Εφημερίδα Κοινωνική

Ερώτηση για τη διαδικασία προσλήψεων στα ΕΛΠΕ κατέθεσε ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων Κώστας Κατσαφάδος

 Breaking News

17 Ιανουαρίου 2018

Ερώτηση για τη διαδικασία πρόσληψης στα Ελληνικά Πετρέλαια κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων και αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστας Κατσαφάδος, στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όπως αναφέρει ο Βουλευτής, σε όλες τις προσλήψεις για την κάλυψη θέσεων αορίστου χρόνου «παραδόξως, παρατύπως και πιθανότατα παρανόμως, τίθεται εκ των προτέρων ηλιακό όριο (35 ή 30 ετών, ανάλογα με την περίπτωση), χωρίς κάτι τέτοιο να δικαιολογείται από τη γενική περιγραφή της εργασίας που προβλέπεται να παρέχουν, αλλά ούτε και να αιτιολογείται ειδικώς και επαρκώς.»

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά τονίζει, κάτι τέτοιο αποτελεί ευθεία παραβίαση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την εξάλειψη των διακρίσεων στους χώρους εργασίας λόγω ηλικίας.

Στην ερώτησή του ο κ. Κώστας Κατσαφάδος επικαλείται και τον Συνήγορο του Πολίτη που ρητά τονίζει ότι «σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, για να θεωρηθεί δικαιολογημένη η διακριτική μεταχείριση λόγω ηλικίας, πρέπει να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό, λιγότερο αυστηρό μέσο πέραν του κριτηρίου της ηλικίας για την επίτευξη του σχετικού επιδιωκόμενου θεμιτού στόχου, ενώ παράλληλα πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς ότι το μέσον που χρησιμοποιείται εκπληρώνει πραγματικά τον επιδιωκόμενο σκοπό.»

Το κείμενο της ερώτησης του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Θέμα: Γίνονται παράτυπες και παράνομες προσλήψεις στα ΕΛΠΕ;

Πριν λίγες ημέρες, η εταιρεία και ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) εξέδωσαν τις ακόλουθες προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού

• 18.12.2017 – Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί_ΧΗΜΜ-1

• 18.12.2017 – Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί_ΧΗΜΜ-2

• 18.12.2017 – Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί_ΗΛΜΗ-1

• 18.12.2017 – Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί_ΗΛΜΗ-2

• 18.12.2017 – Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί_ΜΗΧΜ-1

• 18.12.2017 – Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί_ΜΗΧΜ-2

• 18.12.2017 – Πτυχιούχοι Χημικοί_ΧΗΜ

Όλες οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη θέσεων αορίστου χρόνου (με ετήσια δοκιμαστική περίοδο) στις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ομίλου (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Θεσσαλονίκη). Όμως παραδόξως, παρατύπως και πιθανότατα παρανόμως, σε όλες τίθεται εκ των προτέρων ηλιακό όριο (35 ή 30 ετών, ανάλογα με την περίπτωση), χωρίς κάτι τέτοιο να δικαιολογείται από τη γενική περιγραφή της εργασίας που προβλέπεται να παρέχουν, αλλά ούτε και να αιτιολογείται ειδικώς και επαρκώς. Κάτι τέτοιο αποτελεί, όπως είναι ευκόλως κατανοητό από οποιονδήποτε, ευθεία παραβίαση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την εξάλειψη των διακρίσεων στους χώρους εργασίας λόγω ηλικίας.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες ηλιακές προβλέψεις στερούν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής που θα διοργανώσουν τα ΕΛΠΕ σημερινοί και παλιότεροι εργαζόμενοι του ομίλου που έχουν απασχοληθεί, τόσο με καθεστώς των συμβάσεων έργου, όσο και των λεγόμενων «εργολαβικών» εργαζόμενων, οι οποίοι παρότι έχουν την εμπειρία – και μάλιστα στην ίδια εταιρεία – δεν καλύπτουν το ηλικιακό όριο που τίθεται.

Σύμφωνα με την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, τον Συνήγορο του Πολίτη, «αν και οι διακρίσεις λόγω ηλικίας στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολο να θεωρηθούν δικαιολογημένες βάσει των προϋποθέσεων που τίθενται με τις διατάξεις του Ν. 3304/2005, εντούτοις συναντώνται με μεγάλη συχνότητα, και πολλές φορές καταχρηστικά, σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού». Επιπλέον ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει ότι «ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα συμμετοχής, σε σχετικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού, ατόμων που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες φαίνεται να βασίζεται στη γενικευμένη εικασία ότι τα άτομα αυτά δεν είναι δυνατόν να κατέχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, για να θεωρηθεί δικαιολογημένη η διακριτική μεταχείριση λόγω ηλικίας, πρέπει να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό, λιγότερο αυστηρό μέσο πέραν του κριτηρίου της ηλικίας για την επίτευξη του σχετικού επιδιωκόμενου θεμιτού στόχου, ενώ παράλληλα πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς ότι το μέσον που χρησιμοποιείται εκπληρώνει πραγματικά τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η αρχή της αναλογικότητας δεν πληρούται όταν δεν έχει επιχειρηθεί η προηγούμενη χρήση άλλων μεθόδων για να διαπιστωθεί το κατά πόσον συντρέχουν τα θεωρούμενα ως καθοριστικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις χαρακτηριστικά στο πρόσωπο ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Προκειμένου να αποτελεί το προσόν της ηλικίας ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση για την προς πλήρωση θέση, πρέπει να είναι αποδεδειγμένα απολύτως αναγκαίο για τη σωστή εκτέλεση της εργασίας. Προς την κατεύθυνση της τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, υπό τις οποίες γίνεται αποδεκτή ως δικαιολογημένη τυχόν διακριτική μεταχείριση λόγω ηλικίας, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΥΠΕΚΑΠ) εξέδωσε εντός του 2012 σχετική εγκύκλιο, την οποία ο Συνήγορος, με δημόσια ανακοίνωσή του, σχολίασε ως θετικό βήμα».

Επειδή το να θέτει μια προκήρυξη θέσεων εργασίας, ηλικιακούς περιορισμούς, συνιστά διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών και η αξιολόγηση των απαιτούμενων χαρακτηριστικών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οφείλει να γίνεται για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ανεξαρτήτως της ηλικιακής ομάδας στην οποία αυτός ανήκει,

Επειδή με τις διατάξεις του νόμου 3304/2005 έχει καταργηθεί κάθε νομοθετική και κανονιστική διάταξη που εισάγει διάκριση λόγω ηλικίας, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3896/2010 και του ν. 4443/2016 απαγορεύεται κάθε αθέμιτη διάκριση, με τρόπο που δεν φαίνεται να δικαιολογείται από τα καθήκοντα της θέσης, ενώ σύμφωνα με την αρμόδια Αρχή για την ίση μεταχείριση των πολιτών (Συνήγορος του Πολίτη) οι αγγελίες, προκηρύξεις κλπ για θέσεις εργασίας με ηλικιακό όριο συνιστούν άμεση διάκριση λόγω ηλικίας, καθώς με τη θέσπιση ηλικιακού ορίου αποκλείονται αυτοδίκαια υποψήφιοι (στη συγκεκριμένη περίπτωση των ΕΛΠΕ που έχουν ξεπεράσει το 30ο ή 35ο αντίστοιχα έτος της ηλικίας τους), χωρίς να είναι αυταπόδεικτο ότι μόνο η ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται η αγγελία μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης

Επειδή η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2000 «για την διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και εργασία» ορίζει, μεταξύ άλλων στο άρθρο 1, ότι «Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση γενικού πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγο θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας, ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη».

Επειδή τα άτομα ηλικίας 30-55 πλήττονται περισσότερο από την κρίση στην πιο παραγωγική περίοδο της ζωής τους, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη δημιουργήσει οικογένεια, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη θέση τους και η πολιτεία οφείλει να τους στηρίξει,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Εντάσσονται οι εργαζόμενοι και οι ενδιαφερόμενοι προς πρόσληψη στα ΕΛΠΕ στην προστασία της νομοθεσίας από ηλιακές διακρίσεις; Αν ναι, αυτό γίνεται με τις γενικές διατάξεις περί απασχόλησης ή με τις ειδικές διατάξεις που αφορούν εταιρεία του δημοσίου που έχει ιδιωτικοποιηθεί; Αν όχι, πώς εφαρμόζει η Κυβέρνηση τις νομοθετικές προβλέψεις για εξάλειψη των διακρίσεων λόγω ηλικίας στην περίπτωση των ΕΛΠΕ;

2. Εγκρίνει η Κυβέρνηση, μέσω του εποπτεύοντος τα ΕΛΠΕ Υπουργού και μέσω του αρμόδιου για την εργασία Υπουργού, την πρακτική των ηλιακών διακρίσεων που εφαρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση ο όμιλος ΕΛΠΕ;

3. Έχουν εγκρίνει τα πρόσωπα που ορίζει το Δημόσιο στη Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΠΕ αυτή την ηλικιακή διάκριση, καθώς το Δημόσιο αποτελεί μέτοχο της εταιρείας και οι οριζόμενοι από αυτό οφείλουν να μεριμνούν για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος;

4. Έχει ασκηθεί ο ρόλος της εποπτείας του αρμόδιου Υπουργού όσον αφορά της διαδικασίες προσλήψεων;

5. Είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τις εφαρμοστικές εγκύκλιους για την Εργασία και την Απασχόληση του αρμόδιου Υπουργείου οι συγκεκριμένες προκηρύξεις των ΕΛΠΕ;

6. Έχει ζητηθεί η γνώμη ή έχει έστω ενημερωθεί αρμοδίως, ο Συνήγορος του Πολίτη, ως αρμόδια Εθνική Αρχή για την καταπολέμηση των διακρίσεων, για τους όρους των προκηρύξεων των ΕΛΠΕ;

7. Έχει κινητοποιηθεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να κρίνει αν είναι συμβατή με τις προβλέψεις της νομοθεσίας η διαδικασία των ΕΛΠΕ; Από πότε έχει να ελέγξει την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας γενικότερα στα ΕΛΠΕ – μια εταιρεία που προβάλλει «ρεκόρ κερδοφορίας» – και ειδικότερα στις μονάδες διυλιστηρίων, στις βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και στα κεντρικά γραφεία του ομίλου;

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ