Εφημερίδα Κοινωνική

Στη Βουλή έφθασε η χάρη του φορτηγού-οχηματαγωγού «Παναγιά Αγιάσου» που «βολόδερνε» για ώρες έξω από το λιμάνι

 Breaking News

Στη Βουλή έφθασε η  χάρη του φορτηγού-οχηματαγωγού «Παναγιά Αγιάσου» που «βολόδερνε» για ώρες έξω από το λιμάνι
06 Φεβρουαρίου 2018

Στη Βουλή έφθασε η  χάρη του φορτηγού-οχηματαγωγού «Παναγιά Αγιάσου» το οποίο λόγω θυελλωδών ανέμων παρασύρθηκε από το αγκυροβόλιο  του Πειραιά και βολόδερνε για ώρες έξω από το λιμάνι στις 18 Ιανουαρίου.

Ο τέως  πρόεδρος της ΝΔ, βουλευτής Γιάννης Πλακιωτάκης και ο συνάδελφός του  Χαράλαμπος Αθανασίου κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Παναγιώτη Κουρουμπλή με θέμα  «Ανακοινώσεις Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απομάκρυνση και καταστροφής του Φ/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ» Ν.Π. 11514».

Σύμφωνα με το ιστορικό που παραθέτει ο Γιάννης Πλακιωτάκης «το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, την 18-01-2018 και ώρα 14.35, επικαλούμενο τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 3 του ν. 2881/2001 (Α΄16), δημοσίευσε Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί, αζημίως και αδαπάνως, σε ανάθεση της απομάκρυνσης και καταστροφής του Φ/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ» Ν.Π. 11514. Σημειώνεται ότι το πλοίο αυτό την ημέρα εκείνη παρασυρόταν ακυβέρνητο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, έξω από τον Λιμένα του Πειραιά.
Στην  εν λόγω πρόσκληση  διευκρινιζόταν ότι οι αιτήσεις θα έπρεπε να κατατεθούν μέχρι τις 17.00 της ίδιας ημέρας και ότι η επιλογή θα γινόταν μισή ώρα αργότερα (17.30), με κλήρωση, στο Γραφείο του Λιμενάρχη.

Την επόμενη ημέρα, 19-1-2018, δημοσιεύτηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιώς νέα Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ώρα λήξης των προσφορών τις 10.00 της ίδιας μέρας και ώρα διενέργειας της κλήρωσης, στο Γραφείο του Λιμενάρχη, στις 10.30.

Την ίδια μέρα, δηλαδή την 19-1-2018, και ώρα 11.03, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοίνωσε ότι, κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 «αναστέλλεται η διαδικασία της αζημίως και αδαπάνως ανάθεσης της απομάκρυνσης και καταστροφής του Φ/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ» Ν.Π. 11514.» και συνεχίζουν:

«Συγκεκριμένα δε, η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 ορίζει ότι: «Ο κύριος, ο δανειστής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 και όποιος έχει έννομο συμφέρον για το ναυάγιο, δικαιούται να δηλώσει σε οποιοδήποτε στάδιο των ανωτέρω διαδικασιών και μέχρι την κατακύρωση, ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει ό,τι ορίζεται στην πρόσκληση, καταθέτοντας επαρκή εγγύηση για την κάλυψη των δαπανών, που έγιναν από τον Οργανισμό, καθώς και των δαπανών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών στην καθοριζόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 2 προθεσμία. Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Οργανισμού, αν ο κύριος, ο δανειστής ή ο τρίτος δεν εκτελέσει τις καθορισμένες στην πρόσκληση εργασίες. Στην περίπτωση που ασκηθεί το ανωτέρω δικαίωμα, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων του Οργανισμού για διάστημα ίσο προς την    προθεσμία, που έχει οριστεί και για μία μόνο φορά».

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

α)  τις   διατάξεις του ν. 2881/2001 (ΦΕΚ τ. Α΄16/2001), τις κατ΄ εξουσιοδότηση, του Νόμου αυτού, Υπουργικές  Αποφάσεις (ΦΕΚ τ.Β΄1438/22-10-2001) και

β) τις σχετικές διατάξεις των νόμων 4389/2016 (ΦΕΚ τ. Α΄94/2016) και 4479/2017 (ΦΕΚ τ. Α΄ 94/2017), με τις οποίες ιδρύθηκε  η Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ) οι δύο βουλευτές  απευθύνουν τις ακόλουθες ερωτήσεις στον ΥΝΑ:

«α) Τηρήθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ τ. Α΄16/2001)  για την περίπτωση του πλοίου Φ/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ» με Ν.Π. 11514; (Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα)

β) Γνωμοδότησε το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όργανο ( και εάν ναι ποιο )για την τύχη του εγκαταλειμμένου πλοίου Φ/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ» Ν.Π. 11514;

(Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα)

γ) Εισηγήθηκε ο επικεφαλής της ΔΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ  στη ΔΑΛ για την διαχείριση του εγκαταλειμμένου πλοίου Φ/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ» Ν.Π. 11514;

(Να κατατεθούν, αν υπάρχουν, τα σχετικά έγγραφα)

δ) Ποιος γνωμοδότησε ότι το πλοίο (dwt 2.406 t) δεν έχει καμία αξία για το δημόσιο και αποφασίσθηκε η αζημίως και αδαπάνως  για το Δημόσιο ανάθεση της απομάκρυνσης και καταστροφής του;

(Να κατατεθούν, αν υπάρχουν, τα σχετικά έγγραφα)

ε)  Έχει υπολογιστεί η αξία του πλοίου σε scrap, ώστε να προκριθεί η μη εκποίησή του και να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου από την ενδεχόμενη αποκόμιση κερδών υπέρτερων εκείνων που θα δαπανούντο από τον ανάδοχο για την απομάκρυνση και την καταστροφή του; Πως θα αποδεικνύετο αυτό και πως θα διασφαλίζετο το Δημόσιο για το αληθές του καταβληθέντος/δηλωθέντος, από τον ανάδοχο, τιμήματος, ιδιαίτερα δε αν η διαδικασία διάλυσης διενεργείτο στο εξωτερικό και μάλιστα εκτός Ε.Ε;

(Να κατατεθούν, αν υπάρχουν, τα σχετικά έγγραφα)

στ) Από ποια διάταξη του νόμου 2881/2001 προβλέπεται η δια κληρώσεως ανάθεση της απομάκρυνσης και καταστροφής του πλοίου Φ/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ» Ν.Π. 11514;

ζ) Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος, στις 18/1/2018, υποβλήθηκαν αιτήσεις και από ποιες εταιρείες; Εάν υποβλήθηκαν, γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της εν λόγω (σ.σ. 18/1/2018) πρόσκλησης ενδιαφέροντος;

(Να κατατεθούν, αν υπάρχουν, οι σχετικές αιτήσεις και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την εν λόγω πρόσκληση)

η) Κατατέθηκε η προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή από τον έχοντα έννομο συμφέρον,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001; Ποιο είναι της ύψος της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής;

(Να κατατεθεί φωτοαντίγραφο της εγγυητικής επιστολής καθώς και η κατατεθείσα αίτηση του πλοιοκτήτη ή δανειστή)»


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ