Εφημερίδα Κοινωνική

Δήμος Περάματος: Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Δήμος Περάματος: Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι
10 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δήμος Περάματος με θητεία από 1-9-2019 μέχρι 31-8-2020, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους:

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Περάματος με θητεία από 1-9-2019 μέχρι 31-8-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1.Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Καζάκου Μαργαρίτα του Κωνσταντίνου και της μεταβιβάζουμε τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

α Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού των Δ/νσεων Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και Αθλητισμού.

Β. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.2. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Λαγουδάκη Αθανάσιο του Γεωργίου και του μεταβιβάζουμε τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

α Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος –Ποιότητας Ζωής, Πρασίνου και της Πολιτικής Προστασίας.

β Την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών

3.Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ντίμερη Χριστόφορο του Σπυρίδωνα και του μεταβιβάζουμε τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

α Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της 1)Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( εκτός του Τμήματος Μικροέργων), 2) Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών β Την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα διαφήμισης και χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων.

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τα καθήκοντά τους ασκεί ο Δήμαρχος

Γ.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζουμε να ασκούνται από την Αντιδήμαρχο Καζάκου Μαργαρίτατου Κωνσταντίνου η οποία αναπληρώνει το Δήμαρχο. Δ. Για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι με την εξής σειρά: Καζάκου Μαργαρίτα του Κωνσταντίνου και σε περίπτωση απουσίας της Ντίμερης Χριστόφορος του Σπυρίδωνα και σε περίπτωση απουσίας του Λαγουδάκης Αθανάσιος του Γεωργίου.Ε. Ανατίθεται η υπογραφή με εντολή Δημάρχου των Βεβαιώσεων Μονίμου Κατοικίας και των Δηλώσεων Πολιτογράφησης Ελληνικής Ιθαγένειας στην Αντιδήμαρχο Καζάκου Μαργαρίτα του Κωνσταντίνου.

Ανατίθεται η υπογραφή με εντολή Δημάρχου των αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την Κυριακάτικη Αγορά του Σχιστού στον Αντιδήμαρχο Ντίμερη Χριστόφορο του Σπυρίδωνα

ΣΤ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ζ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Η.Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Περάματος και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ