Εφημερίδα Κοινωνική

220 προσλήψεις σε Αθήνα και Πειραιά

220 προσλήψεις σε Αθήνα και Πειραιά
07 Ιουνίου 2018

Σε συνολικά 220 προσλήψεις προχωρούν οι δήμοι Αθήνας και Πειραιά προκειμένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες τους.

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 130 ατόμων

Ο Δήμος Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου (Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ Ιατροί Ειδικοτήτων (Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γ. Ιατρικής ή Ορθοπαιδικής), εν ελλείψει αυτών ΠΕ Ιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας & εν ελλείψει αυτών ΠΕ Ιατροί άνευ ειδικότητας, με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

4ΠΕ Νοσηλευτές-τριες εν ελλείψει αυτών ΤΕ Νοσηλευτές-τριες & εν ελλείψει αυτών ΔΕ Νοσηλευτές-τριες με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

2ΠΕ Γυμναστές-τριες με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 18-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

1ΠΕ Ψυχολόγος με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

3ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

1ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

2ΔΕ Ναυαγοσώστες-τριες με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 23-08-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

4ΔΕ Μαγείρων με διάρκεια σύμβασης (21-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

2ΔΕ Οδηγοί με Άδεια Ταχογράφου με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής

107ΥΕ Εργάτες-τριες (Γ. Καθηκόντων) με διάρκεια σύμβασης (22-06-2018 έως και 21-09-2018), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση (χορηγείται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου)και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5277450 (κ. Γιαννέλης), 210 5277452( κ. Κοτελίδας & Καραχάλιου) και 210 5277480 (κ.κ. Σακελλαρίου, Γιαννίκου, Μανιατάκου), 210 5277482 (κ.κ. Δουμάζου & Σούφλας) & 210 5277484 (κ.κ. Μούτσελος & Μακρή).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσε

μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-05-2018 έως και 11-06-2018

Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 90 ατόμων

Ο Δήμος Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

25ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Πειραιάς Αττικής

25ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Πειραιάς Αττικής

40ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, Πειραιάς Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Γενικό Πρωτόκολλο, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς, (υπόψη κ. Νάνου Ευαγγελίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22993 20320 και 22993 20321.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-06-2018 έως και 14-06-2018


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ