Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αναχρηµατοδότηση δανείων του ∆ήµου Πειραιά -Όλη η απόφαση, τα χρήματα, οι υποχρεώσεις και οι όροι!

 Breaking News

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αναχρηµατοδότηση δανείων του ∆ήµου Πειραιά -Όλη η απόφαση, τα χρήματα, οι υποχρεώσεις και οι όροι!
22 Μαρτίου 2017

Όπως έγραψε χθες η εφημερίδα μας, εγκρίθηκε από το ΔΣ Πειραιά, κατά πλειοψηφία, η απόφαση για τη χορήγηση δανείου για την αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Πειραιά. Στη Διαύγεια, δημοσιεύτηκαν όλες οι λεπτομέρειες της παραπάνω απόφασης, τις οποίες και πρώτοι σας παρουσιάζουμε.

*του Κώστα Παναγιωτάκη

Αναλυτικά:

«Το ΔΣ Πειραιά αφού άκουσε την τοποθέτηση του ∆ηµάρχου Πειραιά Γ. Μώραλη και την εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου Αθηνάς Γλύκα – Χαρβαλάκου , αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην 3606/9-3-2017 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου για την αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Πειραιά Ν. Αττικής µε το Τ.Π και ∆ανείων, συνολικού άληκτου κεφαλαίου 31-12-2016 ποσού € 129.512.586,66, µε σκοπό την εξυγίανση του, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016, µε τις παρακάτω  προϋποθέσεις:

Η συνοµολόγηση του δανείου θα πραγµατοποιηθεί, εφόσον προσκοµισθεί ο ισολογισµός έτους 2015, ελεγµένος από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και εγκεκριµένος από το αρµόδιο όργανο και εφόσον µετά την νέα αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων του ∆ήµου (ισολογισµοί 2013, 2014, 2015) δεν θα υπάρχει ουσιώδης µεταβολή στο β κριτήριο του άρθρου 264 του ν. 3852/2010.

Η διαφορά που θα προκύψει, κατά τα έτη 2017 και 2018, στην ετήσια τοκοχρεολυτική δόση από την αναχρηµατοδότηση, θα χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή της ετήσιας δόσης 2017 και 2018 αντίστοιχα της ρύθµισης των τόκων περιόδου χάριτος 2015 µετά των αναλογούντων τόκων υπερηµερίας στο τέλος εκάστου έτους .

1.  Επιτόκιο χορήγησης:  

 -Κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor 6M + 4,30 %, αναπροσαρµοζόµενο την 1/1 και 1/7 εκάστου έτους.

Ως Euribor νοείται το επιτόκιο, όπως αυτό δηµοσιεύεται στις 11:00 π.µ. ώρα Βρυξελλών κατά την ηµεροµηνία που συµπίπτει µε  δύο (2) σχετικές εργάσιµες ηµέρες πριν την πρώτη ηµέρα της σχετικής περιόδου, στη σελίδα του Reuters EURIBOR 01 ή σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα αντικατάστασής της. Αν η τιµή του EURIBOR είναι µικρότερη του µηδενός {0} τότε θα υπολογισθεί στο µηδέν {0}.        Ενδεικτική ετήσια τοκοχρεολυτική δόση :

-  € 7.224.196,57

Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις υπολογίζονται µε το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας και η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11) πρώτους µήνες του χρόνου (αναπροσαρµογή κάθε 1/1 & 1/7 κάθε έτους).

 1. 2.                        Επιτόκιο υπερηµερίας: µία (1) ποσοστιαία µονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα συµβατικά επιτόκια.
 2. 3.                        Η διάρκεια της αναχρηµατοδότησης  ορίζεται :

-  τριάντα πέντε  [35 ] έτη

 1. 4.                        Η έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου της αναχρηµατοδότησης  ορίζεται :
 • •                                        η 1-1-2017 αν η σχετική διαδικασία συνοµολόγησης ολοκληρωθεί µέχρι 30-62017 (σύµφωνα µε την υπ΄ριθµ. 3606/12/9-3-2016 απόφαση του ∆.Σ.),  µε ανάλογη αναπροσαρµογή  της τοκοχρεολυτικής δόσης από τον επόµενο µήνα της συνοµολόγησης και συµψηφισµό της διαφοράς που θα προκύψει µεταξύ των δόσεων που τυχόν έχουν παρακρατηθεί από 1-1-2017, ή
 • •                                        η 1-1- του επόµενου έτους συνοµολόγησης, εφόσον δεν συνοµολογηθεί έως 30-6-2017, µε υπολογισµό ενδιάµεσων τόκων από την ηµεροµηνία της εκταµίευσης µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης εξυπηρέτησης. Το ποσό δε των ενδιάµεσων τόκων, θα καταβληθεί από τον ∆ήµο την ηµέρα της εκταµίευσης ή θα παρακρατηθεί από τα διερχόµενα έσοδα Κ.Α.Π. του ∆ήµου.
 1. 5.                        Ο οφειλέτης γίνεται υπερήµερος αν δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα δύο οποιεσδήποτε ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων και τα κάθε φύσεως έξοδα. Η καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο του δανείου, εκτός αν άλλως ήθελε αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και ∆ανείων, µετά από αίτηση του ∆ήµου εντός έξι (6) µηνών  από την εποµένη της λήξης της   δεύτερης ανωτέρω δόσης, δηλαδή: Η υπερηµερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούµενες ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις που οφείλονται, από την εποµένη της λήξης της δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων, τα έξοδα και τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την ηµεροµηνία που χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερηµερίας  χωρίς καµιά διατύπωση,  όλο το δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν συµβόλαιο κηρύσσεται από τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος  εκτελεστός και εκκαθαρισµένος, µε ειδική προς τούτο συµφωνία και αποτελεί νόµιµο τίτλο είσπραξης κατά τον Κ.Ε.∆.Ε. Το δικαίωµα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 του Ν.2601/98.
 2. 6.                        α) Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των τόκων, έξοδα κ.λ.π., ο οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου και ο δανειστής δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλοµένη δόση από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και µελλοντικά, τις προσόδους του, τα µισθώµατα τις προς αυτόν χρηµατικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τρίτους, παρούσες και µελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύµφωνα µε τον Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου. Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση µετά των εν γένει τόκων, εξόδων  κ.λ.π. θα πρέπει να καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα του οφειλέτη.

β) Οι υφιστάµενες εκχωρήσεις κατά το χρόνο σύναψης των αναχρηµατοδοτούµενων δανειακών συµβάσεων διατηρούνται και ως προς την εξασφάλιση των νέων συµβάσεων, βάσει της παρ. 2β του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016.

γ) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου, το Τ.Π και ∆ανείων δύναται να προβαίνει σε :

1)       Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή µέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου έννοια. 

2)       Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή µέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα κινητά αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά µεταβιβάσεως.

3)       Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ µέρους αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή χρηµατοπιστωτικών οργανισµών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισµών που έχουν µεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.

δ) Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει µειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταµείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη συµπληρώσει κατά τη σχετική υπόδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό {άρθρο 10 Π∆ 169/2013}.

 1. 7.    Ο ∆ήµος µας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
 2. 8.    Ο ∆ήµος µας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισµό του και µέχρι την απόσβεση του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο.
 3. 9.    Το δάνειο µπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε µερικώς.
 4. 10.                        Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων  για την αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνοµολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00, τα οποία αναλύονται  ειδικότερα ως εξής:  α) αµοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων € 7.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 2.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονοµικό και νοµικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο.

Τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αφορούν στην συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση της ρύθµισης και γενικά τα κάθε είδους έξοδα που θα δηµιουργηθούν σε όλη τη διάρκεια της ρύθµισης βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη.

 1. 11.                        Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση  οποιασδήποτε από το δάνειο διαφοράς, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών.
 2. 12.                        Ο ∆ήµος µας εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. Ιωάννη Π. Μώραλη, ως νόµιµο εκπρόσωπό του  για την υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου, την ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π.
 3. 13.                        Ο ∆ήµος µας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου   Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
 4. 14.                        Ο ∆ήµος µας οφείλει να χρησιµοποιήσει το δάνειο αποκλειστικά  για την αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του µε το Τ.Π και ∆ανείων.
 5. 15.                        Η από τον ∆ήµο µας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος   παρέχει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων το δικαίωµα να κηρύξει ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το δάνειο και πριν την λήξη του.
 6. 16.                        Ο ∆ήµος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόµιµου ελέγχου.

Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα στο σχετικό δανειστικό συµβόλαιο».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Να σημειωθεί ότι πριν την απόφαση, προηγήθηκε γραπτή και προφορική τοποθέτηση της εκπροσώπου της δηµοτικής παράταξης «το Λιµάνι της αγωνίας-Πειραιάς η πόλη µας» κα Μαρίας Σταθάκη, που ξεκαθάρισε ότι ψηφίζει επί της αρχής το θέµα και καταψηφίζει ορισµένους όρους (καταγράφονται τα πρακτικά). Η απόφαση, όπως προείπαμε, «πέρασε» κατά πλειοψηφία και με µειοψηφία των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ Μαρ. Σταθάκη, Σταυρ. Μελά, ∆ηµ. Γκερλέ, Ελπ. Παντελάκη, Ηλ. Σαλπέα & Ηλ. Κατσαφάδου.

Το θέμα εισηγήθηκε η αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου παρουσιάζοντας λεπτομερώς τους όρους αλλά και τη θετική προοπτική, κατά την άποψη της δημοτικής Αρχής, που θα έχει η απόφαση αυτή για το Δήμο. Το δάνειο, όπως είπε, έχει συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής και μπορεί να εξοφληθεί ακόμη και πριν τη λήξη του ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Δήμος Πειραιά να προσκομίσει εγκεκριμένο τον ισολογισμό του 2015. Το ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ και η δημοτική σύμβουλος Μαρία Σταθάκη αφού επεσήμανε την κακοδιαχείριση του παρελθόντος και το «φόρτωμα» του Δήμου με δάνεια, έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα ως προς τη σύμβαση αλλά και τον κίνδυνο υποθήκευσης της δημοτικής περιουσίας για τα επόμενα 35 χρόνια. Για «καταστροφολογία χωρίς λόγο» του ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ έκανε λόγο η αντιδήμαρχος Οικονομικών στην απάντησή της ενώ από την πλευρά της η Ελπίδα Παντελάκη επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση» μίλησε για συμφωνημένο κυβερνητικό «πακέτο» ενάντια στην βιωσιμότητα του συνόλου της αυτοδιοίκησης. Ο επικεφαλής της «Ελληνικής Αυγής Πειραιά», Ηλίας Κατσαφάδος αναφέρθηκε στις πρακτικές «συνεχούς δανεισμού» που δεν οδηγούν πουθενά και πρότεινε κούρεμα χρέους, διαχειριστικό έλεγχο και λογοδοσία όσων έφεραν το Δήμο Πειραιά σε αυτή την άσχημη οικονομική κατάσταση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ