Εφημερίδα Κοινωνική

Την Τετάρτη η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

 Breaking News

Την Τετάρτη η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
06 Φεβρουαρίου 2017

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20.30 µ.µ στο ∆ημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη θα διεξαχθεί Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Τα θέματα είναι τα εξής:

1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για την πράξη: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι∆ΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 46 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ».

2. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: «∆ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», αναδόχου εταιρίας «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ».

3. Χορήγηση παράτασης συµβατικής προθεσµίας του έργου:«Κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού σταθµού επί των οδών Π. Ράλλη-Κοµνηνών – Αχιλλέως στη Νίκαια».

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της ένστασης της αναδόχου εταιρείας «∆ιάσταση Α.Τ.Ε.» του έργου «19ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Νίκαιας».

5. Έγκριση της µε αρ. 1/2017 απόφασης του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» που αφορά την έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση πιστώσεων ύψους ποσού #241.755,87# € σχετικά µε δαπάνες συνεχιζόµενων προµηθειών και υπηρεσιών από υφιστάµενες συµβάσεις οικονοµικού έτους 2016 καθώς επίσης και για τις συµβάσεις που υπογράφηκαν µέσα στο έτος 2017 σε συνέχεια απόφασης κατακύρωσης έτους 2016.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της έκθεσης Πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του έτους 2016.

7. Έγκριση της διενέργειας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας ∆ιαφήµισης στο ∆ήµο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

8. Καθορισµός του ύψους του τέλους και της τιµής εκκίνησης δηµοπράτησης του 30% και 70% αντίστοιχα, των θέσεων κενωθέντων περιπτέρων καθώς και καθορισµός της διάρκειας του χρόνου παραχώρησης αυτών.

9. Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του υποέργου (1/1) «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», µε κωδικό ΟΠ∆ (MIS) 5001876.

10. Παράταση του προγράµµατος ∆ΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ∆ράση «ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ-ΡΕΝΤΗ», µε κωδικό MIS 431301, µέχρι τις 28/02/2017.

11. Ορισµός ενός ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον αντίστοιχο αναπληρωτή του, για τη σύσταση της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων για το έτος 2017.

12. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων ∆ιαδικασιών ∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 221 παρ. 11α του Ν. 4412/ΦΕΚ147 Α΄/ 8-8-2016.

13. Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού προµήθειας γενικού ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2017.

14. Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού σχετικά µε την τακτική συντήρηση (services) και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2017.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης του κλειστού ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στον ερασιτεχνικό αθλητικό σύλλογο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ» για την αγωνιστική περίοδο 2016 – 2017.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 5351/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατόπιν της υπ΄ αρ. 29/30-1-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 2919/2016 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατόπιν της υπ΄ αρ. 28/30-1-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

18. ∆ιαγραφή ποσών από χρηµατικούς καταλόγους για αυθαίρετη κατασκευή (ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ).

19. ∆ιαγραφή ποσού από χρηµατικούς καταλόγους για πρόστιµο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ).

20. ∆ιαγραφή χρηµατικών ποσών οφειλετών του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

21. Επιστροφές χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηµατικών ποσών.

22. ∆ιαγραφή ποσών από χρηµατικούς καταλόγους για πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ