Εφημερίδα Κοινωνική

«Πήρε» ΦΕΚ το Άρθρο 25 για τους συμβασιούχους Καθαριότητας

 Breaking News

«Πήρε» ΦΕΚ το Άρθρο 25 για τους συμβασιούχους Καθαριότητας
02 Μαρτίου 2017

Δημοσιεύτηκε σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο νόμος 4456 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», και μεταξύ άλλων το Άρθρο 25 για τους συμβασιούχους Καθαριότητας και πλέον «ανοίγει» ο δρόμος για την πληρωμή τους.

Επίσης, με τη δημοσίευση του ν.4456 σε ΦΕΚ, νόμος του Κράτους, πλέον,

Α. Ο διορισμός υπαλλήλων με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (Άρθρο 52),

Β. Η χρηματοδότηση Δήμων από το «ΑΚΣΙΑ» για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους (Άρθρο 48),

Γ. Ο χαρακτηρισμός δαπάνης τυχούσας υπερκατανάλωσης καυσίμων λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας ως νόμιμης (Άρθρο 21),

Δ. Η κατάταξη ως ειδικών φρουρών ή μόνιμου πολιτικού προσωπικού πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ.6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β΄ 3595) και υπηρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό (Άρθρο 26),

Ε. Κατάργηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών (Άρθρο 36),

Στ. Αποσπάσεις – Μετατάξεις (Άρθρο 38)

- Παρατείνεται για όλους τους αποσπασμένους υπαλλήλους (που δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη) ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υποδοχής μέχρι τη λήξη της απόσπασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2018,

- Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης για μετάταξη (30/04/2017) όσων υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών ήταν αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του νόμου για το νέο σύστημα κινητικότητας,

- Τέλος, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη, σε καμία περίπτωση δεν θίγονται όσοι είναι αποσπασμένοι για λόγους συνυπηρέτησης,

Ζ. Εκκαθάριση δαπανών Περιφερειών (Άρθρο 16)

όπως παρουσιάσει το epoli.gr.

Το Άρθρο 25

Διευθέτηση ζητημάτων δαπανών καθαριότητας δημοσίων υπηρεσιών και κτιρίων

1. Δαπάνες για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως επίσης και για κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., συνδέσμων Ο.Τ.Α. ή των νομικών τους προσώπων, σχετικές με την καθαριότητα, οι οποίες έχουν προκύψει από ατομικές συμβάσεις, οι οποίες παρατάθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), του άρθρου 50 τουν. 4351/2015 (A΄164), του άρθρου 12 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α΄ 18), του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), του άρθρου 72 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), του άρθρου 44 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), του άρθρου 48 του ν. 4410/2016 (A΄ 141), του άρθρου 81 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), καθώς και του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων. Οι δαπάνες των συμβάσεων που έχουν παραταθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται σύννομες και για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μέχρι την 31η.12.2017 και μπορούν να πληρώνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

2. Ειδικά για την περίπτωση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και, αν αυτά δεν επαρκούν, από τα κάθε είδους, γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη των δαπανών αυτών, έσοδά τους

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ