Εφημερίδα Κοινωνική

Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου η επιστροφή στους δικαστές του φόρου για εισόδημα του 2010

 Breaking News

Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου η επιστροφή στους δικαστές του φόρου για εισόδημα του 2010
18 Δεκεμβρίου 2016

Με «επείγουσα φορολογική» ανακοίνωσή της η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ) ενημερώνει τους εισαγγελικούς λειτουργούς ότι μέχρι την εκπνοή του Δεκεμβρίου έχουν δυνατότητα για την επιστροφή (25% των ακαθάριστων αποδοχών) του φόρου του οικονομικού έτους 201,1 δηλαδή εισόδημα 2010 και πρέπει να τρέξουν όσοι επιθυμούν την αποφορολόγηση των εισοδημάτων τους για τις αναγκαίες ενέργειες, ενώ παράλληλα παρέχονται και δέουσες οδηγίες.

Η ΕΕΕ υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις και τη σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εάν κάποιος εισαγγελέας (φυσικά και δικαστής) «επιθυμεί την αποφορολόγηση των εισοδημάτων των ανωτέρω ετών με βάση την πενταετία, θα πρέπει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2016, να υποβάλει στην αρμόδια – κατά τα ανωτέρω έτη – για τη φορολόγηση των εισοδημάτων ΔΟΥ του, σχετική τροποποιητική δήλωση (αίτηση ανάκλησης)».

Ειδικότερα, η «επείγουσα φορολογική» ανακοίνωση αναφέρει:

«Από το σκεπτικό της με αριθμ. 4075/2012 απόφασης του Σ.τ.Ε. (στην οποία γίνεται ρητή αναφορά και στη διάταξη του άρθρου 75 Ν. 2238/1994) και της υπ΄ αριθμ. 14/2016 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. και βάσει των διατάξεων, που μνημονεύονται σ αυτές, συνάγεται η μη παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων των οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013.

Ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης – τροποποίησης των δηλώσεων, που υποβλήθηκαν αναφορικά με τα ανωτέρω έτη θεμελιώνεται στην έλλειψη, νομικά, φορολογικής υποχρέωσης ως προς το 25% των ακαθάριστων αποδοχών μας (άρθρο 75 παρ.1 περ. α του Ν. 2238/1994). Συνεπώς:

Αναφορικά με τα εισοδήματα από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010 (φορολογικό έτος δηλαδή 2010) το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου, βάσει της διατάξεως του άρθρου 84 παρ.1 Ν. 2238/1994, λήγει σε πέντε χρόνια από το τέλος του έτους (31-12-2011), που έπρεπε να υποβληθεί η αντίστοιχη φορολογική δήλωση, ήτοι στις 31-12-2016, ενώ το αντίστοιχο δικαίωμα του Δημοσίου για τα φορολογικά έτη 2011 και 2012 λήγει αντιστοίχως, στις 31-12-2017 (αναφορικά με το φορολογικό έτος 2011) και στις 31-12-2018 (αναφορικά με το φορολογικό έτος 2012).

Επομένως, μέχρι τις αντίστοιχες ως άνω ημερομηνίες 31-12-2016 (αναφορικά με τα εισοδήματα του 2010), 31-12-2017 (αναφορικά με τα εισοδήματα του 2011) και 31-12-2018 (αναφορικά με τα εισοδήματα 2012) μπορούν να υποβληθούν οι αντίστοιχες ανακλητικές – τροποποιητικές δηλώσεις των ετών αυτών.

Από την αποδοχή, δε, των σχετικών τροποποιητικών δηλώσεων, που είναι δεσμευτική (η αποδοχή) για τη φορολογική διοίκηση διότι άλλως υπάρχει παράλειψη διενέργειας οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, θεωρείται ότι ο φόρος, που καταβλήθηκε είναι αχρεωστήτως καταβληθείς και από το σημείο αυτό (αποδοχής της ανάκλησης ή παρέλευσης της προθεσμίας για την αποδοχή της) αρχίζει πλέον η τριετής παραγραφή για τα έτη αυτά. Σημειωτέον ότι το Δημόσιο θεωρεί ότι επειδή παρήλθε η τριετία από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων για τα φορολογικά έτη 2010, 2011 και 2012, έχουν παραγραφεί οι αντίστοιχες αξιώσεις, διότι συνιστά άλλο ζήτημα η παραγραφή και άλλο ζήτημα το ενεργό δικαίωμα ανάκλησης φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί την αποφορολόγηση των εισοδημάτων των ανωτέρω ετών με βάση την πενταετία, θα πρέπει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2016, να υποβάλει στην αρμόδια – κατά τα ανωτέρω έτη – για τη φορολόγηση των εισοδημάτων ΔΟΥ του, σχετική τροποποιητική δήλωση (αίτηση ανάκλησης).

Μετά την παρέλευση τριμήνου από την κατάθεση της ανωτέρω αίτησης (οι περισσότερες ΔΟΥ – ειδικά στην Αθήνα – την απορρίπτουν σιωπηρώς) ασκείται η ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Κατόπιν παρέλευσης 120 ημερών (προθεσμία της διεύθυνσης να απαντήσει επί της προσφυγής) ασκείται φορολογική προσφυγή ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για το παραδεκτό της οποίας καταβάλλεται παράβολο 2% επί της φορολογικής διαφοράς.

Από 1.1.2017 παραγράφεται μόνο το δικαίωμα για επιστροφή του φόρου για το οικονομικό έτος 2011, ήτοι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2010 και οι συνάδελφοι που επιθυμούν να προβούν σε τροποποιητική δήλωση, ειδικώς, δε, για το έτος (2010) πρέπει να το πράξουν το αργότερο μέχρι την 31-12-2016».


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ