Εφημερίδα Κοινωνική

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων

 Breaking News

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων
26 Ιανουαρίου 2018

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων, που εδρεύει στον Πειραιά του Νομού Αττικής, (για τις ανάγκες αυτής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, στο Μουσείο Αφαίας Αίγινας, στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Ελευσίνας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων και Αρχαιολογικούς χώρους Κυθήρων, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

3 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά (δ. Πειραιά)

2 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – Μουσείο Αφαίας Αίγινας (δ. Αίγινας)

1 ΔΕ Ημερησίων φυλάκων Αρχαιοτήτων – Κάστρο Κυθήρων- Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων- Συλλογή Οικοσήμων- Συλλογή Λιβαδίου Κυθήρων (δ. Κυθήρων)

1 ΔΕ Ημερησίων φυλάκων Αρχαιοτήτων – Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Ελευσίνας (δ. Ελευσίνας)

1 ΔΕ Ημερησίων φυλάκων Αρχαιοτήτων – Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων (δ. Μεγαρέων)

1 ΔΕ Ημερησίων φυλάκων Αρχαιοτήτων – Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου (δ. Πόρου)

1 ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων – Μουσείο Αφαίας Αίγινας (δ. Αίγινας)

1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας – Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά (δ. Πειραιά)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων, Αλκιβιάδου 233, Τ.Κ. 185360- Πειραιάς, υπόψη κ.κ. Ελισάβετ Αλβανού, Σταματίας Μιχαηλίδου και Ευγενίας Σκαρμούτσου (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 4590759, 210- 4590761, αντίστοιχα).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής (Αρχαιολογικούς χώρους – Μουσεία) όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Πειραιώς, Αίγινας, Κυθήρων, Ελευσίνας, Μεγαρέων και Πόρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ