Εφημερίδα Κοινωνική

Πρόγραµµα Επώασης BlueGrowth – Τι ετοιμάζει ο Δήμος Πειραιά (έγγραφο)

 Breaking News

Πρόγραµµα Επώασης BlueGrowth – Τι ετοιμάζει ο Δήμος Πειραιά (έγγραφο)
13 Μαρτίου 2018

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συζήτησε και ενέκρινε την υλοποίηση δράσεων για τη συµµετοχή του ∆ήµου σε εκδηλώσεις και δράσεις του Blue Growth, όπως αυτές περιγράφονται στην κάτωθι εισήγηση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη:

«To Bluegrowth αποτελεί πρωτοβουλία του ∆. Πειραιά και υλοποιείται από τη 2014 και σε ετήσια βάση µε σηµαντικά αποτελέσµατα, τα οποία συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη της γαλάζιας επιχειρηµατικότητας του Πειραιά. Συγκεκριµένα: • Έχουν πραγµατοποιηθεί τέσσερις (4) διαγωνισµοί καινοτοµίας στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης, • Έχουν συµµετάσχει στο πρόγραµµα επώασης 40 οµάδες µε καινοτόµες ιδέες, • Έχουν αναδειχθεί 20 νεοφυείς επιχειρήσεις, • Έχουν δηµιουργηθεί 65 θέσεις εργασίας, • Έχουν υπάρξει συµµετοχές σε 60 εκδηλώσεις (συνέδρια, εκθέσεις, κλπ.), • Η πρωτοβουλία BlueGrowth έχει βραβευθεί από το πρόγραµµα URBACT της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως καλή πρακτική στον τοµέα της γαλάζιας οικονοµίας. Με αφετηρία αυτή τη βράβευση ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει µε νέα πρόταση διεκδικώντας χρηµατοδότηση ύψους 600.000 € περίπου, µε σκοπό τη διάχυση των αποτελεσµάτων και τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Με βάση τον προγραµµατισµό του έτους 2018 στο πλαίσιο του 4ου διαγωνισµού της Πρωτοβουλίας BlueGrowth θα διεξαχθούν µια σειρά από εκδηλώσεις, δράσεις και ενέργειες. Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτού του προγραµµατισµού, αλλά και της συνεργασίας και της υποστήριξης του ∆ήµου για την υλοποίησή του, υπάρχει η ανάγκη παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών των δράσεων που θα πραγµατοποιηθούν, και ειδικότερα για την υλοποίηση του προγράµµατος επώασης των οµάδων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, που υποστηρίζουν το συνολικό project του BlueGrowth. Αναλυτικότερα, θα διεξαχθούν οι κάτωθι δράσεις και εκδηλώσεις στις οποίες θα συµµετέχει ή/και θα διοργανώσει ο ∆ήµος Πειραιά:

-Πρόγραµµα Επώασης BlueGrowth: Η επώαση επιχειρήσεων είναι µία δυναµική διαδικασία που έχει ως στόχο τη στήριξη νεοϊδρυοµένων επιχειρήσεων σχετικών µε την ανάπτυξη της καινοτοµίας, την ενθάρρυνση νέων επιχειρηµατιών να ξεκινήσουν τη δικιά τους επιχείρηση και τη δηµιουργία του κατάλληλου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος των νεοϊδρυοµένων επιχειρήσεων. Προβλέπεται η συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στην υλοποίηση του προγράµµατος µε την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων δράσεων και ειδικότερα: δηµιουργίας οπτικοακουστικού υλικού, δηµιουργίας υλικού προβολής και ενηµέρωσης (newsletters, αφίσες), δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού, προµήθειας γραφικής ύλης, catering. Τα µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται δύο (2) φορές την εβδοµάδα για χρονικό διάστηµα 12 εβδοµάδων.

-Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος επώασης στις 7 Ιουνίου 2018 στη Ναυτιλιακή Έκθεση Posidonia 2018: Θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν οι οµάδες που παρακολούθησαν το πρόγραµµα επώασης και τα αποτελέσµατα αυτού, µε έµφαση στην παρουσίαση των πλέον καινοτόµων και βιώσιµων επιχειρηµατικών ιδεών στον χώρο της γαλάζιας οικονοµίας. Η εκδήλωση θα υποστηριχθεί µε δράσεις επικοινωνίας, προβολής, δηµιουργίας υλικού, παροχής εξοπλισµού, εκτυπώσεων, catering, κλπ. Το κόστος των ως άνω εκδηλώσεων, διοργανώσεων και δράσεων εκτιµάται µέχρι το ύψος των 24.800,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).

ΕΓΓΡΑΦΟ

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ