Εφημερίδα Κοινωνική

Αξιολόγηση στο Δημόσιο έως το τέλος Μαρτίου

 Breaking News

Αξιολόγηση στο Δημόσιο έως το τέλος Μαρτίου
07 Μαρτίου 2017

Έως τέλος Μαρτίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δημοσίου, σύμφωνα με εγκύκλιο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη. Τα κριτήρια αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών -πλην εκπαιδευτικών και θρησκευτικών λειτουργών- αφορούν: γνώση αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, αποτελεσματικότητα. Ουσιαστικά, η εγκύκλιος «ενεργοποιεί» το νέο σύστημα αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε όλο το Δημόσιο, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ, στο προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Αξιολογητές

Αξιολογητές τόσο των υπαλλήλων όσο και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί τους, ως αξιολογητής Α’ και αξιολογητής Β’ αντίστοιχα, στην οποία υπηρετούν. Αξιολόγηση προβλέπεται και για τους Προϊστάμενους επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους». Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.

Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 ως το 100 (90-100: άριστος, 75-89: πολύ επαρκής, 60-74: επαρκής, 50-59: μερικώς επαρκής, 40-49: μέτριος, 25-39: ανεπαρκής, 0-24: ακατάλληλος) και ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο (2) αξιολογητών.

Σημειώνεται ότι με το νέο σύστημα αξιολόγησης προβλέπεται ότι οι προϊστάμενοι αξιολογούνται και από τους υφισταμένους τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου.

Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος ? αξιολογητής α’, καλεί τον αξιολογούμενο υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί.

Ένσταση

Οι αξιολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε ένσταση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης, α) Αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75). β) Αν η βαθμολογία του υπαλλήλου σε επιμέρους κριτήριο είναι από 0 έως 59 και ελλείπουν υποστηρικτικά στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας.

Πηγή: imerisia.gr

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ