Εφημερίδα Κοινωνική

ΕΥΔΑΠ και Κυκλική Οικονομία

ΕΥΔΑΠ και Κυκλική Οικονομία
19 Φεβρουαρίου 2019

Η ΕΥΔΑΠ, ως επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας στο χώρο των υπηρεσιών ύδατος, έχει ως βασική δραστηριότητα την παραγωγή και διανομή πόσιμου νερού και τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων από τις δραστηριότητες της ΕΥΔΑΠ έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

Η διεθνής ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον σχετίζεται άμεσα με την οικονομία των πόρων. Η επαναχρησιμοποίηση υλικών, που παλαιότερα έμπαιναν στην κατηγορία των «απορριμμάτων», ενσωματώνεται σταδιακά στην υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.

Μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των υγρών και στερεών αυτών αποβλήτων, και της εφαρμογής πρακτικών κυκλικής οικονομίας, η Εταιρεία συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επιπροσθέτως, η ΕΥΔΑΠ, στην προσπάθειά της να συνεισφέρει στην υπεύθυνη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών με σκοπό την ενεργή συμβολή της στην παγκόσμια προσπάθεια για την αξιοποίηση των πρώτων υλών και την επαναφορά τους στον οικονομικό κύκλο, προωθεί τη συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών.

Εταιρικές πολιτικές

Στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) μέσω της επεξεργασίας των λυμάτων, το παραγόμενο νερό (επεξεργασμένη εκροή) είναι απαλλαγμένο από το ρυπαντικό φορτίο σε ποσοστό περίπου 95% και καταλήγει στη θάλασσα χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, ενώ ένα μέρος επαναχρησιμοποιείται σε χρήσεις εντός των εγκαταστάσεων. Το στερεό υπόλειμμα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων είναι η ιλύς, η οποία αφυδατώνεται, ξηραίνεται και αξιοποιείται ως καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία.

Στα διυλιστήρια νερού η ιλύς που δημιουργείται από την καθίζηση και από την πλύση των φίλτρων μεταφέρεται με ειδικό αγωγό σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, όπου μέρος του ανακτώμενου νερού οδηγείται με αντλιοστάσιο στις δεξαμενές επεξεργασίας νερού και στη συνέχεια σε υδαρή μορφή, οδηγείται μέσω του αποχετευτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας.

Στα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Πολυδενδρίου, η ιλύς αυτή αφυδατώνεται και το στερεό προϊόν λόγω της σύστασής του είναι κατάλληλο για αξιοποίηση σε μία σειρά εναλλακτικών χρήσεων σε τομείς όπως:

• Τσιμεντοβιομηχανία

• Κεραμοποιία

• Κηπευτική

• Βελτίωση εδαφών

Στο στάδιο της χώνευσης της επεξεργασίας της λάσπης παράγεται βιοαέριο, τόσο στο ΚΕΛ Ψυττάλειας όσο και στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. Το βιοαέριο αυτό αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας και συγκεκριμένα στο ΚΕΛΨ όλη η ποσότητα βιοαερίου που παράγεται χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εγκατάστασης, ενώ στο ΚΕΛΜ χρησιμοποιείται περίπου το 70% της ποσότητας βιοαερίου που παράγεται. Η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει επίσης πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικών και μπαταριών.

Επαναχρησιμοποίηση με απευθείας άντληση από το δίκτυο (sewer mining)

Η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει στρατηγική επαναχρησιμοποίησης στα υφιστάμενα ΚΕΛ ενώ περεταίρω αναπτύσσει και σχετικά ερευνητικά προγράμματα που έχουν ως στόχο την αποκεντρωμένη επαναχρησιμοποίηση με την αξιοποίηση υγρών λυμάτων κατευθείαν από το δίκτυο αποχέτευσης.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος DESSIN, η μονάδα που έχει εγκατασταθεί στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της ΕΥΔΑΠ στη Μεταμόρφωση, εξετάζει μία νέα τεχνική, γνωστή ως sewer mining, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχει εφαρμοστεί μόνο στην Αυστραλία ως τώρα.

Μια μονάδα sewer mining δέχεται λύματα απευθείας από το δίκτυο αποχέτευσης, τα επεξεργάζεται επί τόπου και στη συνέχεια παράγει ανακυκλωμένο νερό για επαναχρησιμοποίηση.

Το «sewer mining» μειώνει την κατανάλωση ενέργειας για τη μεταφορά λυμάτων στη κεντρική μονάδα επεξεργασίας και στη συνέχεια τη μεταφορά του ανακυκλωμένου νερού στο σημείο χρήσης, καθώς επιτυγχάνει την αποκεντρωμένη επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση στην περιοχή που απαιτείται το νερό.

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ