Εφημερίδα Κοινωνική

Συνεδρίαση 1η Τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

 Breaking News

Συνεδρίαση 1η Τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
12 Ιανουαρίου 2017

Την Δευτέρα 16-1-2017 και ώρα 20.30 μ.μ στο Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, θα διεξαχθεί Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τα εξής θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απροθυμίας της αγοράς ως προς την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρ. 81 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/α/24-12- 2014).

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

4. Έγκριση επιχορήγησης ύψους ποσού #2.100.000,00# του Ενιαίου Νομικού Προσώπου του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ) για το έτος 2017, βάσει των διατάξεων των άρθρων 158 και 160 του Ν. 3463/2006.

5. Έγκριση της με αριθ. 32/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα: Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ», οικονομικού έτους 2016.

6. Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων ανεκτέλεστων δαπανών ύψους ποσού € 25.024,94 σε βάρος των κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2016.

7. Έγκριση της διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση, των κυλικείων: α) του ΚΑΤΡΑΚΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ που βρίσκεται επί των οδών Μάνου Κατράκη και Κυράς της Ρω στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας της Νίκαιας και β) του ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ που βρίσκεται επί των οδών Κύπρου και Προύσης στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας της Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

8. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου μέσω ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού.

9. Έγκριση 1 ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, έτους 2017.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση τροποποίησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για την ίδρυση Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού 474,88 τ.μ. στο τμήμα του Ο.Τ. 183 που περικλείεται από τις οδούς ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ – ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΙΚΟΝΙΟΥ και της 12ης ΠΑΡΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις – Ανακατασκευή επικίνδυνων πεζοδρομίων στο Δήμο Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη» αναδόχου εταιρείας «ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.».

12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο του τόπου και του χρόνου για τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό 30% και 70% των προς παραχώρηση θέσεων περιπτέρων, για τον ορισμό Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημόσιας κλήρωσης και την έγκριση της διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 70% των καθοριζόμενων θέσεων.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών για τη χρήση παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων στα όρια του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για το οικονομικό έτος 2017.

14. Έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και της Περιφέρειας Αττικής, των όρων αυτής και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της που αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» συνολικού ποσού (620.922,42) € , (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%).

15. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων για το έτος 2017 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81.

16. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου των δέντρων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη για το έτος 2017.

17. Ορισμός μελών α) Επιτροπής σύνταξης πρωτοκόλλου καταστροφής αχρήστων αντικειμένων και β) Επιτροπής ακαταλληλότητας οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2017.

18. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός (1) αναπληρωματικού στην τριμελή Επιτροπή Εκκαθάρισης Αρχείων για το έτος 2017.

19. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στο Α/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης θεάτρων – κινηματογράφων για το έτος 2017.

20. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στο Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης θεάτρων – κινηματογράφων για το έτος 2017.

21. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

22. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών.

23. Έγκριση της με αρ. 25/20-12- 2016 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων και της βιβλιοθήκης του σχολείου του 2ου Γυμνασίου Νίκαιας προκειμένου να πραγματοποιούνται προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων».

24. Έγκριση απόδοσης του υπ’ αριθμ.:493/2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 571,1 €, που εκδόθηκε στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαρίας Κοντοπάνου.

25. Έγκριση απόδοσης του υπ’ αριθμ.:494/2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 7.208,2 €, που εκδόθηκε στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Άννας Αλεξανδράτου.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ