Εφημερίδα Κοινωνική

Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση Βρεφονηπιακών σταθµών ζητά ο Δήμος Πειραιά (έγγραφο)

Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση  Βρεφονηπιακών  σταθµών ζητά ο Δήμος Πειραιά (έγγραφο)
14 Δεκεμβρίου 2017

Τη μίσθωση ακινήτων  για τη στέγαση  Βρεφονηπιακών  σταθµών (14ου, 16ου & 17ου) συζητά ο Δήμος Πειραιά. Σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, α προς µίσθωση ακίνητα σύµφωνα µε  το 166/25-4-2017  έγγραφο της ∆/νσης   Βρεφονηπιακών  Σταθµών θα πρέπει:

• Να είναι κατά προτίµηση ισόγεια ή στον 1ο όροφο.

•  Να βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας και συγκεκριµένα α) για τον 14ο Βρεφ/κό σταθµό   µεταξύ των οδών: Αγ. Αναργύρων – Θηβών – Φλωρίνης – Λέρου – Αγ. Αναργύρων, β) για το 16ο Βρεφ/κό σταθµό µεταξύ των οδών Λ. Πειραιώς – Αµοργού -  Αγ. Ελευθερίου – Γρανικού – Πάρου – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – Απολλωνίας – Λ. Πειραιώς , γ) για τον 17ο Βρεφ/κό σταθµό µεταξύ των οδών Αγ. Ελευθερίου – ∆ωδεκανήσου – ∆ηµ. Μουτσοπούλου – Λαµπελέτ- Αγ. Ελευθερίου. •  Να έχουν  επιφάνεια 200-300 τ.µ. και να διαθέτουν κατά προτίµηση αύλειο χώρο.

• Να διαθέτουν ηλεκτρική, υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση µε τον αγωγό αποχέτευσης.

• Να διαθέτουν κεντρική θέρµανση και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιµατιστικών ανά αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιµατιζόµενα.

• Τα ακίνητα να έχουν  δυνατότητες να διαµορφωθούν σε παιδικούς  σταθµούς  ( δύο αίθουσες µεγάλες 40 τ.µ. – 50 τ.µ.  η κάθε µία, επίσης να διαθέτουν κουζίνα, τραπεζαρία, γραφείο, τουαλέτες για νήπια και µεγάλους, αποθήκες ) τα οποία θα διαµορφώσουν  οι εκµισθωτές σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου.

• Τα δάπεδα να είναι επιστρωµένα µε υλικά αντιολισθηρά.

• Στα παράθυρα να είναι τοποθετηµένες σίτες και στα τζάµια µεµβράνες.  ∆εκτά µπορούν  να γίνουν  και ακίνητα που βρίσκονται  στο στάδιο της κατασκευής µε την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες  θα αναλάβουν  όλες τις εργασίες διαµόρφωσης των χώρων, των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, αποχετευτικών εγκαταστάσεων κλπ., ώστε να παραδοθούν  έτοιµα προς χρήση σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή των  µισθωµάτων  θα αρχίσει από την ηµεροµηνία που τα ακίνητα θα είναι έτοιµα προς χρήση και λειτουργία των  παιδικών  σταθµών.

Οι εκµισθωτές  υποχρεούνται να διατηρούν  τα ακίνητα ασφαλισµένα για πυρκαγιά και να καταθέσουν τα ασφαλιστήρια στην αρµόδια υπηρεσία.  Τα προς µίσθωση ακίνητα πρέπει, είτε να έχουν χρήση παιδικού σταθµού, ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σε παιδικό σταθµό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, την οποία αλλαγή χρήσης δεσµεύονται  να πραγµατοποιήσουν  οι ιδιοκτήτες  µε δικές τους δαπάνες.

Επίσης οι εκµισθωτές  που θα αναδειχθούν  υποχρεούνται πριν την υπογραφή της σύµβασης να έχουν  κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τυχόν αλλαγή χρήσης των  ακινήτων, για εγκατάσταση και λειτουργία παιδικού σταθµού και να προσκοµίσουν   τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 1. Τίτλο ιδιοκτησίας  2. Οικοδοµική άδεια 3. Κάτοψη των χώρων 4. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για χρήση παιδικού σταθµού και  5. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.  Να απέχουν τουλάχιστον 100 µέτρα από περίµετρο εγκεκριµένης βιοµηχανικής ζώνης.

 

Η δαπάνη για τις ανωτέρω µισθώσεις θα βαρύνει το Κ.Α.15.6232.01 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και κατ επέκταση τον αντίστοιχο κωδικό του επόµενου έτους.

Δείτε την απόφαση:

Ω2ΦΙΩΞΥ-ΙΦΣ


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ