Εφημερίδα Κοινωνική

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: Οι αλλαγές με τον Κλεισθένη – Το νέο νόμο αναλύει ο Ιωάννης Αγγελόπουλος

 Breaking News

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: Οι αλλαγές με τον Κλεισθένη – Το νέο νόμο αναλύει ο Ιωάννης Αγγελόπουλος
21 Φεβρουαρίου 2019

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» Ν. 4555/2018

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 80

Πρόεδρος συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων

-Αντικατάσταση του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010

Άρθρο 79

Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων

1. Πρόεδρος του συμβουλίου άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου, το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση για να εκλέξει τον πρόεδρο του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού που πλειοψήφησε στη κοινότητα, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος, που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου, σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

Κατά τη συνεδρίαση τίθενται σε μυστική ψηφοφορία οι υποψηφιότητες, για το αξίωμα του προέδρου του συμβουλίου, των επικεφαλής των δύο πρώτων, κατά σειρά εκλογής συνδυασμών. Κάθε μέλος, του συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 89.

3. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της κοινότητας που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.

Αξίζει να τονισθεί εδώ το γεγονός ότι επειδή ο νόμος δεν διευκρινίζει ρητά, αν ο αναπληρωτής του προέδρου είναι μόνιμος ή κατά περίπτωση, θεωρείται κατά τεκμήριον, ότι ο πρόεδρος μπορεί κάθε φορά, όταν κωλύεται ή απουσιάζει να ορίζει αναπληρωτή του κάθε φορά και διαφορετικό πρόσωπο.

4. Τα μέλη του συμβουλίου τη κοινότητας μπορούν, με γραπτή δήλωση τους προς τον δήμαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από τον συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης του προέδρου, αυτός εκπίπτει από το αξίωμα του και εφαρμόζεται η διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

5. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως 4, μεταξύ δύο υποψηφίων που θα υποδειχθούν αντίστοιχα από τους δύο πρώτους, κατά σειρά εκλογής, συνδυασμούς.

6. Στον πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, χορηγούνται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από γνώμη Κεντρικής Ένωσης Δήμων.

Άρθρο 90

Λειτουργία Συμβουλίου Κοινότητας

Αντικατάσταση άρθρου 89 του Ν. 3852/2010

Το άρθρο 89 του Ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 89

Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του συμβουλίου της κοινότητας.

1. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου της κοινότητας είναι δημόσιες και γίνονται στο γραφείο αυτής, υπό την προεδρία του προέδρου του συμβουλίου.

2. Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.

3. Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά.

4. Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για τον σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στη καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.

5. Τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητας, που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμη αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται όχι μόνο για τη συζήτηση κάθε συγκεκριμένου θέματος αλλά και για ολόκληρη τη συνεδρίαση. Στη περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριμένου θέματος η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών, που απαιτούνται για την απαρτία.

6. Οι διατάξεις που αναφέρονται στο κώλυμα συμμετοχής δημοτικού συμβούλου στη συνεδρίαση του συμβουλίου εφαρμόζεται και για τους συμβούλους της κοινότητας.

Άρθρο 89

Σύγκλιση του συμβουλίου κοινότητας

Αντικατάσταση του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010

Άρθρο 88

Σύγκλιση του συμβουλίου της κοινότητας

(…)

5. Ο πρόεδρος του συμβουλίου καλεί το συμβούλιο ύστερα από γραπτή αίτηση εκατό (100) τουλάχιστον κατοίκων της κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το συμβούλιο ανέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς και επί ισοψηφίας, εκείνου που αναγράφεται πρώτος στην απόφαση ανακήρυξης.

6. Αν ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο συνεχείς μήνες ή δύο συνεχείς φορές, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5, να συγκαλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής, να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα, κατά την προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 234.

aggelopo

Ιωάννης Αγγελόπουλος – Δικηγόρος, πρώην Αντιδήμαρχος Πειραιά

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ