Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ (έγγραφο)

 Breaking News

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ (έγγραφο)
27 Φεβρουαρίου 2018

Συζήτηση για την έγκριση όρων σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» συνολικού προϋπολογισµού 15.000.000,00 € (συµπ/νου Φ.Π.Α.) και τον ορισµό ενός µέλους, ως εκπροσώπου του ∆ήµου, καθώς και του αναπληρωτή του, στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Πειραιά.

Κατά τη συζήτηση του θέματος έγινε αναλυτική παρουσίαση του τι περιλαμβάνει η αστική ανάπλαση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση:

«Η περιοχή στην οποία θα υλοποιηθεί το προτεινόµενο έργο βρίσκεται βόρεια του επιβατικού Λιµένα του Πειραιά και του τερµατικού σταθµού του Προαστιακού σιδηροδρόµου, µε όριο την Ακτή Κονδύλη και τη συνέχειά της την οδό Αγ. ∆ιονυσίου. Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση της περιοχής του Αγίου ∆ιονυσίου µε κεντρικό πυρήνα τους χώρους των βιοµηχανικών κτιρίων και ζώνες εκτεταµένων παρεµβάσεων στο δηµόσιο χώρο, που αναµένεται να συµβάλλουν στην αναβάθµιση και ανάπτυξη της περιοχής.

Οι παρεµβάσεις αφορούν στην αποκατάσταση και αναµόρφωση των δοµικών στοιχείων που συνθέτουν το δηµόσιο χώρο και καθορίζουν τη λειτουργία του και στην ανανέωση και αναβάθµιση του αστικού εξοπλισµού. Με την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται η λειτουργική και πολεοδοµική διασύνδεση των περιοχών κατοικίας βόρεια της περιοχής µελέτης µε το λιµάνι. ∆εδοµένου ότι η µελετώµενη περιοχή µέσω των καθέτων οδικών αξόνων που την διαπερνούν µεσολαβεί µεταξύ του συνεχούς αστικού ιστού των περιοχών κατοικίας και του λιµανιού, ως ένας πολεοδοµικός θύλακας, τµηµατικά ανενεργός και σηµειακά εγκαταλελειµµένος, µε τις παρεµβάσεις που προτείνονται επιχειρείται η δυναµική ενοποίηση των δύο αυτών ενοτήτων µε τελικό προορισµό διεξόδου το λιµάνι.

Επίσης, επιδιώκεται η αναθεώρηση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής, µε την ανάπτυξη δικτύου κοινοχρήστων χώρων και οδών ήπιας κυκλοφορίας µε σκοπό τη διασύνδεση επιµέρους χωρικών ενοτήτων. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης και η αντιµετώπιση κυκλοφοριακών δυσλειτουργιών που καταγράφονται σήµερα, αλλά και η διατήρηση της φυσιογνωµίας της περιοχής και η ανάδειξη των συγκριτικών ιστορικών πλεονεκτηµάτων της. Στόχος είναι η διατήρηση και ανάδειξη του βιοµηχανικού χαρακτήρα της, παράλληλα µε τον εκσυγχρονισµό των χρήσεων, την προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων, τον έλεγχο κινήσεων και την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος φιλικού στην κίνηση πεζών και ποδηλάτων. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην καθολική ανάπλαση, του περιλαµβανόµενου εντός των ορίων των έργων, τµήµατος των εξής δώδεκα (12) οδών: 1. Οδός Γραβιάς 2. Οδός Μεθώνης 3. Οδός Αιτωλικού 4. Οδός Μαυροµιχάλη 5. Οδός Φωκίωνος 6. Οδός Κάστορος 7. Οδός Θερµοπυλών 8. Οδός Βλαχάκου 9. Οδός ∆ραγατσανίου 10. Οδός Χαϊδαρίου 11. Οδός Ασκληπιού 12. Οδός Θεσµοφορίου

Συνοπτικά οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν είναι: • Πλήρης ανακατασκευή οδοστρώµατος οδού Γραβιάς µε αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα και ειδικό σχεδιασµό. • Επανασχεδιασµός και διαπλάτυνση λοιπών πεζοδροµίων και ανακατασκευή αυτών µε νέα υλικά. • Ανακατασκευή οδοστρώµατος λοιπών οδών µε ασφαλτικό οδόστρωµα. • Κατασκευή πλήρους τοπικού δίκτυου ποδηλατοδρόµου. • Ανακατασκευή και επέκταση δικτύου οδοφωτισµού µε LED φωτιστικά. • Ανανέωση – εµπλουτισµός αστικού εξοπλισµού. • Αύξηση επιφάνειας φυτεύσεων και ανανέωση πρασίνου. • Οδική Οριζόντια & Κατακόρυφη Σήµανση. • Εργασίες προσαρµογής και επέκτασης του δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων. • Οργάνωση ελεύθερων χώρων και χώρων στάσης πεζών. • Οργάνωση στάθµευσης οχηµάτων. • Κατασκευή δικτύου εξυπηρέτησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ράµπες εξυπηρέτησης αµαξιδίων ΑΜΕΑ, πλάκες όδευσης τυφλών, κλπ.). • Βυθιζόµενοι κάδοι αστικών απορριµµάτων.

Η µελέτη είναι σύµφωνη µε το ισχύον εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του Πειραιά. Το έργο είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα εκτελεστέων έργων (Π.Ε.Ε.) και χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9729.07.011). Ο προϋπολογισµός του ανέρχεται στο ποσό των 15.000.000,00€, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται το εργολαβικό όφελος, η εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, οι απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε τη µελέτη και µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δηµόσια έργα».

Η απόφαση του Δήμου ορίζει εκπρόσωπο τον Αντιδήµαρχο κ. Αργουδέλη Αλέξανδρο ως µέλος στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µε αναπληρώτριά του τη δηµοτική σύµβουλο κα Αστεριάδη Καλλιόπη.

ΕΓΓΡΑΦΟ

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ