Εφημερίδα Κοινωνική

Σε δέκα μήνες η εξόφληση 95.000 απλήρωτων συντάξεων (ΦΕΚ)

 Breaking News

Σε δέκα μήνες η εξόφληση 95.000 απλήρωτων συντάξεων (ΦΕΚ)
19 Ιανουαρίου 2017

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ξεκινά με 859 εκατομμύρια έκτακτη επιχορήγηση την επιχείρηση αποπληρωμής των συνταξιούχων που περιμένουν 1-3 χρόνια τη σύνταξή τους. Η υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, προβλέπει σφιχτή διαδικασία για να πληρωθούν οι εκκρεμότητες μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2017.

Τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης αναλύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση του υπουργείου Εργασίας, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ανέρχονταν σε 160.551, ενώ δύο χρόνια μετά, την 1η Ιανουαρίου 2017, οι εκκρεμείς αιτήσεις είχαν μειωθεί στις 95.000, κατά προσέγγιση.

Σύμφωνα με υπηρεσιακά στελέχη, στόχος είναι να πληρώνονται τουλάχιστον 9.000 καινούργιες συντάξεις κάθε μήνα, αρχής γενομένης από την πληρωμή των συντάξεων Μαρτίου, στα τέλη Φεβρουαρίου (αν όχι νωρίτερα). Οι πληρωμές θα γίνουν από τον ΕΦΚΑ με τη σειρά προτεραιότητας που έχουν ήδη οι φάκελοι σε εκκρεμότητα. Το πρόγραμμα έχει ημερομηνία οριστικής λήξης την 31η Οκτωβρίου 2017. Μέχρι τότε πρέπει να έχουν πληρωθεί όλες οι εκκρεμείς συντάξεις.

Τι αναφέρεται στην ΚΥΑ – Πως θα γίνει η διαδικασία

Στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι οι ΟΚΑ μπορούν να επιχορηγούνται εκτάκτως, αποκλειστικά και μόνο για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές, από πιστώσεις που μεταφέρονται για το σκοπό αυτό σε Ειδικό Φορέα (ΕΦ) του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από τις πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 6921 του ΕΦ 23-200 του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών.

Ως εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ορίζονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η έκτακτη επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές.

Στην ΚΥΑ τονίζεται ότι οι ΟΚΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης, μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται, μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της οικείας ΓΔΟΥ. Σε κάθε περίπτωση, το παρόν πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ολοκληρώνεται την 31.10.2017.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση οφειλόμενων αναδρομικών ποσών από εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης εντός της προθεσμίας ή μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας.

Η μεταφορά των πιστώσεων για την έκτακτη επιχορήγηση των ΟΚΑ και η εκκαθάριση και αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:

– Οι ΟΚΑ εκτιμούν τα συνολικά οφειλόμενα αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούν στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, πριν την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης και καταρτίζουν, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, κατάσταση με τις εκκρεμείς αιτήσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου Ε1. Στην κατάσταση Ε1 αποτυπώνονται οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά χρονολογική σειρά και η εκτίμηση του συνολικού ύψους των σχετικών οφειλόμενων αναδρομικών ποσών. Στην κατάσταση δύναται να αποτυπώνονται οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ανά φορέα που ενσωματώνεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κατ’ ανάλογο τρόπο. Η κατάσταση φυλάσσεται από τους ΟΚΑ, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

– Ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του ΟΚΑ υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αίτημα επιχορήγησης, συνοδευόμενο από:

α) Μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης επιχορήγησης.

β) Αντίγραφο της κατάστασης Ε1, όπου συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση του συνολικού ύψους οφειλόμενων αναδρομικών ποσών για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

γ) Έκθεση αιτιολόγησης, στην οποία τεκμηριώνεται το αίτημα για την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα και αναλύονται οι λόγοι συσσώρευσης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και οι λόγοι για τους οποίους δεν δύναται να εξοφληθούν αυτές από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα ή με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

– Η ΓΔΟΥ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αξιολογεί τα αιτήματα των ΟΚΑ.

– Κατόπιν, η ΓΔΟΥ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) πρόταση επιχορήγησης των ΟΚΑ, συνοδευόμενη από:

α) βεβαίωσή της για την πλήρωση των προϋποθέσεων.

β) Μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της έκτακτης επιχορήγησης και γ) έκθεση αξιολόγησης του αιτήματος, όπου αναφέρονται και οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για την εφεξής αποφυγή σώρευσης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

– Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τις προτάσεις επιχορήγησης, σε συνδυασμό με το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες. Η μεταφορά πιστώσεων, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, μπορεί να πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την αξιολόγηση του αιτήματος του ΟΚΑ και της πρότασης της οικείας ΓΔΟΥ. Μετά τη μεταφορά των πιστώσεων, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση της επιχορήγησης στο φορέα.

– Με τη λήψη της επιχορήγησης, οι ΟΚΑ τροποποιούν τους προϋπολογισμούς τους, ώστε να εμφανιστεί το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων και να παρακολουθείται διακριτά η εξόφληση των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών, που αντιστοιχούν στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, από την έκτακτη επιχορήγηση στο σκέλος των εξόδων.

– Κατόπιν, οι φορείς προβαίνουν στην έκδοση οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης και στην εξόφληση των σχετικών οφειλόμενων αναδρομικών ποσών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

– Η αρμόδια ΓΔΟΥ συγκεντρώνει και αποστέλλει, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, στοιχεία σχετικά με τις μηνιαίες επιχορηγήσεις για εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από αυτές κάθε μήνα.

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ