Εφημερίδα Κοινωνική

Δείτε πως πρέπει να γίνεται η επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών (ΦΕΚ)

 Breaking News

Δείτε πως πρέπει να γίνεται η επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών (ΦΕΚ)
10 Ιανουαρίου 2017

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ως προς την έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Δείτε αναλυτικά στο ΦΕΚ:

FEK


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ