καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 €. Το έργο προχωράει με συμπληρωματική σύμβαση που ανέρχεται στο ποσό 61.429,60€ και η οποία «κλείδωσε» στην εταιρεία «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.», έναντι 61.429,60€. Η σύμβαση περιλαμβάνει σύνολο δαπάνης εργασιών 49.540,00€ και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) 11.889,60€. Η Ανώνυμη Εταιρεία ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ ιδρύθηκε το 2005. Είναι μια Εργοληπτική Τεχνική Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην ανάληψη και κατασκευή Δημόσιων έργων. Έχοντας κατασκευάσει πληθώρα τεχνικών έργων έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία και τις υποδομές για την εκτέλεση πάσης φύσεως έργων.

Στον Στ. Σχετάκη η ανάθεση της βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης της Σαλαμίνας

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Οικονομική Επιτροπή) της Π. Αττικής προχώρησε σε ανάθεση σύμβασης της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί Κανάκια του Δήμου Σαλαμίνας», προϋπολογισμού 29.923,44 €, στον Ε.Δ.Ε «ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ», ο οποίος προσέφερε τιμή προσφοράς 28.427,12 €, ήτοι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Είναι πολιτικός μηχανικός με έδρα την οδό Τζαβέλλα 12, δομοστατικός της σχολής πολιτικών μηχανικών Πατρών. Ασχολείται με τα δημόσια έργα από το 2004. Εκτελεσμένα έργα: Δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης, αντλιοστάσια αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί, υδραυλικά έργα (λιμνοδεξαμενές, φράγματα, τεχνικά σκυροδέματος), οδοποιίες, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ, κατασκευή ΧΥΤΑ, εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής αδρανών, οικοδομικά. Ιδιωτικά έργα. Ανακαινίσεις διαμερισμάτων και ανέγερση ιδιωτικών κατοικιών.

Υπουργείο Τουρισμού – INTERREG Επέλεξε τη «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» με 30 χιλ. ευρώ

To Υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στην κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε ό,τι αφορά στη διαχείριση έργου, εκπόνηση μελετών και εγχειριδίων και σύνταξη αναφορών και ενδιάμεσων

εκθέσεων για την υλοποίηση του έργου: «Innovative Medical Tourism Strategy – IN-MEDTOUR» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020». Την κατακύρωση του αποτελέσματος του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού «κέρδισε» η εταιρεία ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. Καραολή & Δημητρίου 20, 551 31, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη με συνολική προσφορά 30.876,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο αποτελεί μια διασυνοριακή προσπάθεια που θα διασυνδέσει τους τομείς της υγείας και της έρευνας με τις τοπικές επιχειρήσεις.

Οι πάροχοι υγείας και φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή θα συνδεθούν σε ένα σύγχρονο e-cluster, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Το e-Cluster θα συμβάλει στην ανάπτυξη υπηρεσιών συνεργασίας και δικτύωσης, και στην πρόσβαση στις δυνατότητες που προσφέρει η έρευνα και καινοτομία. Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί επίσης η πλατφόρμα e-Tour Facilitator, η οποία θα απευθύνεται στους τελικούς χρήστες του Τουρισμού Υγείας, δηλαδή στους ασθενείς-τουρίστες. Αυτή η πλατφόρμα θα προσφέρει προσωποποιημένες πληροφορίες προς τους ασθενείς διευκολύνοντας την αναζήτηση υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας στη διασυνοριακή περιοχή. Συνολικά, το έργο θα προσφέρει ένα νέο τουριστικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις με ερευνητικούς φορείς βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε εφαρμογές έρευνας και τεχνολογίας.

Παράταση στη Latern ConstructionCompany για έργο στο Δήμο Κρωπίας

Για την αναπαλαίωση του κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Κρωπίας η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής επέλεξε ως ανάδοχο την Latern Construction Company. H παρούσα εργολαβία αφορά στην ανακαίνιση της υφιστάμενης οικοδομής και την προσθήκη ορόφου και λόγω συνθηκών χρειάστηκε να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών. Η αρχική σύμβαση υπογράφτηκε στις 30-4-15 για ποσό 701.062 ευρώ μαζί με «απρόβλεπτα» και «μέση» τεκμαρτή έκπτωση 56,65%. Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο γραφείων στην Αργυρούπολη, Λ.Αλίμου 100. Εξειδικεύεται κυρίως σε οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, αλλά και στην εκτέλεση τεχνικών έργων οδοποιίας, λιμενικών, υδραυλικών έργων καθώς και στην εκπόνηση μελετών και επίβλεψη τέτοιων έργων. Η LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. είναι σήμερα κάτοχος του πτυχίου ΜΕΕΠ 3ης τάξης, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει Δημόσια έργα.

Ευχαριστίες!

Ο Δήμος Μαραθώνα αποδέχεται και ευχαριστεί θερμά την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ του κου Αθανασίου Μαρτίνου για την ευγενική της δωρεά που αφορά εργασίες επισκευής του Δημοτικού Σχολείου Βαρνάβα. Θυμίζουμε πως ο κ. Μαρτίνος ορίστηκε διοικητής του Αγίου Όρους.

Δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων στα Μέγαρα

Τη Δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων αποφάσισε ο Δήμος Μεγάρων. Για την πιλοτική χρονιά 2019/2020 ανοίγει την 1η Οκτωβρίου 2019 για εγγραφές ενδιαφερομένων και κλείνει την 15 Ιανουαρίου του 2020. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Άτομο που κληρώθηκε δύο (2) φορές μέσα σε διάστημα δύο (2) χρόνων να συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Μεγαρέων, παραμένει εγγεγραμμένος στο μητρώο, εκτός αν αποφασίσει να διαγραφεί, δεν έχει όμως δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της κλήρωσης, που αναφέρεται στη συνέχεια.

Δωρεά πιάνου στο Δήμο Πόρου από σοπράνο-καθηγήτρια

Η Λαρίσα Ιασωνίδου – σοπράνο, καθηγήτρια φωνητικής και Υπεύθυνη του Τμήματος Σύγχρονης Φωνητικής στο Ωδείο Αθηνών προχώρησε στη δωρεά του πιάνου προς τον Δήμο Πόρου για το καλό του τόπου, για την αναβάθμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, μέρος των οποίων είναι και οι δικές της μουσικές προτάσεις για την Πλατεία Αγίου Γεωργίου και άλλες.

Περιφερειακή… «δροσιά»

Άμα θέλει η Περιφέρεια δροσίζει και… Δήμους! Παραχώρησε προ μηνών, δυο μεταχειρισμένα κλιματιστικά μηχανήματα δωρεάν στο δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας για να ενισχύσουν το δημοτικό κολυμβητήριο Γ.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ. Μεγάλη υπόθεση να μπορείς να μοιράζεσαι!


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ