Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΠΔ Ναυτικών – Ποιοι πρέπει να την υποβάλλουν (αναλυτικά το ΦΕΚ)

 Breaking News

ΑΠΔ Ναυτικών – Ποιοι πρέπει να την υποβάλλουν (αναλυτικά το ΦΕΚ)
20 Οκτωβρίου 2017

Δημοσιεύτηκε απόφαση σε ΦΕΚ κατά την οποία «κάθε υπόχρεος του άρθρου 5 της παρούσας υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών, η οποία στο εξής αποκαλείται ΑΠΔ Ναυτικών. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται στα ναυτολόγια που χορηγούνται από 1.7.2017 και εφεξής. Για τα ναυτολόγια που έχουν χορηγηθεί έως τις 30.06.2017 και μέχρι τη λήξη τους, καθώς και για τις εκκρεμείς μέχρι την ημερομη- νία αυτή εκκαθαρίσεις ναυτολογιών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κείμενες περί πρώην NAT διατάξεις. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους ναυτικούς, δηλαδή τους απογεγραμμένους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ναυτικούς ή τους κατέχοντες πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας αντίστοιχης υπηρεσίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών ορίζονται:

α. Κάθε Πλοιοκτήτης ή Εφοπλιστής ή Εκπρόσωπος ή Διαχειριστής ή Διευθυντής ή Πράκτορας ή Εκκαθαριστής, που εκμεταλλεύεται πλοίο με ελληνική σημαία ή σημαία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, καθώς και των πλοίων με ξένη σημαία που συμβάλλονται με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT,

β. οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ναυτικών και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους,

γ. οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT,

δ. η Πλοηγική Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι Ανώτατες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορι- κού Ναυτικού, για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT.

Η ΑΠΔ Ναυτικών συναρτάται με την χορήγηση ναυτολογίου από τις υπηρεσίες του NAT και δημιουρ- γεί ημερολόγιο υποβολής των ΑΠΔ με βάση την ημε- ρομηνία έναρξης και λήξης του εκάστοτε εξαμηνιαίου ναυτολογίου, δηλαδή η 1η έως και η 5η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλονται από την 1η έως και την 10η ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης και η 6η ΑΠΔ Ναυτι- κών υποβάλλεται με την λήξη του ναυτολογίου.

Μπορείτε να δείτε όλη την απόφαση ΕΔΩ

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Swiffy Output
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ