Εφημερίδα Κοινωνική

Πρωτοβουλίες της ΕΕ για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

Πρωτοβουλίες της ΕΕ για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική
18 Ιουνίου 2019

«Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) είναι μια ολιστική προσέγγιση όλων των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν τη θάλασσα», σύμφωνα με θεματολογικό δελτίο της ΕΕ.

Στο ίδιο δελτίο, το κείμενο του οποίου μπορείτε να δείτε παρακάτω, αναφέρεται στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.
«Βάσει της ιδέας ότι η Ένωση, συντονίζοντας τις πολιτικές της, μπορεί να αποκομίσει περισσότερα οφέλη από τις θάλασσες και τους ωκεανούς με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, η ΟΘΠ καλύπτει διάφορους τομείς όπως η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, η ναυτιλία και οι θαλάσσιοι λιμένες, το θαλάσσιο περιβάλλον, η θαλάσσια έρευνα, η υπεράκτια παραγωγή ενέργειας, η ναυπηγική βιομηχανία και οι κλάδοι της βιομηχανίας που σχετίζονται με τη θάλασσα, η θαλάσσια επιτήρηση, ο θαλάσσιος και ο παράκτιος τουρισμός, η απασχόληση, η ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, καθώς και οι εξωτερικές σχέσεις στις θαλάσσιες υποθέσεις.

Νομική βάση
Τα συμπεράσματα της Προεδρίας σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 14ης Δεκεμβρίου 2007. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) θα πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο συνεκτικό προς τις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης και, ιδίως, τη θαλάσσια πολιτική (σημείο 17 του προοιμίου), ενώ το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο ε) προβλέπει ότι η Επιτροπή ορίζει κατευθύνσεις για την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας στον θαλάσσιο και παράκτιο χωροταξικό σχεδιασμό και τον χωροταξικό σχεδιασμό της ενδοχώρας. Κανονισμός (EΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Ορόσημα
— Μάρτιος 2005: Η Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με μια ΟΘΠ για την ΕΕ, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι για μια Πράσινη Βίβλο που αφορά το μέλλον της θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
— Οκτώβριος 2007: Η Επιτροπή καταθέτει πρόταση για μια ΟΘΠ για την ΕΕ, γνωστή ως Γαλάζια Βίβλος (COM(2007)0575) και ένα αντίστοιχο σχέδιο δράσης (SEC(2007)1278).
— Δεκέμβριος 2007: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ΟΘΠ και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στα τέλη του 2009.
— Σεπτέμβριος 2010: Η Επιτροπή υποβάλλει την πρότασή της για κανονισμό που θεσπίζει ένα πρόγραμμα για τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης της ΟΘΠ, για την περίοδο 2011-2013 (COM(2010)0494).
— Δεκέμβριος 2011: Το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνουν τον προαναφερθέντα κανονισμό που αποτελεί τη σημερινή νομική βάση για την ΟΘΠ.
— 8 Οκτωβρίου 2012: Οι ευρωπαίοι υπουργοί αρμόδιοι για τη θαλάσσια πολιτική και η Επιτροπή εγκρίνουν θαλάσσια και ναυτιλιακή ατζέντα για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Στόχοι
Η ΟΘΠ αποτελεί ένα πλαίσιο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και του συντονισμού ποικίλων και μερικές φορές αντικρουόμενων δραστηριοτήτων που βασίζονται στη θάλασσα, με σκοπό:
— τη μεγιστοποίηση της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των θαλάσσιων περιφερειών και των παράκτιων περιοχών όσον αφορά:
— τη ναυτιλία: βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θαλάσσιων μεταφορών στην Ευρώπη και εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς της, μέσω της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα, και μιας στρατηγικής θαλάσσιων μεταφορών για την περίοδο 2008-2018,
— τους θαλάσσιους λιμένες: έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά τους λιμένες, και υποβολή πρότασης για μια νέα πολιτική για τους λιμένες,
— τη ναυπηγική βιομηχανία: προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και ενός ευρωπαϊκού δικτύου θαλάσσιων πολυτομεακών συνεργατικών σχηματισμών,
— τις θέσεις εργασίας στη θάλασσα: ενίσχυση επαγγελματικών προσόντων με σκοπό την προσφορά καλύτερων προοπτικών σταδιοδρομίας στον τομέα,
— το περιβάλλον: μείωση των επιπτώσεων και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις παράκτιες ζώνες, καθώς και μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία,
— τη διαχείριση της αλιείας: εξάλειψη των απορρίψεων, των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών (π.χ. η αλιεία με τράτες βυθού σε ευαίσθητους τομείς) και της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, καθώς και προώθηση περιβαλλοντικά ασφαλούς υδατοκαλλιέργειας·
— τη δόμηση μιας βάσης γνώσεων και καινοτομίας για τη θαλάσσια πολιτική, μέσω:
— μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη θαλάσσια και τη ναυτιλιακή έρευνα (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ))· το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα συνέβαλε στην εφαρμογή της μέσω καινοτομίας που προέκυψε από την έρευνα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις θαλάσσιες υποθέσεις (2007-2013),
— κοινών, διατομεακών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και ευκαιριών για καινοτομία στη γαλάζια οικονομία στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (2014-2020),
— της υποστήριξης της έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, το περιβάλλον, τις παράκτιες ζώνες και τα νησιά,
— μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για τη θαλάσσια επιστήμη με στόχο τη θέσπιση ενός διαλόγου μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των φορέων χάραξης πολιτικής·
— τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παράκτιες περιοχές, με:
— την ενθάρρυνση του παράκτιου και του θαλάσσιου τουρισμού,
— την προετοιμασία μιας βάσης δεδομένων που αφορά την κοινοτική χρηματοδότηση για τα θαλάσσια προγράμματα και τις παράκτιες περιφέρειες,
— τη δημιουργία μιας κοινοτικής στρατηγικής για την πρόληψη των καταστροφών,
— την ανάπτυξη του θαλάσσιου δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των νησιών της ΕΕ·
— την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στον διεθνή θαλάσσιο τομέα, μέσω:
— της συνεργασίας στις θαλάσσιες υποθέσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη διεύρυνση και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας καθώς και στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης, με σκοπό την κάλυψη θεμάτων θαλάσσιας πολιτικής και διαχείρισης κοινών θαλασσών,
— της προώθησης της Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ μέσα από διαρθρωμένο διάλογο με τους βασικούς εταίρους·
— τη βελτίωση της προβολής της θαλάσσιας Ευρώπης, μέσω:
— της δρομολόγησης του Ευρωπαϊκού Άτλαντα των Θαλασσών, ως μέσου ανάδειξης της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς στη θάλασσα,
— του ετήσιου εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα, στις 20 Μαΐου κάθε χρόνο·
— τη δημιουργία εσωτερικών συντονιστικών δομών για τις θαλάσσιες υποθέσεις και τον καθορισμό των ευθυνών και αρμοδιοτήτων των παράκτιων περιοχών.

Επιτεύγματα
Μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις ξεκίνησαν σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Θαλάσσιας Πολιτικής:
— ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα (COM(2008)0534), με την οποία προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα και μηχανισμοί για τη βελτίωση της θαλάσσιας και της ναυτιλιακής έρευνας·
— ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την υπεράκτια αιολική ενέργεια (COM(2008)0768), με την οποία εντοπίζονται οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν προκειμένου να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό δυναμικό για υπεράκτια αιολική ενέργεια και τονίζεται η ανάγκη για καλύτερες βιομηχανικές και τεχνολογικές λύσεις, για εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ επί τη βάσει μιας ρεαλιστικής εκτίμησης του αντίκτυπου των αιολικών πάρκων, καθώς και για βελτιωμένα ηλεκτρικά δίκτυα, ικανά να εξισορροπήσουν την παραγωγή και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και να μεταφέρουν την ενέργεια στα κέντρα κατανάλωσης·
— ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις για την πολιτική της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές, με την οποία επιχειρείται η προώθηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής ναυτιλίας (COM(2009)0008), καθώς και ανακοίνωση και σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα (COM(2009)0010), συνοδευόμενη από πρόταση οδηγίας σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από λιμένες των κρατών μελών (COM(2009)0011), με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των θαλασσίων μεταφορών μεταξύ των λιμανιών της ΕΕ·
— στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (COM(2009)0248), μια πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική σε επίπεδο «μακροπεριφέρειας» και ένα πρώτο βήμα προς την περιφερειακή εφαρμογή της ΟΘΠ· περιλαμβάνει κατάλογο με 80 εμβληματικά έργα. Σε πλήρη συντονισμό με την εν λόγω στρατηγική, η Επιτροπή ενέκρινε Ατζέντα βιώσιμης γαλάζιας ανάπτυξης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (SWD(2014)0167), η οποία βασίζεται σε μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την καινοτομία και την ενίσχυση της βιωσιμότητας·
— ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ΟΘΠ για καλύτερη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο (COM(2009)0466), που έχει ως στόχο να συμπληρώσει τις διάφορες τομεακές δράσεις που προωθεί η ΕΕ στη Μεσόγειο Θάλασσα·
— ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διεθνή διάσταση της ΟΘΠ (COM(2009)0536), με την οποία συμπληρώνονται προηγούμενες περιφερειακές πρωτοβουλίες και διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επεκταθεί η ΟΘΠ στον ευρύτερο διεθνή χώρο· επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου ώστε να προσεγγίζονται τα θαλάσσια ζητήματα σε διεθνή κλίμακα, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς
— ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις γνώσεις για τη θάλασσα 2020 (COM(2010)0461), η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της χρήσης των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τις θάλασσες και τους ωκεανούς της Ευρώπης, μέσω μιας συντονισμένης προσέγγισης στη συλλογή και συγκέντρωση των στοιχείων·
— στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Εύξεινου Πόντου[1], η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός χώρου ειρήνης, δημοκρατίας, ευημερίας και σταθερότητας, και στην εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ·
— ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού (COM(2011)0782), η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην περιοχή του Ατλαντικού μέσω της ενίσχυσης του θαλάσσιου δυναμικού του. Το Φόρουμ για τον Ατλαντικό ενέκρινε σχέδιο δράσης στις 13 Μαΐου 2013, με το οποίο προσδιορίζονται ορισμένες δράσεις προτεραιότητας, με στόχο να καταστεί δυνατή η στρατηγική χρήση της διαρθρωτικής χρηματοδότησης της ΕΕ για τη στήριξη της θαλάσσιας ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020·
— ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη (COM(2012)0494), με την οποία δρομολογείται από κοινού με τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και όλους τους οικείους ενδιαφερόμενους φορείς μια πρωτοβουλία για την αποδέσμευση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας·
— Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur), με σκοπό τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και τη διασφάλιση της προστασίας της ζωής των μεταναστών·
— Οδηγία 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων οικονομιών και της χρήσης των θαλάσσιων πόρων, εξασφαλίζοντας ότι ο κατάλληλος σχεδιασμός αποτελεί τη βάση όλων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων·
— ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών (COM(2014)0451), η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της θαλάσσιας επιτήρησης μέσω της διευκόλυνσης της κατάλληλης, ασφαλούς και αποδοτικής ανταλλαγής δεδομένων σε διατομεακό και διασυνοριακό επίπεδο σε ολόκληρη την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι ακτοφυλακές και οι αρμόδιες αρχές για την κυκλοφορία των πλοίων, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης, την αλιεία, τον έλεγχο των συνόρων, τη φορολογία και την επιβολή του νόμου εν γένει, καθώς και οι αρχές του πολεμικού ναυτικού των κρατών·
— κοινή ανακοίνωση για μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (JOIN(2016)0021), η οποία εστιάζει στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας ως απάντηση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην προώθηση και τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στο ευρωπαϊκό τμήμα της Αρκτικής·
— στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (COM(2014)0357), η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για μια συνεκτική μακροπεριφερειακή στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων και ευκαιριών μέσω της συνεργασίας των συμμετεχουσών χωρών.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει διάφορους τομείς πολιτικής αποτελούσε καινοτομία σε πολιτικό επίπεδο. Στο Κοινοβούλιο τα θέματα θαλάσσιας πολιτικής καλύπτονται από διάφορες επιτροπές, ενώ στην Επιτροπή η ΓΔ MARE έχει οργανωθεί με σκοπό να επιτυγχάνεται καλύτερος θεματικός συντονισμός, και στο Συμβούλιο η αρμοδιότητα για την ΟΘΠ ανήκει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Το Κοινοβούλιο, ως ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη μεγαλύτερης συνέργειας, δημιούργησε τη διακομματική ομάδα «Θάλασσες, ποτάμια, νησιά και παράκτιες περιοχές», η οποία βρίσκεται υπό την προεδρία της Gesine Meissner (ALDE) και συγκεντρώνει 80 βουλευτές από έξι διαφορετικές πολιτικές ομάδες και 19 κράτη μέλη, στο πλαίσιο μιας λειτουργικής δομής που παρέχει τη δυνατότητα οριζόντιας και διακομματικής δράσης.

Η ομάδα εργασίας του Κοινοβουλίου που είχε ως σκοπό τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την ΟΘΠ περιλάμβανε την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και την Επιτροπή Αλιείας (τις τελευταίες δύο ως συνδεδεμένες επιτροπές για γνωμοδότηση), καθώς και την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, και την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (γνωμοδοτικές). Ένα πρώτο ψήφισμα στις 12 Ιουλίου 2007 σχετικά με μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες τόνιζε τα εξής σημεία:
— την κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της θαλάσσιας πολιτικής και πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, της αξιολόγησης της σκοπιμότητας εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής για τη ναυτιλία και της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη ναυτιλία·
— καλύτερη ευρωπαϊκή ναυτιλία με καλύτερα ευρωπαϊκά πλοία, μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων από τα πλοία και, παράλληλα,της βελτίωσης της ασφάλειας στη θάλασσα και της κοινωνικής νομοθεσίας για τους εργαζομένους·
— καλύτερη ευρωπαϊκή παράκτια πολιτική, μεταξύ άλλων με καλύτερους ευρωπαϊκούς λιμένες, με τη χρήση μέσων της πολιτικής για τη συνοχή·
— τον βιώσιμο παράκτιο τουρισμό, σε αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει το περιβάλλον για την επιβίωση του τομέα·
— το βιώσιμο θαλάσσιο περιβάλλον, σε αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης για τη διατήρησή του και, σε πολλές περιπτώσεις, την αποκατάστασή του·
— την ολοκληρωμένη πολιτική για την αλιεία ως μέσο προστασίας των συμφερόντων της αλιείας μικρής κλίμακας, με στόχο να εξαλειφθούν τα προβλήματα των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και των απορρίψεων, και να αναγνωριστεί η αυξανόμενη κοινωνικοοικονομική σημασία της υδατοκαλλιέργειας·
— τη θαλάσσια έρευνα, ενέργεια, τεχνολογία και καινοτομία για την εξασφάλιση της δέουσας ανταπόκρισης στην πρόκληση της βιωσιμότητας, που υποστηρίζονται κατάλληλα με χρηματοδότηση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη μέσω της «Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Θαλάσσιας Επιστήμης» και της συγκέντρωσης γνώσεων·
— την κοινή θαλάσσια πολιτική που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου που θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για ενδοενωσιακές θαλάσσιες μεταφορές και υπηρεσίες. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 20ής Μαΐου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αποτέλεσε απάντηση στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, βασίστηκε σε έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, με γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το Κοινοβούλιο συνέταξε έκθεση η οποία καλύπτει τη δέσμη ανακοινώσεων που δημοσίευσε η Επιτροπή σχετικά με την ΟΘΠ τον Οκτώβριο του 2009 (COM(2009)0466, COM(2009)0536, COM(2009)0538 και COM(2009)0540), με την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και την Επιτροπή Αλιείας να γνωμοδοτεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδεδεμένων επιτροπών (άρθρο 50 του Κανονισμού). Το ψήφισμα της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική — Αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε και νέες προκλήσεις επιβεβαίωσε την ουσιαστικά θετική αξιολόγηση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ΟΘΠ.

Στις 24 Νοεμβρίου 2011, κατά σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, ως αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με το Πρόγραμμα για την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (2010/0257(COD)).
Η έκθεση έγινε δεκτή από το Συμβούλιο και, στη συνέχεια, ως κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2011, αποτέλεσε το πλαίσιο της ΟΘΠ μέχρι σήμερα. Στις 2 Ιουλίου 2013, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη[5], με το οποίο εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη, η οποία επισημαίνει τις δυνατότητες της θαλάσσιας οικονομίας για δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και ευκαιριών απασχόλησης. Το εν λόγω ψήφισμα αποσκοπεί στην αναζωογόνηση και την υποστήριξη της ΟΘΠ, τονίζοντας παράλληλα ότι η στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη», ως τμήμα της ΟΘΠ, θα ευνοήσει τη δημιουργία συνεργειών και την καθιέρωση συντονισμένων πολιτικών, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Κατά την ψηφοφορία στην ολομέλειά του, της 16ης Απριλίου 2014, επί του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Κοινοβούλιο ενέκρινε κονδύλι στον προϋπολογισμό ύψους 5% του συνολικού όγκου του ΕΤΘΑ για την ΟΘΠ για την περίοδο 2014-2020, που αντιστοιχεί σε τετραπλασιασμό της χρηματοδότησης της ΟΘΠ. Στις 16 Ιανουαρίου 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών: θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030.
Η διακυβέρνηση αφορά το σύνολο των θαλάσσιων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του ανθρώπου, τόσο των παραδοσιακών όσο και των νέων, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας. Στις 27 Μαρτίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας κυκλικής οικονομίας, αναφέρεται στην ανάγκη οι χρήστες αλιευτικών εργαλείων με πλαστικά να λαμβάνουν υπόψη τους τις επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις και τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης. Στις 4 Απριλίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών. Στόχος είναι να βελτιωθεί η θαλάσσια ασφάλεια και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης μέσα από την ανάπτυξη ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την τεχνολογική πρόοδο.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ