Εφημερίδα Κοινωνική

Δήμοι μετά τις ορκωμοσίες: «Οδηγός» για συμπράξεις, επιτροπές, παρατάξεις, ρόλους αντιδημάρχων, συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων

 Breaking News

Δήμοι μετά τις ορκωμοσίες:  «Οδηγός» για συμπράξεις, επιτροπές, παρατάξεις, ρόλους αντιδημάρχων, συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων
26 Αυγούστου 2019

Λίγο πριν τις ορκωμοσίες δημοτικών αρχών, το ΥΠΕΣ, εξέδωσε μια σειρά εγκυκλίων – οδηγών για το πώς θα λειτουργήσουν τα νέα συμβούλια. Tα έγγραφα του ΥΠΕΣ ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση για όλες τις αλλαγές και δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για αιρετούς, αντιδημάρχους, προέδρους κοινοτήτων, παρατάξεις, προεδρεία, επιτροπές κτλ. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ σήμερα παρουσιάζει ενδιαφέροντα αποσπάσματα:

-Συμπράξεις Δημοτικών Παρατάξεων: «Μετά την επικύρωση του Πρακτικού, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να ανακοινώσει τη κατάρτιση της σύμπραξης στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και να κοινοποιήσει το επικυρωθέν Πρακτικό στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση».

-Σχετικά με τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επισημαίνονται τα ακόλουθα: Ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις Επιτροπές υπολογίζεται,εκ του νόμου, μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία στη βάση υπολογισμού ενός εκλογικού μέτρου. Οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοιλογίζονται,αθροιστικά,ως μια ενιαία παράταξη. Παράδειγμα: Σε 41 μελές Δημοτικό Συμβούλιο, με συνολικά 4παρατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή (όπως και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)αποτελείται από 9 μέλη, εκ των οποίων τα 6 μέληεκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

-Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ παρέχει διευκρινίσεις και για τη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων. Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 5 του ν. 3852/201012, οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να διαγραφούν από τη δημοτική παράταξη, στην οποία ανήκουν. Για να λάβει χώρα το ανωτέρω, εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέλη, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων αυτών.

-Αν κάποιος αιρετός έχει δώσει όρκο, αλλά επιθυμεί να παραιτηθεί από τη θέσητου,μετά την εγκατάσταση των νέων αρχών, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 54, παρ. 2 του ν.3852/2010.

Σύντομος οδηγός νεοεκλεγέντος δημοτικού συμβούλου

Ο δημοτικός σύμβουλος οφείλει: Να μετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών στις οποίες είναι μέλος Να διαθέτει πάντα τον απαραίτητο χρόνο και να προετοιμάζεται για τις συνεδριάσεις αφού έχει λάβει γνώση, έγκαιρα, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Να εκτελεί με επιμέλεια τα καθήκοντά του και κάθε εργασία που του αναθέτει το συμβούλιο. Να γνωρίζει το πλαίσιο λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό πρέπει να μελετήσει τον κανονισμό λειτουργίας του δικού του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που το οικείο συμβούλιο δεν έχει δικό του κανονισμό, είναι σε ισχύ ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Να γνωρίζει, ιδιαίτερα, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και των άλλων οργάνων του δήμου. Να εκφράζει τη γνώμη του και να ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συνόλου των δημοτών. Να ζητά δια του Προέδρου, από το Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής και  τους  Αντιδημάρχους,  πληροφορίες  και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του. Να καταθέτει γραπτές ερωτήσεις, δια του Προέδρου προς το Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Ωστόσο, η μη εκτέλεση των υποχρεώσεων του εκ μέρους του δημοτικού συμβούλου, μπορεί να του επιφέρει την ποινή της αργίας ή ακόμα και της έκπτωσης. Έτσι,ενδεικτικά ένας δημοτικός σύμβουλος: Δεν μπορεί να απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου Δημοτικός σύμβουλος που είναι Αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους έως τρεις (3) μήνες,με άδεια του συμβουλίου Δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Εάν είναι Αντιδήμαρχος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου. Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό)  που  έχει σχέση  με  τα  θέματα  του  Δήμου, καθώς  και  να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου.

-ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ: Αντιδήμαρχος δεν μπορεί  να  οριστεί  σύμβουλος  που  ανήκει  σε  διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός. Ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτεαρμοδιότητά του στους αντιδημάρχους, εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Η μεταβίβαση αρμοδιότητας στους αντιδημάρχους γίνεται με έκδοση διοικητικής πράξης από το δήμαρχο, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα.

-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: O πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, δεν εκλέγεται μεταξύ των μελών του οικείου συμβουλίου αλλά είναι ο σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στην κοινότητα, ο οποίος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση. Η  μη  αποδοχή  του  αξιώματος  του  προέδρου  δεν  οδηγεί  σε  απώλεια  της ιδιότητας του μέλους του συμβουλίου κοινότητας. Το συμβούλιο κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του: μία (1) τουλάχιστον φορά το μήνα, υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα  για  συζήτηση  ή  μοναδικό  θέμα  είναι  η  ενημέρωση  δημοτών  σε ορισμένα θέματα. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου της κοινότητας είναι δημόσιες, μπορεί δηλ. να τις  παρακολουθήσει  όποιος  επιθυμεί,  και  γίνονται  στο  γραφείο  αυτής  υπό  την προεδρία του προέδρου του συμβουλίου της. Αν σε κάποια συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση που πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από 24 ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση, ωστόσο, που μετά από δύο συνεχείς  προσκλήσεις  το  συμβούλιο κοινότητας  δεν  έχει  απαρτία,  δύναται  να συνεδριάζει εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του και να λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που έχουν γραφτεί στην αρχική ημερήσια διάταξη. Τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητας που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμη αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα για την ύπαρξη απαρτίας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης (πλασματική  απαρτία).  Στην  περίπτωση  αυτή  για  τη  λήψη  απόφασης  επί  κάθε συγκεκριμένου  θέματος  η  απαιτούμενη  πλειοψηφία  δεν  υπολογίζεται  επί  των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών  που  απαιτούνται  για  την  απαρτία. Η προαναφερθείσα  αρχή, ωστόσο, εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαταράσσεται η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία. Οι εκτελεστές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010.

- Η αντιμισθία των Δημάρχων των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ανέρχεται σε 4.275€. Των Δήμων με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους σε 3.420 € και των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων σε 2.565 €. Οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο, ενώ οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν το 21% αυτής.

 

Μπορείτε να δείτε τις τελευταίες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και στη Διαύγεια, κάνοντας κλικ και αναζήτηση (επόμενες σελίδες) εδώ


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ