Εφημερίδα Κοινωνική

«Ξεκαθάρισμα» οχημάτων στο Γκαράζ του Δήμου Πειραιά – Συγκροτείται «Επιτροπή Aξιολόγησης» (ονόματα)

 Breaking News

«Ξεκαθάρισμα» οχημάτων στο Γκαράζ του Δήμου Πειραιά – Συγκροτείται «Επιτροπή Aξιολόγησης» (ονόματα)
28 Μαρτίου 2017

Του Κώστα Παναγιωτάκη

Στο χώρο του ∆ηµοτικού σταθµού αυτοκινήτων επί της οδού Ρετσίνα 45 αλλά και στο οικόπεδο του Σχιστού υπάρχουν σταθµευµένα αυτοκίνητα περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά τα οποία είναι σε µακροχρόνια ακινησία λόγω παλαιότητας και η επισκευή τους εκτιµάται ότι είναι ασύµφορη λόγω υψηλού κόστους. Τα συγκεκριµένα αυτοκίνητα συµπεριλαµβάνονται στην κινητή περιουσία του ∆ήµου Πειραιά.

Εξαιτίας της ανάγκης φύλαξης αλλά και στάθµευσης του στόλου των οχηµάτων της καθαριότητας στους χώρους του ∆ηµοτικού σταθµού αυτοκινήτων αλλά και του οικοπέδου του Σχιστού το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά κλήθηκε να αποφασίσει για συγκρότηση τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχηµάτων. Σύμφωνα με την εισήγηση:

• Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από δύο συµβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο. Στην απόφαση θα καθορίζονται και οι αναπληρωτές αυτών.

• Η διάρκεια της ανωτέρω επιτροπής θα είναι από τη λήψη της παρούσας απόφασης έως το τέλος της δηµοτικής περιόδου και για κάθε περίπτωση που θα απαιτηθεί.

• Το έργο της θα είναι η σύνταξη πρακτικών επιθεώρησης για κάθε όχηµα του ∆ήµου στα οποία θα καθορίζεται η καταλληλότητα η ακαταλληλότητα για την επιτέλεση έργου, σύµφωνα µε την κατάσταση του οχήµατος.

Το Σώμα αφού άκουσε τις σχετικές εισηγήσεις αποφάσισε τα εξής:

Ενέκρινε τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης καταλληλότητας οχηµάτων ∆ήµου Πειραιά η οποία αποτελείται από:

Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Καλογερόγιαννη Παναγιώτη και Γαϊτανάρο Στυλιανό, ως τακτικά µέλη, και Βοϊδονικόλα Σταύρο και Βεντούρη Ανδρέα, ως αναπληρωτές τους αντίστοιχα.

Τον τεχνικό υπάλληλο κ. Κοκλώνη Ευστάθιο, ∆Ε Μηχανοστασιαρχών, της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του τον κ. Φραγκόγλου Μαρίνο, ∆Ε Μηχανοτεχνιτών Οχηµάτων, της ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης αναλαµβάνει η µόνιµη υπάλληλος κα Κοντογιάννη ∆ικαία, ∆Ε ∆ιοικητικού, της ∆/νσης Καθαριότητας, µε αναπληρωτή της το µόνιµο υπάλληλο ∆Ε ∆ιοικητικού κ.Καπλατζή Παντελή, της ∆/νσης ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου.

Η διάρκεια της ανωτέρω επιτροπής θα είναι από τη λήψη της παρούσας απόφασης έως το τέλος της δηµοτικής περιόδου και για κάθε περίπτωση που θα απαιτηθεί.

Το έργο της, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, θα είναι η σύνταξη πρακτικών επιθεώρησης για κάθε όχηµα του ∆ήµου στα οποία θα καθορίζεται η καταλληλότητα η ακαταλληλότητα για την επιτέλεση έργου, σύµφωνα µε την κατάσταση του οχήµατος.

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ