Εφημερίδα Κοινωνική

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη

 Breaking News

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη
19 Ιανουαρίου 2018

Σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 23-01-2018 και ώρα 20.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, έτους 2018.

2. Έγκριση του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2018.

3. Έγκριση της με αριθ. 37/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με θέμα: Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ», οικονομικού έτους 2017.

4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νίκαιας –Αγίου Ιωάννη Ρέντη με τον ΕΔΣΝΑ για την χρήση του διευρυμένου ωραρίου στο ΣΜΑ Σχιστού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως 31/12/2020 και εξουσιοδότηση υπογραφής της Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

5. Τροποποίηση ως προς τον χώρο και τον χρόνο της με αρ. 162/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χώρου από τον Δήμο στον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» για τη λειτουργία “Αγοράς Βιοκαλλιεργητών” με αντισταθμιστικό όφελος για τον Δήμο την χορηγία βιολογικών προϊόντων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς και ιδρύματα για παιδιά, προκειμένου να καλύπτονται οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών».

6. Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ΄» στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

7. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: «Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Π. Ράλλη – Κομνηνών – Αχιλλέως στη Νίκαια», αναδόχου εταιρείας ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕ.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά για την στέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

9. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ» στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, αναδόχου εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ Δ.Ε.», προϋπολογισμού 237.586,03 € με Φ.Π.Α.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την οδό 28ης Οκτωβρίου και κάθετων προς αυτήν οδούς, με την αντίστοιχη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση σύμφωνα με την με αρ. 313/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της απαγόρευσης διέλευσης φορτηγών άνω των 2 τόνων σε τμήμα της οδού Ψαρρών στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Ι. Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη & τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης σύμφωνα με την με αρ. 314/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της απαγόρευσης στάθμευσης επί του οδοστρώματος στην είσοδο του κτιρίου ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ και κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στη Δημοτική Ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη σύμφωνα με την με αρ. 315/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αλλαγής κατεύθυνσης τμήματος της οδού Ναζιανζού στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του ΙΩΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ σύμφωνα με την με αρ. 317/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

14. Έγκριση του πρακτικού της 21ης Δεκεμβρίου 2017 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σχετικά με την προσφυγή του κ. Τσιρίκου Χρήστου.

15. Ορισμός μελών α) Επιτροπής Σύνταξης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αχρήστων Αντικειμένων για το έτος 2018 & β) Επιτροπής Aκαταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων για το έτος 2018.

16. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός (1) αναπληρωματικού στην τριμελή Επιτροπή εκκαθάρισης αρχείων για το έτος 2018.

17. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στο Α/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2018.

18. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στο Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2018.

19. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έτος 2018.

20. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2018.

21. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου για το έτος 2018.

22. Συγκρότηση Επιτροπής Προμήθειας Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού & άλλων Προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018.

23. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Ακινήτων για το έτος 2018.

24. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου των δέντρων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη για το έτος 2018.

25. Έγκριση επιχορήγησης ύψους ποσού € 2.100.000,00 του Ενιαίου Νομικού Προσώπου του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ –ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» για το έτος 2018.

26. Έγκριση επιχορήγησης ύψους ποσού € 400.000,00 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.ΚΕ.Ν.Ι.Ρ. Ν.Π.Ι.Δ.» για το έτος 2018.

27. Έγκριση κατανομής προβλεπόμενου ποσού της κρατικής επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ύψους 738.640,00€ για το οικονομικό έτος 2018, σε βάρος του ΚΑ 00.6711.0001 (Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών) του προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2018.

28. Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων ανεκτέλεστων δαπανών ύψους ποσού € 3.137,93 σε βάρος των κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2017.

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανοίγματος τριών τραπεζικών λογαριασμών, ειδικού σκοπού, στην Τράπεζα Πειραιώς, για τη διαχείριση των ποσών Παγίας Προκαταβολής του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σχετικά με την συνεχιζόμενη απόφαση Αντιδημάρχου 1958/22-03-2017 σχετικά με την ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2018 ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΙΚΑΙΑΣ & ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ, που είχε συναφθεί κατά το οικονομικό έτος 2017 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, και δεν έχει λήξει.

31. Έγκριση διοργάνωσης ετήσιων εκδηλώσεων 2018 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

32. Έγκριση διοργάνωσης του Κυπέλλου Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.) Γυναικών περιόδου 2018 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών της διοργάνωσης.

33. Παραχώρηση χρήσης του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στον ερασιτεχνικό αθλητικό σύλλογο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ», για την αγωνιστική περίοδο 2017- 2018.

34. Έγκριση α) διοργάνωσης της Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου μας στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη β) διάθεσης σχετικής πίστωσης, για την κάλυψη εξόδων της ανωτέρω διοργάνωσης γ) έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ