Εφημερίδα Κοινωνική

Κ.Κατσαφάδος: Ερώτηση για τη μη συγκρότηση Επιτροπών για την υπαγωγή αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς και ιστορικούς οικισμούς

Κ.Κατσαφάδος: Ερώτηση για τη μη συγκρότηση Επιτροπών για την υπαγωγή αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς και ιστορικούς οικισμούς
22 Ιουνίου 2018

Ερώτηση για τη σύσταση εξαμελούς Επιτροπής πουορίζεται στο άρθρο 116 του Ν.4495/17 για την εξέταση των υπαγωγών αυθαιρέτων κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικούς τόπους, κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων και αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστας Κατσαφάδος, στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Όπως αναφέρει ο κ. Κατσαφάδος, αν και στην παράγραφο 10 του άρθρου 116 του ν.4495/17 ορίζεται ότι για την τακτοποίηση αυθαίρετων πολεοδομικών παραβάσεων και αυθαίρετων κατασκευών, ο έλεγχος διενεργείται από εξαμελή Επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντούτοις από τον Οκτώβριο του 2017 οπότε και ψηφίστηκε ο νόμος, δεν έχει συσταθεί η εν λόγω Επιτροπή.

Γεγονός που, όπως επισημαίνει στην Ερώτησή του, έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στον τρόπο που γίνονται οι διαδικασίες, με ορατό τον κίνδυνο να μην είναι έγκυρες οι αποφάσεις που διενεργούνται από τις υπάρχουσες επιτροπές.

« Η σύσταση της παραπάνω εξαμελούς Επιτροπής δεν έχει συγκροτηθεί έως σήμερα και ούτε έχει προβλεφθεί νομοθετικά η προσωρινή αντικατάσταση της λειτουργίας της από άλλη συσταθείσα και ενεργή Επιτροπή, με αποτέλεσμα να έχει επέλθει διαρκής κωλυσιεργία στην ομαλή διεκπεραίωση των αιτημάτων υπαγωγής», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος.

Ο Βουλευτής της ΝΔ και αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό, πότε θα συγκροτηθούν οι εξαμελείς Επιτροπές και για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η συγκρότησή τους.

Η Ερώτηση του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Στο άρθρο 12 του Ν.4178/13 ο νομοθέτης ορίζει τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικούς τόπους, προκειμένου να προστατευθεί το πολιτιστικό περιβάλλον. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικούς τόπους, απαιτείται, µετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου, η επιπλέον μορφολογική και αισθητική ένταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του. Η Επιτροπή αυτή, η οποία είναι τριμελής και συστήνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωμένης στην» έδρα κάθε Υπηρεσίας Δόμησης, εξετάζει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρόχειρης κατασκευής στις διατάξεις του νόμου περί αυθαιρέτων και αποφαίνεται εντός δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κατόπιν, σύμφωνα με το άρθρο 116 του ν.4495/17 παρ. 9 και 10 ορίζεται:

«9. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο άμεσο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, δύνανται να τακτοποιούνται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία προηγείται της υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.

10. Η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού δίνεται μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή δεν βλάπτει τα μνημεία και τους προστατευόμενους τόπους και δύναται να επιβάλλει όρους και περιορισμούς στον όγκο, τη μορφή και τη χρήση για την προσαρμογή του αυθαιρέτου στο προστατευόμενο περιβάλλον. Κατ΄ εξαίρεση, για την τακτοποίηση αυθαίρετων πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου 81, παράγραφος 3 του παρόντος νόμου και αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96 του παρόντος νόμου ο έλεγχος διενεργείται από εξαμελή Επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η σύνθεση αυτής είναι όμοια με αυτή της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος με την προσθήκη δύο μελών ήτοι, ενός αρχιτέκτονα και ενός αρχαιολόγου, υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τους αναπληρωτές τους, εφόσον: α) η αυθαίρετη κατασκευή/χρήση και οι ως άνω πολεοδομικές παραβάσεις δεν έχουν συντελεστεί εντός περιοχής UNESCO και εντός αρχαιολογικής ζώνης Α΄ και β) τα αρμόδια όργανα 3 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν έχουν πιστοποιήσει με προηγούμενη διοικητική πράξη τους ότι προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στο προστατευόμενο από το ν. 3028/2002 πολιτιστικό αγαθό.»

Με το ΦΕΚ Α 9 Ν1255 Β /2018 ορίζεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 παρ. 32:

«32. Η παροχή σύμφωνης γνώμης μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, που προηγείται της υπαγωγής για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ή τακτοποίηση αυθαιρέτων χρήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούςτόπους και στο άμεσο περιβάλλον μνημείων, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή δεν υπερβαίνει τα 100 τ.μ. και δεν βλάπτει τα μνημεία και τους προστατευόμενους τόπους. Η παροχή σύμφωνης γνώμης κατά τα ανωτέρω δύναται να επιβάλλει όρους και περιορισμούς στον όγκο, τη μορφή και τη χρήση για την προσαρμογή του αυθαιρέτου στο προστατευόμενο περιβάλλον, κατά τις διατάξεις του άρθρου 116, παρ. 9 και 10 του ν. 4495/2017.»

Κατόπιν με το άρθρο 31 του ΦΕΚ 9 Α / 23-1-2018 Ν. 4513/ 2018, ορίζεται:

«Μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 116, για τις υπαγωγές του άρθρου αυτού συνεχίζουν να επιλαμβάνονται οι επιτροπές που είχαν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4178/2013. Η θητεία των εν λόγω επιτροπών, σε περίπτωση που έχει λήξει, παρατείνεται έως τις 31.7.2018 με δυνατότητα εκ νέου παράτασης μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω οριζόμενα συνάγεται ότι για κάθε υπαγωγή στο Ν.4495/17 που εμπίπτει σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο άμεσο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση τακτοποίησης αυθαίρετων πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου 81, παράγραφος 3 του παρόντος νόμου και αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96 του παρόντος νόμου, ο έλεγχος διενεργείται από εξαμελή Επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Ωστόσο, η σύσταση της παραπάνω εξαμελούς Επιτροπής δεν έχει συγκροτηθεί έως σήμερα και ούτε έχει προβλεφθεί νομοθετικά η προσωρινή αντικατάσταση της λειτουργίας της από άλλη συσταθείσα και ενεργή Επιτροπή, με αποτέλεσμα να έχει επέλθει διαρκής κωλυσιεργία στην ομαλή διεκπεραίωση των αιτημάτων υπαγωγής.

Αυτή τη στιγμή, λόγω αυτής της καθυστέρησης οι διαδικασίες τελούνται με τα υφιστάμενα συλλογικά όργανα και Επιτροπές, χωρίς όμως να έχουν πάρει επίσημα παράταση στη λειτουργία τους, παρά μόνο ορισμένες από αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4513/18. Η υφιστάμενη Επιτροπή εξετάζει τα θέματα ως οφείλει, ωστόσο στην απόφασή της, σε περίπτωση δεκτού θέματος αναγράφει: «Κατά τη συνεδρίαση επισημάνθηκαν στον παρευρισκόμενο εξουσιοδοτημένο μηχανικό οι διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 116 του Ν.4495/17 δεδομένου ότι ο οικισμός της Ύδρας έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος με την υπ” αριθμόν 1824/1.2.1962 απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως ΦΕΚ-75/Β/1962 και αρχαιολογικός χώρος με την υπ” αριθμόν, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/10105/487 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού ΦΕΚ 453/Β/ 14,06,1996». Ωστόσο, εξαιτίας αυτής της επισήμανσης το Τ.Ε.Ε. δεν κάνει δεκτές τις υπαγωγές (μετάβαση από υπαγωγή σε οριστική υπαγωγή), μετά την έγκριση της Επιτροπής αυτής, όπως γινόταν με τον προηγούμενο νόμο 4178/13.

Επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη σύγχυση στον τρόπο που γίνονται οι διαδικασίες και θεωρητικά υπάρχει ο κίνδυνος για μη εγκυρότητα των αποφάσεων που διενεργούνται από τις υπάρχουσες επιτροπές,

Επειδή η σύσταση των εξαμελών Επιτροπών της παρ. 10, άρθρο 116 του Ν.4495/17 έπρεπε να είχαν συσταθεί από τον Οκτώβριο του 2017 όταν και ψηφίστηκε και νόμος,

Επειδή το θέμα πρέπει να λυθεί άμεσα και εφόσον καθυστερήσει περαιτέρω, θα πρέπει τουλάχιστον προσωρινά να αναλάβει το έργο της η Επιτροπή του άρθρου 12 του Ν.4178/13, κατ’ ανάλογη αντιμετώπιση με την Επιτροπή του Άρθ. 116 παρ. 3 Ν.4495/17,Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Πότε πρόκειται να συγκροτηθούν οι εξαμελείς Επιτροπές της παρ. 10, άρθρο 116 του Ν.4495/17; Για ποιο λόγο έχουν καθυστερήσει όλους αυτούς τους μήνες;

2. Μέχρι την συγκρότησή τους με ποιον τρόπο διενεργούνται οι διαδικασίες τακτοποίησης; Προβλέπεται να αναλάβει το έργο αυτό η Επιτροπή του άρθρου 12 του Ν.4178/13, κατ’ ανάλογη αντιμετώπιση με την Επιτροπή του Άρθ. 116 παρ. 3 Ν.4495/17;

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ