Εφημερίδα Κοινωνική

Διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του νεκροταφείου της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (διακήρυξη)

 Breaking News

Διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του νεκροταφείου της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (διακήρυξη)
15 Νοεμβρίου 2017

Στις 27 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ., στο Κεντρικό Κατάστηµα του ∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Μισθώσεων – Εκµισθώσεων θα γίνει επαναληπτικός φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισµός για την εκµίσθωση για 6 χρόνια του Κυλικείου εντός του Νεκροταφείου «ΑΝΑΣΤΑΣΗ», συνολικής καθαρής εσωτερικής επιφανείας 115,40 τ.µ. και µικτής επιφάνειας µε τους περιµετρικούς τοίχους 138,10 τ.µ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 και των Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10.

Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των χιλίων εκατόν πενήντα (1.150) ευρώ µηνιαίως. Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή της ∆ιακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη Γραµµατέα της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών (∆ηµαρχείο Πειραιά, 8ος όρ., τηλ. 213 2022330).

Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ